ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ РОЗБУДОВИ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ

  • В.С. Чала Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Ключові слова: зелена економіка, коричнева економіка, моделі переходу, національні особливості, традиційна модель, перехідна модель, планова модель, адміністративна модель, ринкова модель, ідеалістична модель

Анотація

Автор визначає чинники, що впливають на диференціацію між національними моделями розбудови зеленої економіки. Наведена порівняльна характеристика основних національних моделей зеленої економіки країн світу. Запропоновано авторський перелік основних таких стратегій. Автор виділяє важливі риси, притаманними традиційній моделі зеленої економіки та визначає основні країни, які впроваджують таку модель. Виокремлено таку іманентну рису традиційній моделі зеленої економіки як динамічний розвиток у її структурі біоекономічного сегменту. В статті визначений провідний тренд «озеленення» національних економік останніх десятиліть – дематеріалізація – який засвідчує їх перехід від традиційної до більш розвиненої «перехідної». Визначені основні риси цієї моделі. В статті визначені головні засадничі елементи планової моделі зеленої економіки. Серед інших автор запропонував виокремлювати адміністративну модель. Автор підкреслює, що наступна, ринкова модель, відбиває існуючі міжкраїнові і міжрегіональні диференціації та набула найбільшого поширення у державах ОЕСР. В статті визначені ключові відмітні характеристики даної моделі. Насамкінець автор наголошує на основних визначальних рисах ідеалістичної моделі розбудови зеленої економіки.

Посилання

Green Growth Index 2020: Measuring performance in achieving SDG targets. GGGI technical report, NO. 16. Global Green Growth Institute. Republic of Korea. 2020. URL: https://greengrowthindex.gggi.org/wp-content/uploads/2021/01/2020-Green-Growth-Index.pdf

Караєва Н. В., Сегеда І. В. Генезис екологічної парадигми сталого розвитку цивілізації: сутність і етапи становлення. Економічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових праць. 2010. №7. С. 27-32.

The Bioeconomy to 2030: desingning a policy agenda. OECD, 2009.

Smil V. Still the Iron Age. Butterworth-Heinemann. 2016.

Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах «зеленої економіки»: монографія / В. Г. Потапенко; [за наук. ред. д.е.н., проф. Є. В. Хлобистова]. Київ: НІСД, 2012.

Гершенкрон А. Экономическая отсталость в исторической перспективе. Дело РАНХиГС. 2015.

Geng Y., Doberstein B. Developing the circular economy in China: challenges and opportunities for achieving «leapfrog development». International Journal of Sustainable Development and World Ecology. 2008. Vol. 15. Р. 231-239.

Ekins P., Domenech T., Drummond P., Bleischwitz R., Hughes N., Lotti L. The Circular Economy: What, Why, How and Where. OECD/EC Workshop «Managing environmental and energy transitions for regions and cities», Paris. 5-th July 2019. URL: https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Ekins-2019-Circular-Economy-What-Why-How-Where.pdf

Towards Green Growth: Monitoring Progress: OECD Indicators, OECD Green Growth Studies, OECD Publishing. 2011.

Building a Green Infrastructure for Europe. European Commission. Brussels 2013.

Green Growth Index 2020: Measuring performance in achieving SDG targets. (2020) GGGI technical report, NO. 16. Global Green Growth Institute. Republic of Korea. Available at: https://greengrowthindex.gggi.org/wp-content/uploads/2021/01/2020-Green-Growth-Index.pdf

Karayeva N., Segeda I. (2010) Genezis ekologichnoyi paradigmi stalogo rozvotku tsivilizatsii: sutnist i etapi stanovlennya. [The genesis of the ecological paradigm of sustainable development of civilization: essence and stages of formation] Economic bulletin of NTUU "KPI": a collection of scientific papers, no. 7, pp. 27-32.

The Bioeconomy to 2030: desingning a policy agenda. (2009) OECD.

Smil V. (2016) Still the Iron Age. Butterworth-Heinemann.

Potapenko V. G. (2012) Strategichni priopitety bezpechnogo rozvitku Ukraini na zasadah zelenoyi ekonomiki: monographia [Strategic priorities of the safe development of Ukraine on the basis of the "green economy": monograph]. Kyiv: NISD.

Gershenkron A. (2015) Ekonomicheskaya otstalost v istoricheskoy perspective. [Economic backwardness in historical perspective]. RANHiGS, Case.

Geng Y., Doberstein B. (2008) Developing the circular economy in China: challenges and opportunities for achieving «leapfrog development». International Journal of Sustainable Development and World Ecology, vol. 15, pp. 231-239.

Ekins P., Domenech T., Drummond P., Bleischwitz R., Hughes N., Lotti L. (2019) The Circular Economy: What, Why, How and Where. OECD/EC Workshop «Managing environmental and energy transitions for regions and cities», Paris. 5-th July. Available at: https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Ekins-2019-Circular-Economy-What-Why-How-Where.pdf

Towards Green Growth: Monitoring Progress: OECD Indicators, (2011) OECD Green Growth Studies, OECD Publishing.

Building a Green Infrastructure for Europe. (2013) European Commission. Brussels.

Переглядів статті: 35
Завантажень PDF: 32
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Чала, В. (2022). ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ РОЗБУДОВИ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ. Цифрова економіка та економічна безпека, (2(02) /), 212-220. https://doi.org/10.32782/dees.2-35