ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАСАД ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ І САМОМЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ У КАДРОВІЙ ПОЛІТИЦІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ

Ключові слова: тайм-менеджмент, самоменеджмент, корпоративний тайм-менеджмент, особистий тайм-менеджмент, кадрова безпека, кадрова політика

Анотація

У статті розглянуто змістову сутність понять тайм-менеджменту та самоменеджменту як управлінських категорій. Описано сучасні моделі ефективного використання робочого часу, які застосовуються в особистісному і корпоративному тайм-менеджменті. Запропоновано фіксувати такі методи тайм-менеджменту, як рекомендовані для використання персоналом, а саме: особистий аналіз (SWOT), SMART-планування та метод «100 блоків»  у кадрових політиках сучасних підприємств з метою усунення тих загроз кадровій безпеці, що джерелом свого походження мають хронофаги та прокрастинацію працівників підприємств. Зазначено необхідність встановлення пріоритетності виконання завдань за методом Ейзенхауера і використання чітких дедлайнів при постановці завдань. Виявлено зв’язок тайм-менеджменту та ефективного самоменеджменту з іншими напрямами управління організацією та їх ефективністю.

Посилання

Причепа І. В., Соломонюк І. Л., Лесько Т. В. Тайм-менеджмент як дієвий інструмент використання часу успішного менеджера за сучасних умов. Ефективна економіка. 2018. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/106.pdf (дата звернення: 01.12.2022).

Боришкевич І. І., Жук О. І., П’ятничук І. І. Використання інструментів тайм-менеджменту задля підвищення особистої ефективності. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2020_5_36 (дата звернення: 01.12.2022).

Водянка Л. Д., Тодорюк С.І., Карп А.Г. Тайм-менеджмент як техніка планування робочого часу персоналу. Економiка та держава. 2020. №7. С.119-123.

Калініченко Л.Л, Гаврилова А.О. Особливості впровадження тайм-менеджменту на підприємстві. «Молодий вчений». 2017. № 4.4 (44.4). С.60-63.

Загороднюк О.В., Гоменюк М.О.. Корпоративний тайм-менеджмент: сучасна наукова концепція. Зб. наук. праць Уманського НУС. Економіка. 2021. Випуск 98, Частина 2. С.81-89

Хитра О.В. Ефективний тайм-менеджмент ‒ як невід’ємний складник системи управління персоналом підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 26, ч. 2. С.101-110.

Зачосова Н.В. Роль тайм-менеджменту в управлінні фінансово-економічною безпекою організацій. Менеджмент і безпека: теоретичні та прикладні аспекти : матеріали науково-практичної інтернет-конференції. Львів : ЛьвДУВС, 2021. С.249-251.

Хитра О. В. Синергічні засади формування системи ефективного тайм- менеджменту на підприємстві. Інфраструктура ринку. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. 2019. Вип. 33.

Баліна Я.С., Зачосова Н.В. Роль тайм менеджменту в системі управління підприємством. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2022» / XXIV Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2022. С.317-320.

Ратушняк О.Г., Лялюк О.Г., Подолянчук К.В.. Аналіз використання методів тайм-менеджменту сучасною молоддю. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. № 2. С.68-72.

Prychepa I. V., Solomonyuk I. L., Lesko T. V. (2018) Taym-menedzhment yak diyevyy instrument vykorystannya chasu uspishnoho menedzhera za suchasnykh umov [Time management as an effective tool for using the time of a successful manager under modern conditions] Efektyvna ekonomika, №12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/106.pdf (accessed 1 December 2022) [in Ukrainian].

Boryshkevych I. I., Zhuk O. I., Pyatnychuk I. I. (2020) Vykorystannya instrumentiv taym-menedzhmentu zadlya pidvyshchennya osobystoyi efektyvnosti [Using time management tools to increase personal efficiency] Efektyvna ekonomika, № 5. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2020_5_36 (accessed 1 December 2022) [in Ukrainian].

Vodyanka L. D., Todoryuk S.I., Karp A.H. (2020) Taym-menedzhment yak tekhnika planuvannya robochoho chasu personal [Time management as a technique for planning staff working time] Ekonomika ta derzhava, №7, pp. 119-123 [in Ukrainian].

Kalinichenko L.L, Havrylova A.O. (2017) Osoblyvosti vprovadzhennya taym-menedzhmentu na pidpryyemstvi [Peculiarities of implementing time management at the enterprise] «Molodyy vchenyy», № 4.4 (44.4), pp.60-63 [in Ukrainian].

Zahorodnyuk O.V., Homenyuk M.O. (2021) Korporatyvnyy taym-menedzhment: suchasna naukova kontseptsiya [Corporate time management: a modern scientific concept] Zb. nauk. prats Umanskoho NUS. Ekonomika, Vol. 98/2, pp.81-89 [in Ukrainian].

Khytra O.V. (2019) Efektyvnyy taym-menedzhment ‒ yak nevidyemnyy skladnyk systemy upravlinnya personalom pidpryyemstva. Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu Seriya: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo [Effective time management is an integral component of the company's personnel management system], vol. 26/2, pp.101-110 [in Ukrainian].

Zachosova N.V. (2021) Rol taym-menedzhmentu v upravlinni finansovo-ekonomichnoyu bezpekoyu orhanizatsiy [The role of time management in managing the financial and economic security of organizations] Menedzhment i bezpeka: teoretychni ta prykladni aspekty : materialy naukovo-praktychnoyi internet-konferentsiyi. Lviv : LvDUVS, pp.249-251 [in Ukrainian].

Khytra O. V. (2019) Synerhichni zasady formuvannya systemy efektyvnoho taym- menedzhmentu na pidpryyemstvi [Synergistic principles of the formation of an effective time management system at the enterprise] Infrastruktura rynku. Demohrafiya, ekonomika pratsi, sotsialna ekonomika i polityka, vol. 33 [in Ukrainian].

Balina YA.S., Zachosova N.V. (2022) Rol taym menedzhmentu v systemi upravlinnya pidpryyemstvom [The role of time management in the enterprise management system]. Aktualni problemy pryrodnychykh i humanitarnykh nauk u doslidzhennyakh molodykh uchenykh «Rodzynka – 2022» / XXIV Vseukrayinska naukova konferentsiya molodykh uchenykh. Cherkasy : CHNU im. B. Khmelnytskoho, pp.317-320 [in Ukrainian].

Ratushnyak O.H., Lyalyuk O.H., Podolyanchuk K.V. (2019). Analiz vykorystannya metodiv taym-menedzhmentu suchasnoyu moloddyu [Analysis of the use of time management methods by modern youth]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, № 2, pp. 68-72 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 158
Завантажень PDF: 99
Опубліковано
2022-11-28
Як цитувати
Шпак, К., Зачосова, Н., & Назаренко, С. (2022). ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАСАД ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ І САМОМЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ У КАДРОВІЙ ПОЛІТИЦІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ . Цифрова економіка та економічна безпека, (3 (03), 51-57. https://doi.org/10.32782/dees.3-10