РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕКТОРУ АКВАКУЛЬТУРИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ У СИСТЕМІ ВИБОРУ НАПРЯМУ АГРАРНОЇ Й ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПОЛІТИКИ

Ключові слова: регулювання, рибне господарство, ліцензування, засіб регулювання, аквакультура, аграрна політика, галузь, розвиток

Анотація

У статті розглянуто базові підходи до регулювання діяльності у галузях рибного господарства, зокрема секторі аквакультури шляхом впровадження ліцензування. Проведено дослідження впливу методів прямого галузевого регулювання при безпосередньому втручанні держави саме в економічні процеси та в економічну діяльність господарств. Вказано, на той факт, що прямі методи державного регулювання не пов’язані зі створенням будь-яких додаткових матеріальних стимулів та мають за основу силу державної влади і потребують удосконалення процесі адаптації саме на рівні галузей національної економіки. Надано прикладні пропозиції щодо впровадження й удосконалення процедури ліцензування сектору аквакультури. Ліцензування розглянуто з позицій засобу регулювання, спрямованого на забезпечення економічних й соціальних інтересів держави та суспільства у системі вибору напряму аграрної й економічної галузевої політики. Розкрито процедуру виокремлення окремої статті з назвою «Базові засади ведення аквакультури». Запропоновано внесення доповнень до Законів України «Про аквакультуру» від 18.09.2012 № 5293-VI та «Про ліцензування видів господарської діяльності», де передбачити, що ведення аквакультури можливе тільки за наявності ліцензії та закріпити обов’язковість професійної освіти у здобувача ліцензії. Зроблено висновок, що зміни в аграрній й економічній галузевій політиці сприятимуть поліпшенню факторів, які сприятимуть впровадженню й удосконаленню процедури ліцензування як засобу регулювання, спрямованого на досягнення безпеки й захисту економічних й соціальних інтересів держави, суспільства, а також прав і законних інтересів, здоров’я людей, екологічної безпеки та охорони довкілля.

Посилання

Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 222-VIII. Відомості Верховної Ради України. № 23. С. 1234.

Innes J., Martini R., Leroy A. Red tape and administrative burden in aquaculture licensing. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers. № 107. 2017. OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/7a56bfbc-en

Шарило Ю. Є., Поплавська О. С., Герасимчук В. В., Бабир А. М. Ліцензування як дієвий засіб моніторингу діяльності у сфері аквакультури. Водні біоресурси та аквакультура. 2021. Вип. 2. С. 89–104.

Михальчишина Л. Г., Сіненок І. О. Стратегічні напрями розвитку аквакультури в Україні. Біоекономіка та аграрний бізнес. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. № 4. 2020.

Кваша С. М., Вдовенко Н. М. Аквакультурне виробництво: від наукових експериментів до промислових масштабів. Інвестиції практика та досвід. 2011. № 20. С. 7–11.

Vdovenko N. M., Nakonechna K. V., Samsonova V. V. Mechanisms and tools of supply regulation in agricultural sector of economy. Науковий вісник Полісся. 2017. № 3 (11). Ч. 1. С. 165–169.

Вдовенко Н. М. Теорія та практика державного регулювання розвитку аквакультури. Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 7. С. 117 – 120.

Федоренко М. О., Вдовенко Н. М., Павлюк С. С., Дюдяєва О. А. Базові засади розвитку рибальства та аквакультури в умовах трансформаційних процесів. Водні біоресурси та аквакультура. 2020. Вип. 2. C. 47–57.

Vdovenko N. M., Korobova N. M. Methods of state regulation of agricultural sector in terms of the orientation of the economy to safety and quality standards. Wspolraca Europejska. 2015. № 3 (3). Vol. 3. C. 68–80.

Вдовенко Н. М., Маргасова В. Г., Шарило Ю. Є. Михальчишина Л. Г. Конкурентоспроможність рибного господарства та аквакультури як складова ефективності національної економіки. Біоекономіка і аграрний бізнес. 2019. Вип. 1. С. 204–211.

Клименко Н. Г. Правові засади ліцензування як засобу державного регулювання діяльності недержавних інституцій у сфері національної безпеки. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 3.

Вдовенко Н. М. Державне регулювання розвитку аквакультури в Україні: [монографія]. Київ: Вітас ЛТД. 2013. 464 с.

Фетисова С. В. Ліцензування як засіб державного регулювання господарської діяльності. Науковий вісник Національного університету ДПС України. 2009. № 4. С. 226–232.

Regulation (EU) No 1379/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the common organization of the markets in fishery and aquaculture products, amending Council Regulations (EC) No 1184/2006 and (EC) No 1224/2009 and repealing CR (EC) No 104/2000.

Takoukam P. Talla, Erikstein K. Aquaculture regulatory frameworks. Trends and initiatives in national aquaculture legislation. FAO LEGAL PAPERS ONLINE No. 91. July 2013. Р. 1–30.

