ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ТОРГІВЛІ НА ГЛОБАЛЬНИХ РИНКАХ

  • І.О. Шевченко Навчально-науковий інститут міжнародних відносин імені Б.Д. Гаврилишина, Західноукраїнський національний університет https://orcid.org/0000-0001-8188-3551
Ключові слова: діджиталізація, глобалізація, цифрова економіка, торгівля, регуляторна конкуренція, ланцюжок доданої вартості

Анотація

В роботі проведено формування методологічного підходу до визначення розвитку цифрової торгівлі на глобальних ринках з урахуванням регуляторної конкуренції та створення ланцюжка доданої вартості. В роботі розкрито теоретичне підґрунтя цифрової торгівлі шляхом визначення таких дефініцій як «цифровізація», «торгівля», «цифрова економіка», «електрона торгівля». На основі аналізу наведених визначень автором зроблено спробу надати власне визначення поняття «цифрова торгівля», наукова новизна якого полягає у врахуванні мети та кінцевого результату. Мета роботи полягає у формуванні методологічного підходу до визначення розвитку цифрової торгівлі на глобальних ринках. В основу методології цифрової торгівлі покладено процес цифрової торгівлі на глобальних ринках, який включає виробництво, розподіл, маркетинг, продаж, доставка товарів та послуг через електронні канали.

Посилання

Боковець В. В., Давидюк Л. П. Електронна торгівля і її значення для розвитку бізнесу. Економічні науки, 2021. №1 – С. 210-213. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/07/2021-1-%D0%95%D0%9D-37.pdf

Гайдукова О. О. Теоретичні аспекти поняття «електронна торгівля». Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», 2019. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2019/154.pdf

Дерлюк О., Швець Т. Цифрова економіка: яка юридична підтримка їй потрібна? Юридична Газета, 2019. № 51-52 – С. 705-706. URL: http://surl.li/eecst

Маркевич К. Цифровізація: переваги та шляхи подолання викликів. Разумков центр, 2021. URL: https://razumkov.org.ua/statti/tsyfrovizatsiia-perevagy-ta-shliakhy-podolannia-vyklykiv

Назарова Г. В., Руденко В. О. Цифрова економіка: етимологія та інституційна структура. Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики, Секція 3. Інновації: макро- мезо- та мікровимір, 2021. С. 406-410. URL: http://surl.li/eecsj

Пищуліна О. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. Центр Разумкова, Видавництво «Заповіт», 2020. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf

Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 № 675-VIII Редакція від 19.11.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text

Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації: розпорядження Кабінету міністрів України від 3 березня 2021 р. № 167-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text

Цифрова економіка: підручник / Олешко Т. І. , Касьянова Н. В., Смерічевський С. Ф. та ін. Київ: НАУ, 2022. URL: http://surl.li/eecpb

Шевченко І.О. Електронна комерція як інструмент забезпечення розвитку цифрової торгівлі. VIII Міжнародна науково- практична конференція «Science, trends and development methods», Токіо, Японія – 2022 – C. 84 - 88. URL: https://eu-conf.com/ua/events/science-trends-and-development-methods/

Шевченко І.О. Регуляторна конкуренція в цифровій торгівлі на глобальних ринках. Abstracts of IХ International Scientific and Practical Conference, Belgium, Brussels – 2022 – C. 64-67. URL: https://eu-conf.com/ua/events/promising-ways-of-solving-scientific-problems/

Шевченко І.О. Смарт-контракти як концепція технології блокчейн в цифровій торгівлі. The IV International Scientific and Practical Conference «The latest implementation of technologies in education», Munich, Germany – 2022 – C. 116-120.

Що таке електронна торгівля? Це щось пов’язане з покупками в Інтернеті …? EU4Digital. 2020. URL: https://eufordigital.eu/uk/e-card/what-exactly-is-etrade-is-it-something-about-shopping-on-the-internet/

Bloomenthal A. Ecommerce Defined: Types, History, and Examples. Investopedia, 2022. URL: https://www.investopedia.com/terms/e/ecommerce.asp

Cambridge Dictionary. Meaning of trade in English. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/trade

Eurostat Statistics Explained. Glossary:E-commerce. 2019. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:E-commerce

Gartner Glossary. Digitalization. URL: http://surl.li/bydea

Gupta M. S. What is Digitization, Digitalization, and Digital Transformation? ARC Advisory Group, 2020. URL: https://www.arcweb.com/blog/what-digitization-digitalization-digital-transformation

