ДОГОВІРНА ПОЛІТИКА ТА ПОДАТКОВІ РИЗИКИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Ключові слова: договірна політика, воєнний стан, ризики, податкові ризики, нереальність, фіктивність, податкові спори

Анотація

У статті виявлено тенденції змін у договірних відносинах в умовах введення воєнного стану внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації в України. Невдалі контракти з недобросовісними партнерами загрожують бізнесу як мінімум через понесені витрати і ризики з повернення боргів і збитків. Крім того, сумнівні операції є об’єктом розгляду податковими та правоохоронними органами. Здійснено огляд судової практики у частині визнання реальності господарських операцій та доказів, які для цього використовуються учасниками податкових спорів. Встановлено, що основними джерелами є первинні документи, в першу чергу, договори купівлі-продажу. Узагальнено основні шляхи мінімізації ризиків договірних відносин суб’єктів господарювання. Чітке уявлення про податкові ризики договірних зобов’язань, визначення їх причин та наслідків й розробка заходів щодо їх зниження дозволить зменшити фінансові збитки, час та інші ресурси на доведення дійсності та реальності укладених угод у суді.

Посилання

Мінімізація ризиків договірних відносин. Місія здійсненна. URL: https://gc.ua/uk/minimizaciya-rizikiv-dogovirnix-vidnosin-misiya-zdijsnenna/ (дата звернення 23.12.2022)

Вареникова В. Підводні рифи контрагентів, або Як убезпечити договірні відносини і мінімізувати ризик виникнення боргів. Юридична практика. 2014. Випуск 38 (1180). URL: https://zib.com.ua/ua/101306.html (дата звернення 23.12.2022)

Нікітін О. Особливості виконання договірних зобов’язань під час воєнного стану за відсутності в договорі положень про форс-мажор. URL: https://id-legalgroup.com/blog/osobennosti-vipolneniya-dogovornih-obyazatelstv-vo-vremya-voennogo-polojeniya-pri-otsytstvii-v-dogovore-polojenii-o-fors-majore----oleg-nikitin--advokat-ID-Legal-Group (дата звернення 23.12.2022)

Договори поставки під час війни в Україні. URL: https://dlf.ua/ua/dogovori-postavki-pid-chas-vijni-v-ukrayini/ (дата звернення 23.12.2022)

Сторожук Т., Рекун А. Виконання договірних зобов'язань та форс-мажор. URL: https://biz.ligazakon.net/analitycs/209873_vikonannya-dogovrnikh-zobovyazan-ta-fors-mazhor (дата звернення 23.12.2022)

Ріяко Є. Безпека бізнесу під час війни: ТОП-10 порад керівнику. URL: https://biz.ligazakon.net/analitycs/212816_bezpeka-bznesu-pd-chas-vyni-top-10-porad-kervniku (дата звернення 23.12.2022).

Пилипенко Г. Податкові ризики при укладанні договорів належна обачність при виборі контрагента. URL: https://sherman.in.ua/podatkovi-riziki-pri-ukladanni-dogovoriv-nalezhna-obachnist-pri-vibori-kontragenta/ (дата звернення 23.12.2022).

Канцедал Н. А., Лега О. В. Документальний контроль як спосіб ідентифікації фіктивних господарських операцій платників податків. Розвиток бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки в умовах євроінтеграції: збірник матеріалів Х Міжнар. наук.-практ. конф. К. : ННЦ «ІАЕ», 2017. С. 246 -249.

Методичні рекомендації з фіксування в актах перевірок результатів відпрацювання документально оформлених платниками податків нереальних господарських операцій з товарами: Лист ДФС від 16.05.2016 № 16872/7/99-99-14-02-02-17. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/DFS03456?an=10&q=вилучення%20документів&snippet_id=snippet_63250 (дата звернення 23.12.2022)

Постанова від 01.12.2015 № 826/15034/14. Верховний Суд України. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/54688725?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_content=jl03 (дата звернення 23.12.2022)

Ухвала від 14.03.2017 № 823/1724/16. Київський апеляційний адміністративний суд. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/65383715 (дата звернення 23.12.2022)

Постанова від 13.02.2017 № 826/6266/16. Окружний адміністративний суд м. Києва. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/65189632 (дата звернення 23.12.2022)

Постанова від 29.12.2016 № 2а-13519/11/2670. Окружний адміністративний суд м. Києва. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/63807418?ca_q=ДПІ%20у%20Печерському%20районі%20м.%20Києва (дата звернення 23.12.2022)

Грабовський В. Як при укладенні договору уникнути податкових ризиків. URL: https://zakon.help/article/dogovir-riziki-podatkovi-riziki-ukladennya-dogovoru?menu=117 (дата звернення 23.12.2022).

Лега О.В., Яловега Л.В., Прийдак Т.Б. Податкові ризики як елемент податкової політики підприємств. Інфраструктура ринку. Випуск 67. 2022. С. 229-233.

Minimizatsiia ryzykiv dohovirnykh vidnosyn. Misiia zdiisnenna [Minimization of risks of contractual relations. The mission is feasible]. Available at: https://gc.ua/uk/minimizaciya-rizikiv-dogovirnix-vidnosin-misiya-zdijsnenna/ (accessed 26 December 2022).

Varenykova V (2014). Pidvodni ryfy kontrahentiv, abo Yak ubezpechyty dohovirni vidnosyny i minimizuvaty ryzyk vynyknennia borhiv [Underwater reefs of counterparties, or How to secure contractual relations and minimize the risk of debts]. Yurydychna praktyka [Legal practice]. Vol. 38 (1180). Available at: https://zib.com.ua/ua/101306.html (accessed 26 December 2022).