Pro litsenzuvannya vydiv hospodarskoyi diyalnosti: Zakon Ukrayiny vid 02.03.2015 222-VIII [On licensing of types of economic activity: Law of Ukraine dated 02.03.2015 222-VIII]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. № 23. S. 1234.

Innes J., Martini R., Leroy A. (2017) Red tape and administrative burden in aquaculture licensing. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers. № 107. OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/7a56bfbc-en

Sharylo YU. YE., Poplavsʹka O. S., Herasymchuk V. V., Babyr A. M. (2021) Litsenzuvannya yak diyevyy zasib monitorynhu diyalʹnosti u sferi akvakulʹtury [Licensing as an effective means of monitoring activities in the field of aquaculture]. Vodni bioresursy ta akvakulʹtura, vol. 2, pp. 89–104.

Mykhalchyshyna L. H., Sinenok I. O. (2020) Stratehichni napryamy rozvytku akvakulʹtury v Ukrayini [Strategic directions of aquaculture development in Ukraine]. Bioekonomika ta ahrarnyy biznes. Seriya: Ekonomika, ahrarnyy menedzhment, biznes, no. 4.

Kvasha S. M., Vdovenko N. M. (2011) Akvakulturne vyrobnytstvo: vid naukovykh eksperymentiv do promyslovykh masshtabiv [Aquaculture production: from scientific experiments to industrial scale]. Praktyka ta dosvid investytsiy, no. 20, pp. 7–11.

Vdovenko N. M., Nakonechna K. V., Samsonova V. V. (2017) Mekhanizmy ta instrumenty rehulyuvannya propozytsiyi v ahrarnomu sektori ekonomiky [Mechanisms and tools of supply regulation in the agricultural sector of the economy]. Naukovyy visnyk Polissya, no. 3 (11). ch. 1, pp. 165–169.

Vdovenko N. M. (2012) Teoriya ta praktyka derzhavnoho rehulyuvannya rozvytku akvakulʹtury [Theory and practice of state regulation of aquaculture development]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, no. 7, pp. 117 – 120.

Fedorenko M. O., Vdovenko N. M., Pavlyuk S. S., Dyudyayeva O. A. (2020) Bazovi zasady rozvytku rybalʹstva ta akvakultury v umovakh transformatsiynykh protsesiv [Basic principles of development of fisheries and aquaculture in conditions of transformational processes]. Vodni bioresursy ta akvakultura, vol. 2, pp. 47–57.

Vdovenko N. M., Korobova N. M. (2015) Metody derzhavnoho rehulyuvannya ahrarnoho sektora v umovakh oriyentatsiyi ekonomiky na standarty bezpeky ta yakosti [Methods of state regulation of the agricultural sector in terms of the orientation of the economy to safety and quality standards]. Wspolraca Europeanjska, no. 3 (3), vol. 3, pp. 68–80.

Vdovenko N. M., Marhasova V. H., Sharylo Yu. Ye. (2019) Mykhalchyshyna L. H. Konkurentospromozhnist rybnoho hospodarstva ta akvakultury yak skladova efektyvnosti natsionalnoyi ekonomiky [Competitiveness of fish farming and aquaculture as a component of the efficiency of the national economy]. Bioekonomika i ahrarnyy biznes, vol. 1, pp. 204–211.

Klymenko N. H. (2017) Pravovi zasady litsenzuvannya yak povnistyu derzhavnoho rehulyuvannya diyalnosti nederzhavnykh ustanov u sferi natsionalnoyi bezpeky [Legal principles of licensing as a means of state regulation of the activities of non-state institutions in the sphere of national security]. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, no. 3.

Vdovenko N. M. (2013) Derzhavne rehulyuvannya rozvytku akvakulʹtury v Ukrayini [State regulation of aquaculture development in Ukraine]. Kyiv: Vitas LTD, 464 p.

Fetysova S. V. (2009) Litsenzuvannya yak zasib derzhavnoho rehulyuvannya hospodarskoyi diyalnosti [Licensing as a means of state regulation of economic activity]. Naukovyy visnyk Natsionalnoho universytetu DPS Ukrayiny, no. 4, pp. 226–232.

Regulation (EU) No 1379/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the common organization of the markets in fishery and aquaculture products, amending Council Regulations (EC) No 1184/2006 and (EC) No 1224/2009 and repealing CR (EC) No 104/2000.

Takoukam P. Talla, Erikstein K. (2013) Aquaculture regulatory frameworks. Trends and initiatives in national aquaculture legislation. FAO LEGAL PAPERS ONLINE, no. 91, pp. 1–30.

Переглядів статті: 52
Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2022-11-28
Як цитувати
Коновалов, Р. (2022). РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕКТОРУ АКВАКУЛЬТУРИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ У СИСТЕМІ ВИБОРУ НАПРЯМУ АГРАРНОЇ Й ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПОЛІТИКИ. Цифрова економіка та економічна безпека, (3 (03), 91-95. https://doi.org/10.32782/dees.3-16