МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРАКТИК ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТА ЇЇ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

Ключові слова: планування, час, тайм-менеджмент, управління часом, мобільні додатки, типи тайм-менеджменту

Анотація

У даному дослідженні розкривається питання як завдяки тайм-менеджменту людина може впоратись з браком часу або ж його оптимальним розподілом задля забезпечення найвищого рівня ефективності праці. У статті докладно описано найпоширеніші типи тайм-менеджменту, які виділяються різними науковцями, також за кожним типом описано його мету, субʼєкт та обʼєкт, а також виділено предмет та мотивацію для кожного. Також під час проведення дослідження було виділено фактори, які впливають на потребу централізованого впровадження методик тайм-менеджменту, принципи за якими можливе його впровадження. Систематизовано структуру, технології та методи для оптимізації використання тайм-менеджменту. Для наочного прикладу був проведений аналіз низки мобільних застосунків, які були створені для зручного та спрощеного дотримання правил та методик даного способу управління часом.

Посилання

Матукова Г.І., Макаренко В.О. Тайм-менеджмент у системі управління персоналом: теорія та практика впровадження. Вісник Одеського національного університету. Серія “Економіка”. 2018. Вип. 6(71). С. 58–63.

Білявська Ю.В., Микитенко Н.В. Тайм-менеджмент як метод управління часом категорійного менеджера. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. 2018. Вип. 30. Ч. 3. С. 83–87.

Буряченко О.Є., Яроміч С.А. Часова організація діяльності державних службовців. Приазовський економічний вісник. 2018. Вип. 1(06). С. 44–49.

Буняк Н.М. Тайм-менеджмент як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 14. С. 279–283.

Євтушевська О. Тайм-менеджмент як вияв світогляду сучасної людини. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія “Економіка”. 2017. № 3(192). С. 15–18.

Холодницька А.В. Застосування технологій тайм-менеджменту в управлінні підприємством. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки”. 2013. № 4. С. 261–268.

Лазоренко Т.В., Дідченко Ю.О., Михайлова Є.Д. Правила успішного використання тайм-менеджменту. Молодий вчений. 2017. № 1(41). С. 632–635.

Євтушенко Г.І., Дерев’янко В.М. Аналіз стану управління робочим часом та шляхи підвищення ефективності застосування “Тайм-менеджменту” в організації. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2014. № 1. С. 88–96.

Харук К.Б., Скриньковський Р.М., Крукевич Н.М. Діагностика тайм-менеджменту підприємств на засадах бізнес-індикаторів: ефективність та продуктивність. Економіка та держава. 2015. № 1. С. 56–59.

Калініченко Л.Л., Гаврилова А.О. Особливості впровадження тайм-менеджменту на підприємстві. Молодий вчений. 2017. № 4.4. С. 60–63.

Причепа І.В., Соломонюк І.Л., Лесько Т.В. Тайм-менеджмент як дієвий інструмент ефективного використання часу успішного менеджера за сучасних умов. Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/23511 (дата звернення 03.12.2022).

Matukova H.I., Makarenko V.O. (2018) Taim-menedzhment u systemi upravlinnia personalom: teoriia ta praktyka vprovadzhennia [Time management in the personnel management system: theory and practice of implementation.]. Bulletin of Odessa National University. "Economy" series. vol. 6(71). pp. 58–63 [in Ukrainian].

Bilyavska Y.V., Mykytenko N.V. (2018) Taim-menedzhment yak metod upravlinnia chasom katehoriinoho menedzhera [Time management as a method of managing the time of category manager]. Scientific Bulletin of Kherson State University. "Economic Sciences" series. vol. 30. part 3. pp. 83–87 [in Ukrainian].

Buriachenko O.Y., (2018) Yaromich S.A. Chasova orhanizatsiia diialnosti derzhavnykh sluzhbovtsiv [Temporary organization of activities of civil servants.]. Pryazovsky Economic Bulletin. vol. 1(06). pp. 44–49 [in Ukrainian].

Bunyak N.M. (2018) Taim-menedzhment yak metod upravlinnia chasom katehoriinoho menedzhera [Time management as a tool for increasing the efficiency of the enterprise.] Economy and society. vol. 14. pp. 279–283 [in Ukrainian].

Yevtushevska O. (2017) Taim-menedzhment yak vyiav svitohliadu suchasnoi liudyny [Time management as a manifestation of the worldview of a modern person]. Bulletin of Kyiv National University named after T. Shevchenko. "Economy" series. no. 3(192). pp. 15–18 [in Ukrainian].

Kholodnytska A.V. (2013) Zastosuvannia tekhnolohii taim-menedzhmentu v upravlinni pidpryiemstvom [Application of time management technologies in enterprise management.]. Bulletin of the Chernihiv State University of Technology. "Economic Sciences" series. no. 4. pp. 261–268 [in Ukrainian].

Lazorenko T.V., Didchenko Y.O., Mykhailova Y.D. (2017) Pravyla uspishnoho vykorystannia taim-menedzhmentu [Rules for successful use of time management.]. Молодий вчений. no. 1(41). pp. 632–635 [in Ukrainian].

Yevtushenko H.I., Derev’ianko V.M. (2014) Analiz stanu upravlinnia robochym chasom ta shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti zastosuvannia “Taim-menedzhmentu” v orhanizatsii [Analysis of the state of working time management and ways to increase the effectiveness of the use of "Time Management" in the organization.] Collection of scientific works of the National University of the State Tax Service of Ukraine. no. 1. pp. 88–96 [in Ukrainian].

Kharuk K.B., Skrynkovskyi R.M., Krukevych N.M. (2015) Diahnostyka taim-menedzhmentu pidpryiemstv na zasadakh biznes-indykatoriv: efektyvnist ta produktyvnist [Diagnostics of time management of enterprises on the basis of business indicators: efficiency and productivity.]. Economy and the state. no. 1. pp. 56–59 [in Ukrainian].

Kalinichenko L.L., Havrylova A.O. (2017) Osoblyvosti vprovadzhennia taim-menedzhmentu na pidpryiemstvi [Peculiarities of implementing time management at the enterprise.]. A young scientist. no. 4.4. pp. 60–63 [in Ukrainian].

Prychepa I.V., Solomoniuk I.L., Lesko T.V. (2018) Taim-menedzhment yak diievyi instrument efektyvnoho vykorystannia chasu uspishnoho menedzhera za suchasnykh umov [Time management as an effective tool for effective use of the time of a successful manager under modern conditions]. Effective economy: electronic scientific publication. (electronic journal). vol.12 Retrieved from: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/23511 (accessed 03 December 2022).

Переглядів статті: 136
Завантажень PDF: 91
Опубліковано
2022-11-28
Як цитувати
Гонтаренко, Ю., & Зачосова, Н. (2022). МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРАКТИК ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТА ЇЇ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ. Цифрова економіка та економічна безпека, (3 (03), 58-64. https://doi.org/10.32782/dees.3-11