Heath D., Micallef L. What is digital economy? Malta Technology Leadership Survey, 2021. URL: https://www2.deloitte.com/mt/en/pages/technology/articles/mt-what-is-digital-economy.html

Juan J., Gonzalo G-B. A literature review on firm digitalization: drivers and impacts. Estudios sobre la Economía Española, 2022. URL: https://documentos.fedea.net/pubs/eee/2022/eee2022-20.pdf

Krugman P. Digital Economy Definition: 3 Digital Economy Examples. MasterClass, 2022. URL: https://www.masterclass.com/articles/digital-economy

Ochs T., Riemann A. IT Strategy Follows Digitalization. Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition. 2018, Vol. 10, p. 15. URL: https://www.igi-global.com/chapter/it-strategy-follows-digitalization/183799

Pahwa A. What Is Digital Economy? – Importance, Types, Examples. Feedough, 2022. URL: https://www.feedough.com/what-is-digital-economy-importance-types-examples/

Pratt M. K. Digital economy. TechTarget, 2017. URL: https://www.techtarget.com/searchcio/definition/digital-economy

Reis J., Amorim M., Melão N., Cohen Y., Rodrigues M. Digitalization: A Literature Review and Research Agenda. ResearchGate, 2020. P. 443-456. URL: http://surl.li/eduom

Rwanda F.-E.-S. What is Digitalization? Friedrich-Ebert-Stiftung, 2020. URL: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/ruanda/16158.pdf

Zande J. V. What is e-commerce? Definition, benefits, examples. The future of customer engagement and experience, 2020. URL:https://www.the-future-of-commerce.com/2020/01/19/what-is-e-commerce-definition-examples/

Zwass V. E-commerce. Britannica, 2022. URL: https://www.britannica.com/technology/e-commerce

Bokovets, V. V., & Davydiuk, L. P. (2021). Elektronna torhivlia i yii znachennia dlia rozvytku biznesu. (E-commerce and its importance for business development). Ekonomichni nauky, Vol.1, P. 210-213. [in Ukrainian]. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/07/2021-1-%D0%95%D0%9D-37.pdf

Haidukova, O. O. (2019). Teoretychni aspekty poniattia «elektronna torhivlia». (Theoretical aspects of the concept of "electronic commerce"). Elektronne naukove fakhove vydannia «Efektyvna ekonomika». [in Ukrainian]. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2019/154.pdf

Derliuk, O., & Shvets, T. (2019). Tsyfrova ekonomika: yaka yurydychna pidtrymka yii potribna? Yurydychna Hazeta. Vol. 51-52, P. 705-706. [in Ukrainian]. URL: http://surl.li/eecst

Markevych, K. (2021). Tsyfrovizatsiia: perevahy ta shliakhy podolannia vyklykiv. (Digitization: benefits and ways to overcome challenges). Razumkov tsentr. [in Ukrainian]. URL: https://razumkov.org.ua/statti/tsyfrovizatsiia-perevagy-ta-shliakhy-podolannia-vyklykiv

Nazarova, H. V., & Rudenko, V. O. (2021). Tsyfrova ekonomika: etymolohiia ta instytutsiina struktura. (Digital economy: etymology and institutional structure). Konkurentospromozhnist ta innovatsii: problemy nauky ta praktyky, Sektsiia 3. Innovatsii: makro- mezo- ta mikrovymir. [in Ukrainian]. P. 406-410. URL: http://surl.li/eecsj

Pyshchulina, O. (2020). Tsyfrova ekonomika: trendy, ryzyky ta sotsialni determinanty. (Digital economy: trends, risks and social determinants). Tsentr Razumkova, Vydavnytstvo «Zapovit». [in Ukrainian]. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf

Pro elektronnu komertsiiu: Zakon Ukrainy vid 03.09.2015 № 675-VIII Redaktsiia vid 19.11.2022. [in Ukrainian]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovykh kompetentnostei ta zatverdzhennia planu zakhodiv z yii realizatsii: rozporiadzhennia Kabinetu ministriv Ukrainy vid 3 bereznia 2021 r. № 167-r. [in Ukrainian]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text

Tsyfrova ekonomika: pidruchnyk / Oleshko, T. I., Kasianova, N. V., Smerichevskyi, S. F., & etc. Kyiv: NAU, 2022. [in Ukrainian]. URL: http://surl.li/eecpb

