РОЛЬ СТРАХУВАННЯ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

  • О.П. Зоря Полтавський державний аграрний університет
  • С.П. Зоря Полтавський державний аграрний університет
  • Д.Р Мауер Полтавський державний аграрний університет
Ключові слова: страхування, продовольча безпека, продовольчі ризики, голод, сільське господарство, державна підтримка

Анотація

У статті розглянуто проблеми продовольчої безпеки, що посилюють гострий голод у світі. Визначено чинники впливу на зростання ризиків пов’язаних з голодом, безпосередньо охарактеризовано вплив природньо-кліматичних умов та наслідків тривалої війни між лідерами серед експортерів основних продовольчих культур, зокрема зростання світових цін, інфляцію, зменшення доступу до продовольства у країнах, які імпортують сільськогосподарську продукцію з України. На основі даних FAO продемонстровано передбачуваний вплив війни в Україні на кількість недоїдаючих у світі у 2022 р. Обґрунтовано необхідність розвитку страхування сільськогосподарських ризиків, шляхом розробки законодавства щодо обов’язкового страхування катастрофічних ризиків у аграрній сфері. Проаналізовано сучасний стан добровільного страхування сільськогосподарської продукції у порівнянні з іншими видами добровільного страхування, в ході чого виявлено доволі низький рівень агрострахування в країні.

Посилання

Зоря О. П., Овчарук О. М., Мауер Д. Р. Концептуальні основи управління продовольчою безпекою держави в умовах інвестиційно-інноваційного розвитку аграрної сфери. Причорноморські економічні студії. 2021. Вип. 63. С. 47–51.

Міністерство аграрної політики та продовольства України. Експорт з України зернових, зерно¬бобових та борошна. URL: https://minagro.gov.ua/investoram/monitoring-stanu-apk/eksport-z-ukrayini-zernovih-zernobobovih-ta-boroshna.

Руснак А. В., Карнаушенко А. С., Петренко В. С. Страхування ризиків сільськогосподарських підприємств в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 19. С. 5–10.

Марценюк О.B. Умови залучення іноземних інвесторів до розвитку страхової індустрії в Україні. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 39. Ч. 2. С. 73–78.

Яцух О. О. Ринок агрострахування в Укра¬їні: стан та перспективи розвитку. Економіка і сус¬пільство. Мукачівський державний університет. Випуск 7. 2016. С. 866–872.

Nesterchuk, Y., Prokopchuk, O., Tsymbalyuk, Y., Rolinskyi, O., Bilan, Y. (2018). Current status and pros¬pects of development of the system of agrarian insur¬ance in Ukraine. Investment Management & Financial Innovations, 15 (3), 56.

The state of food security and nutrition in the world 2022. Repurposing food and agricultural poli¬cies to make healthy diets more affordable. URL: https://www.fao.org/3/cc0639en/online/cc0639en.html.

Insurance TOP. No № 5 (89) (2022). URL: https://forinsurer.com/files/file00729.pdf.

Zorya O. P., Ovcharuk O. M., Mauer D. R. (2021) Kontseptual’ni osnovy upravlinnya prodovol’choyu bez¬pekoyu derzhavy v umovakh investytsiyno-innovatsi¬ynoho rozvytku ahrarnoyi sfery [Conceptual bases of managing the food security of the state in the conditions of investment and innovation development of the agrar¬ian sphere]. Prychornomors’ki ekonomichni studiyi, vol. 63, pp. 47–51.

Ministerstvo ahrarnoyi polityky ta prodovol’stva Ukrayiny. Eksport z Ukrayiny zernovykh, zernobobovykh ta boroshna. Available at: https://minagro.gov.ua/investoram/monitoring-stanu-apk/eksport-z-ukrayini-zernovih-zernobobovih-ta-boroshna.

Rusnak A. V., Karnaushenko A. S., Petrenko V. S. (2018) Strakhuvannya ryzykiv sil’s’kohospodars’kykh pidpryyemstv v Ukrayini [Risk insurance of agricultural enterprises in Ukraine]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, no. 19, рр. 5–10.

Martseniuk O. V. (2019) Umovy zaluchennya inozemnykh investoriv do rozvytku strakhovoyi industriyi v Ukrayini [Conditions for attracting foreign investors to the development of the insurance industry in Ukraine]. Prychornomors’ki ekonomichni studiyi, vol. 39–2, рр. 73–78.

Yatsukh O. O. (2016) Rynok ahrostrakhuvannya v Ukrayini: stan ta perspektyvy rozvytku [Agricultural insurance market in Ukraine: status and development prospects]. Ekonomika i suspil’stvo. Mukachivs’kyy derzhavnyy universytet, vol. 7, рр. 866–872.

Nesterchuk, Y., Prokopchuk, O., Tsymbalyuk, Y., Rolinskyi, O., Bilan, Y. (2018). Current status and pros¬pects of development of the system of agrarian insurance in Ukraine. Investment Management & Financial Innovations, no. 15 (3), p. 56.

The state of food security and nutrition in the world 2022. Repurposing food and agricultural policies to make healthy diets more affordable. Available at: https://www.fao.org/3/cc0639en/online/cc0639en.html.

Insurance TOP. No №5 (89) (2022). Available at: https://forinsurer.com/files/file00729.pdf.

Переглядів статті: 99
Завантажень PDF: 91
Опубліковано
2022-11-28
Як цитувати
Зоря, О., Зоря, С., & Мауер, Д. (2022). РОЛЬ СТРАХУВАННЯ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ. Цифрова економіка та економічна безпека, (3 (03), 36-40. https://doi.org/10.32782/dees.3-7