ФІСКАЛЬНА ТА РЕГУЛЮЮЧА РОЛЬ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ВОЄННИЙ ЧАС

Ключові слова: податок на доходи фізичних осіб, фіскальна роль, воєнний стан, дефіцит, Зведений бюджет, державний бюджет, місцеві бюджети

Анотація

В умовах воєнного стану зростають обсяги видатків, що зумовлює виникнення дефіциту бюджету. Тому необхідність дослідження фіскальної та регулюючої функції податку на доходи фізичних осіб, як основного бюджетоутворюючого податку в системі прямого оподаткування є актуальним. У статті виявлено динамічні зміни щодо визначення ставок оподаткування в процесі становлення фіскальної політики в Україні,. Оцінено частку надходження податку в бюджет України в динаміці. Досліджено роль податку на доходи фізичних осіб у стимулюванні поступального відновлення адміністративно-територіальних одиниць. Результати дослідження ще раз засвідчують той факт, що податок на доходи фізичних осіб у воєнний час є вагомим джерелом надходжень до Зведеного бюджету України. Фіскальне значення податку на доходи фізичних осіб зумовлюється його високою питомою вагою у доходах місцевих бюджетів. Обґрунтовано необхідність пошуку нової моделі податкової системи для післявоєнного відновлення економіки.

Посилання

Виконання бюджету в умовах війни: прогноз тенденцій. URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/vykonannya-byudzhetu-v-umovakh-viyny-prohnoz-tendentsiy (дата звернення 17.12.2022).

Зведений бюджет України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/cons/ (дата звернення 17.12.2022).

Лега О. В., Яловега Л. В., Прийдак Т. Б. Податок на доходи фізичних осіб як складова податкової системи України. Наукові та прикладні аспекти удосконалення бухгалтерського обліку, економічного контролю та системи оподаткування. Полтава: 2018. С. 297 - 323.

Історія становлення податку на доходи фізичних осіб в Україні. URL: https://sumy.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/533389.html (дата звернення 17.12.2022).

Коровій В. В. Податкові надходження як складова доходів місцевих бюджетів. Бізнесінформ. 2020. № 3. С. 328-336.

Зубач Л. Агломерації як спосіб відбудови повоєнної України. URL: https://decentralization.gov.ua/news/15633 (дата звернення 17.12.2022)

Місцеві бюджети отримають додатково 4% при розподілі ПДФО – Зеленський. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/770834.html (дата звернення 17.12.2022).

Онищук І. Аналіз виконання місцевих бюджетів за 8 місяців 2022 року. URL: https://decentralization.gov.ua/news/15570 (дата звернення 17.12.2022).

Марчак Д., Маркуц Ю., Маршалок Т. Податки воєнного часу. Чого слід очікувати від змін у податковій системі, ухвалених з початку війни? URL: https://voxukraine.org/podatky-voyennogo-chasu-chogo-slid-ochikuvaty-vid-zmin-u-podatkovij-systemi-uhvalenyh-z-pochatku-vijny/ (дата звернення 17.12.2022)

З 1 липня і на час воєнного стану – прогресивна шкала для ПДФО та ЄСВ: новий законопроєкт. URL: https://news.dtkt.ua/labor/compensation/76452-z-1-lipnya-i-na-cas-vojennogo-stanu-progresivna-skala-dlya-pdfo-ta-jesv-novii-zakonoprojekt (дата звернення 17.12.2022).

Прогресивна шкала ПДФО та ЄСВ на період воєнного стану — законопроєкт. URL: https://buh.ligazakon.net/news/211494_progresivna-shkala-pdfo-ta-sv-na-perod-vonnogo-stanu--zakonoprokt (дата звернення 17.12.2022).

Яким для місцевого самоврядування буде Державний бюджет 2023 – Президент підписав закон (+інфографіка). URL: https://decentralization.gov.ua/news/15794 (дата звернення 17.12.2022)

Юрчишена Л.В. Податок на доходи фізичних осіб: механізм стягнення та джерело доходу бюджету України. Фінанси, облік, банки. 2016. №1. С. 215 – 224.