Shevchenko, I.O. (2022). Elektronna komertsiia yak instrument zabezpechennia rozvytku tsyfrovoi torhivli. (Electronic commerce as a tool for ensuring the development of digital trade). VIII Mizhnarodna naukovo- praktychna konferentsiia «Science, trends and development methods», Tokio, Yaponiia. P. 84 - 88. [in Ukrainian]. URL: https://eu-conf.com/ua/events/science-trends-and-development-methods/

Shevchenko, I.O. (2022). Rehuliatorna konkurentsiia v tsyfrovii torhivli na hlobalnykh rynkakh. (Regulatory competition in digital commerce in global markets). Abstracts of IKh International Scientific and Practical Conference, Belgium, Brussels. P. 64-67. [in Ukrainian]. URL: https://eu-conf.com/ua/events/promising-ways-of-solving-scientific-problems/

Shevchenko, I.O. (2022). Smart-kontrakty yak kontseptsiia tekhnolohii blokchein v tsyfrovii torhivli. (Smart contracts as a concept of blockchain technology in digital trade). The IV International Scientific and Practical Conference «The latest implementation of technologies in education», Munich, Germany. P. 116-120. [in Ukrainian].

Shcho take elektronna torhivlia? Tse shchos poviazane z pokupkamy v Interneti …? (2020). (What is e-commerce? Is it something to do with online shopping…?) EU4Digital. [in Ukrainian]. URL: https://eufordigital.eu/uk/e-card/what-exactly-is-etrade-is-it-something-about-shopping-on-the-internet/

Bloomenthal, A. (2022). Ecommerce Defined: Types, History, and Examples. Investopedia. URL: https://www.investopedia.com/terms/e/ecommerce.asp

Cambridge Dictionary. Meaning of trade in English. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/trade

Eurostat Statistics Explained. (2019). Glossary:E-commerce. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:E-commerce

Gartner Glossary. Digitalization. URL: http://surl.li/bydea

Gupta, M. S. (2020). What is Digitization, Digitalization, and Digital Transformation? ARC Advisory Group. URL: https://www.arcweb.com/blog/what-digitization-digitalization-digital-transformation

Heath, D., & Micallef, L. (2021). What is digital economy? Malta Technology Leadership Survey. URL: https://www2.deloitte.com/mt/en/pages/technology/articles/mt-what-is-digital-economy.html

Juan, J., & Gonzalo, G-B. (2022). A literature review on firm digitalization: drivers and impacts. Estudios sobre la Economía Española. URL: https://documentos.fedea.net/pubs/eee/2022/eee2022-20.pdf

Krugman, P. (2022). Digital Economy Definition: 3 Digital Economy Examples. MasterClass. URL: https://www.masterclass.com/articles/digital-economy

Ochs, T., Riemann, A. (2018). IT Strategy Follows Digitalization. Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition. Vol. 10, P. 15. URL: https://www.igi-global.com/chapter/it-strategy-follows-digitalization/183799

Pahwa, A. (2022). What Is Digital Economy? – Importance, Types, Examples. Feedough. URL: https://www.feedough.com/what-is-digital-economy-importance-types-examples/

Pratt, M. K. (2017). Digital economy. TechTarget. URL: https://www.techtarget.com/searchcio/definition/digital-economy

Reis, J., Amorim, M., Melão, N., Cohen, Y., & Rodrigues, M. (2020). Digitalization: A Literature Review and Research Agenda. ResearchGate. P. 443-456. URL: http://surl.li/eduom

Rwanda, F.-E.-S. (2020). What is Digitalization? Friedrich-Ebert-Stiftung. URL: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/ruanda/16158.pdf

Zande, J. V. (2020). What is e-commerce? Definition, benefits, examples. The future of customer engagement and experience. URL:https://www.the-future-of-commerce.com/2020/01/19/what-is-e-commerce-definition-examples/

Zwass, V. (2022). E-commerce. Britannica. URL: https://www.britannica.com/technology/e-commerce

Переглядів статті: 133
Завантажень PDF: 106
Опубліковано
2022-11-28
Як цитувати
Шевченко, І. (2022). ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ТОРГІВЛІ НА ГЛОБАЛЬНИХ РИНКАХ. Цифрова економіка та економічна безпека, (3(03) /), 65-73. https://doi.org/10.32782/dees.3-12