Nikitin O. Osoblyvosti vykonannia dohovirnykh zobov’iazan pid chas voiennoho stanu za vidsutnosti v dohovori polozhen pro fors-mazhor [Features of fulfillment of contractual obligations during martial law in the absence of force majeure provisions in the contract]. Available at: https://id-legalgroup.com/blog/osobennosti-vipolneniya-dogovornih-obyazatelstv-vo-vremya-voennogo-polojeniya-pri-otsytstvii-v-dogovore-polojenii-o-fors-majore----oleg-nikitin--advokat-ID-Legal-Group (accessed 26 December 2022).

Dohovory postavky pid chas viiny v Ukraini [Supply contracts during the war in Ukraine]. Available at: https://dlf.ua/ua/dogovori-postavki-pid-chas-vijni-v-ukrayini/ (accessed 26 December 2022).

Storozhuk T., Rekun A. Vykonannia dohovirnykh zoboviazan ta fors-mazhor [Fulfillment of contractual obligations and force majeure]. Available at: https://biz.ligazakon.net/analitycs/209873_vikonannya-dogovrnikh-zobovyazan-ta-fors-mazhor (data zvernennia 23.12.2022).

Riiako Ye. Bezpeka biznesu pid chas viiny: TOP-10 porad kerivnyku [Business security during the war: Top 10 tips for the manager]. Available at: https://biz.ligazakon.net/analitycs/212816_bezpeka-bznesu-pd-chas-vyni-top-10-porad-kervniku (accessed 26 December 2022).

Pylypenko H. Podatkovi ryzyky pry ukladanni dohovoriv nalezhna obachnist pry vybori kontrahenta [Tax risks when concluding contracts due diligence when choosing a counterparty]. Available at: https://sherman.in.ua/podatkovi-riziki-pri-ukladanni-dogovoriv-nalezhna-obachnist-pri-vibori-kontragenta/ (accessed 26 December 2022).

Kantsedal N. A., Leha O. V. (2017) Dokumentalnyi kontrol yak sposib identyfikatsii fiktyvnykh hospodarskykh operatsii platnykiv podatkiv [Documentary control as a way to identify fictitious business transactions of taxpayers]. Rozvytok bukhhalterskoho obliku, finansiv ta opodatkuvannia v ahrarnomu sektori ekonomiky v umovakh yevrointehratsii [Development of accounting, finance and taxation in the agrarian sector of the economy in the context of European integration]: zbirnyk materialiv Kh Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Kyiv. Рр. 246 -249.

Metodychni rekomendatsii z fiksuvannia v aktakh perevirok rezultativ vidpratsiuvannia dokumentalno oformlenykh platnykamy podatkiv nerealnykh hospodarskykh operatsii z tovaramy: Lyst DFS vid 16.05.2016 № 16872/7/99-99-14-02-02-17 [Methodological recommendations on fixing in the acts of inspections the results of working out documented by taxpayers of unreal economic transactions with goods: Letter of the SFS dated 16.05.2016 No. 16872/7/99-99-14-02-02-17]. Available at: https://ips.ligazakon.net/document/view/DFS03456?an=10&q=vyluchennia%20dokumentiv&snippet_id=snippet_63250 (accessed 26 December 2022)

Postanova vid 01.12.2015 № 826/15034/14. Verkhovnyi Sud Ukrainy [Resolution of 01.12.2015 No. 826/15034/14. Supreme Court of Ukraine]. Available at: https://verdictum.ligazakon.net/document/54688725?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_content=jl03 (accessed 26 December 2022)

Ukhvala vid 14.03.2017 № 823/1724/16. Kyivskyi apeliatsiinyi administratyvnyi sud [Resolution of 14.03.2017 No. 823/1724/16. Kyiv Administrative Court of Appeal]. Available at: https://verdictum.ligazakon.net/document/65383715 (accessed 26 December 2022)

Postanova vid 13.02.2017 № 826/6266/16. Okruzhnyi administratyvnyi sud m. Kyieva [Resolution of 13.02.2017 No. 826/6266/16. District Administrative Court of Kyiv]. Available at: https://verdictum.ligazakon.net/document/65189632 (accessed 26 December 2022).

Postanova vid 29.12.2016 № 2a-13519/11/2670. Okruzhnyi administratyvnyi sud m. Kyieva [Resolution of 29.12.2016 No. 2а-13519/11/2670. District Administrative Court of Kyiv]. Available at: https://verdictum.ligazakon.net/document/63807418?ca_q=DPI%20u%20Pecherskomu%20raioni%20m.%20Kyieva (accessed 26 December 2022).

Hrabovskyi V. Yak pry ukladenni dohovoru unyknuty podatkovykh ryzykiv [How to avoid tax risks when concluding a contract]. Available at: https://zakon.help/article/dogovir-riziki-podatkovi-riziki-ukladennya-dogovoru?menu=117 (accessed 26 December 2022).

Leha O.V., Yaloveha L.V., Pryidak T.B. (2022). Podatkovi ryzyky yak element podatkovoi polityky pidpryiemstv [Tax risks as an element of tax policy of enterprises]. Infrastruktura rynku [Market infrastructure]. Vol. 67. Pp. 229-233.

Переглядів статті: 71
Завантажень PDF: 43
Опубліковано
2022-11-28
Як цитувати
Лега, О., Яловега, Л., & Прийдак, Т. (2022). ДОГОВІРНА ПОЛІТИКА ТА ПОДАТКОВІ РИЗИКИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. Цифрова економіка та економічна безпека, (3(03) /), 41-46. https://doi.org/10.32782/dees.3-8