Vykonannia biudzhetu v umovakh viiny: prohnoz tendentsii [War Budget Execution: Forecasting Trends]. Available at: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/vykonannya-byudzhetu-v-umovakh-viyny-prohnoz-tendentsiy (accessed 17 December 2022)

Zvedenyi biudzhet Ukrainy [Consolidated budget of Ukraine]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/cons/ (accessed 17 December 2022)

Leha O. V., Yaloveha L. V., Pryidak T. B. (2018) Podatok na dokhody fizychnykh osib yak skladova podatkovoi systemy Ukrainy [Personal income tax as a component of the tax system of Ukraine]. Naukovi ta prykladni aspekty udoskonalennia bukhhalterskoho obliku, ekonomichnoho kontroliu ta systemy opodatkuvannia [Scientific and applied aspects of improvement of accounting, economic control and taxation system]. Poltava, pp. 297 - 323.

Istoriia stanovlennia podatku na dokhody fizychnykh osib v Ukraini [History of the formation of personal income tax in Ukraine]. Available at: https://sumy.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/533389.html (accessed 17 December 2022).

Korovii V. V. (2020) Podatkovi nadkhodzhennia yak skladova dokhodiv mistsevykh biudzhetiv [Tax receipts as a component of incomes of local budgets]. Biznesinform. vol. 3. Pp. 328-336.

Zubach L. Ahlomeratsii yak sposib vidbudovy povoiennoi Ukrainy [Agglomerations as a way to rebuild post-war Ukraine]. Available at: https://decentralization.gov.ua/news/15633 (accessed 17 December 2022).

Mistsevi biudzhety otrymaiut dodatkovo 4% pry rozpodili PDFO – Zelenskyi [Local budgets will receive an additional 4% when distributing personal income tax - Zelenskyi]. Available at: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/770834.html (accessed 17 December 2022).

Onyshchuk I. Analiz vykonannia mistsevykh biudzhetiv za 8 misiatsiv 2022 roku [Analysis of implementation of local budgets for 8 months of 2022]. Available at: https://decentralization.gov.ua/news/15570 (accessed 17 December 2022)

Marchak D., Markuts Yu., Marshalok T. Podatky voiennoho chasu. Choho slid ochikuvaty vid zmin u podatkovii systemi, ukhvalenykh z pochatku viiny? [What to expect from the changes in the tax system adopted since the war?] Available at: https://voxukraine.org/podatky-voyennogo-chasu-chogo-slid-ochikuvaty-vid-zmin-u-podatkovij-systemi-uhvalenyh-z-pochatku-vijny/ (accessed 17 December 2022)

Z 1 lypnia i na chas voiennoho stanu – prohresyvna shkala dlia PDFO ta YeSV: novyi zakonoproiekt [From July 1 and during martial law - a progressive scale for personal income tax and ERUs: a new bill]. Available at: https://news.dtkt.ua/labor/compensation/76452-z-1-lipnya-i-na-cas-vojennogo-stanu-progresivna-skala-dlya-pdfo-ta-jesv-novii-zakonoprojekt (accessed 17 December 2022)

Prohresyvna shkala PDFO ta YeSV na period voiennoho stanu — zakonoproiekt [Progressive scale of personal income tax and ERU for the period of martial law - draft law]. Available at: https://buh.ligazakon.net/news/211494_progresivna-shkala-pdfo-ta-sv-na-perod-vonnogo-stanu--zakonoprokt (accessed 17 December 2022).

Yakym dlia mistsevoho samovriaduvannia bude Derzhavnyi biudzhet 2023 – Prezydent pidpysav zakon (+infohrafika) [What will the State Budget 2023 be for local self-government - the President signed into law (+ infographics)]. Available at: https://decentralization.gov.ua/news/15794 (accessed 17 December 2022)

Yurchyshena L.V. (2016) Podatok na dokhody fizychnykh osib: mekhanizm stiahnennia ta dzherelo dokhodu biudzhetu Ukrainy. [Personal income tax: mechanism of collection and source of income of the budget of Ukraine]. Finansy, oblik, banky, vol. 1, pp. 215 – 224.

Переглядів статті: 186
Завантажень PDF: 179
Опубліковано
2022-11-28
Як цитувати
Лега, О., & Черненко, К. (2022). ФІСКАЛЬНА ТА РЕГУЛЮЮЧА РОЛЬ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ВОЄННИЙ ЧАС. Цифрова економіка та економічна безпека, (3 (03), 19-25. https://doi.org/10.32782/dees.3-4