МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ СИСТЕМИ НЕФІНАНСОВОГО ЗВІТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

  • Л.Є. Купінець Державна установа "Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України" https://orcid.org/0000-0001-9251-4014
  • Н.М. Андрєєва Державна установа "Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України" https://orcid.org/0000-0002-9960-559X
  • О.М. Шершун Державна установа "Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України" https://orcid.org/0000-0001-8595-269X
Ключові слова: соціально відповідальний бізнес, нефінансове звітування, поствоєнна відбудова, інвестиції, комунікації

Анотація

У статті визначено нефінансову звітність як елемент базисних соціальних інновацій, що виявляються у радикальних змінах виробництва, соціокультурного і державного ладу та розглядаються як процес перетворення системи соціально-економічних відносин, інституціонального забезпечення, комунікаційних зв’язків, повноважень та обов’язків суб’єкта відповідальності, визначених у відповідності до масштабу соціальної інновації. Окрім того, обґрунтовано, на основі оцінки доступності нефінансових звітів на онлайн-ресурсах, необхідність застосування сучасних інтернет-технологій та визначення практичних кроків щодо створення інвестиційного каталогу соціально відповідальних підприємств України у вигляді картографічного онлайн-ресурсу та забезпечення можливості зворотного зв'язку для зацікавлених сторін, що дозволить розширити коло підприємств з високою соціальною активністю, інвестиційною привабливістю, особливо в період поствоєнної відбудови бізнесу.

Посилання

100 найбільших приватних компаній України 2021. Forbes. URL: https://forbes.ua/ratings/100-naybilshikh-privatnikh-kompaniy-ukraini-2021-12102021-2580

Шатоха В.І. Сталий розвиток чорної металургії: Монографія. Дніпропетровськ: «Дріант», 2015. 184 с.

ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility. International Standard. Switzerlan. 2010. 118 p.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text

CR WORLD MAP. Corporate Register. URL: https://www.corporateregister.com/map/

SDBS Structural Business Statistics (ISIC Rev. 4). URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SSIS_BSC_ISIC4

Набатова О.О. Соціальні інновації: поняття, види, суб'єкти. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. 2011. № 3 (6). С. 58–66.

Галушка З. І. Вплив соціальних інновацій на модернізацію економічних відносин. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2019. № 2(203). С. 6–11.

Forbes (2021) 100 largest private companies of Ukraine 2021 [100 naibilshykh pryvatnykh kompanii Ukrainy]. Available at: https://forbes.ua/ratings/100-naybilshikh-privatnikh-kompaniy-ukraini-2021-12102021-2580 (accessed 11 December 2022).

Shatokha V.I. (2015) Stalyi rozvytok chornoi metalurhii [Sustainable development of ferrous metallurgy]. Dnipropetrovsk: «Driant», 184p.

ISO/TMBG (2010) ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility. International Standard. Switzerlan, 184p.

Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 16.07.1999 r. № 996-XIV [On accounting and financial reporting in Ukraine: Law of Ukraine dated July 16, 1999 No. 996-XIV]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (accessed 11 December 2022).

CR WORLD MAP. Corporate Register. Available at: https://www.corporateregister.com/map/ (accessed 11 December 2022).

SDBS Structural Business Statistics (ISIC Rev. 4). Available at: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SSIS_BSC_ISIC4 (accessed 11 December 2022).

Nabatova O.O. (2011) Sotsialni innovatsii: poniattia, vydy, subiekty [Social innovations: concepts, types, subjects]. Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho, no. 3 (6), pp. 58–66.

Halushka Z. I. (2019) Vplyv sotsialnykh innovatsii na modernizatsiiu ekonomichnykh vidnosyn [The influence of social innovations on the modernization of economic relations]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, no. 2 (203), pp. 6–11.

Переглядів статті: 110
Завантажень PDF: 89
Опубліковано
2022-11-28
Як цитувати
Купінець, Л., Андрєєва, Н., & Шершун, О. (2022). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ СИСТЕМИ НЕФІНАНСОВОГО ЗВІТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ. Цифрова економіка та економічна безпека, (3 (03), 13-18. https://doi.org/10.32782/dees.3-3