ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЕКТУ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • А.В. Світлична Полтавський державний аграрний університет
  • І.О. Яснолоб Полтавський державний аграрний університет
  • Я.І. Бондаренко Полтавський державний аграрний університет
Ключові слова: інвестиційне забезпечення, інвестиційна діяльність, бізнес-проект, джерела фінансування, замовник інвестиційного проекту

Анотація

У статті проаналізовано сутність поняття «інвестиційний проект». Охарактеризовано його як план, замисел, програму дій, конкретне завдання та визначено, що у будь-якому випадку він орієнтований на майбутні результати. Зазначено, що замовником інвестиційного проекту є суб’єкт інвестиційної діяльності (фізична особа або юридична), який має фінансові кошти і за вимогою підрядчиків надає поручительство про власну платоспроможність: держава, відомство, міністерство, корпорація, асоціація, об’єднання, підприємство, установа чи приватна особа. Поділено джерела фінансування інноваційних проектів на зовнішні, внутрішні та змішані. Відмічено, що важливе значення для фінансування інвестиційних проєктів, зокрема високотехнологічних, має венчурне фінансування. Інвестиційна діяльність держави виступає певним каталізатором, який сприяє притоку інвестиційних коштів із інших джерел, зокрема, стимулюючи розвиток економіки. Згідно зарубіжного досвіду, фінансування за рахунок бюджетів було ключовим чинником структурних перетворень економіки Китаю, США, Індії, але у економічно розвинених європейських країнах бюджетні кошти залишилися одними із найвагоміших важелів структурних змін у економіці.

Посилання

Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент: учеб. курс. К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. 448 с.

Вітлінський В. В., Макаренко В. О. Модель вибору інвестиційного проекту. Фінанси України. 2002. № 4. С. 63-68.

Герасименко О. В., Карпінський Б. А. Фінансово-інвестиційний словник. Львів: Магнолія Плюс, 2005. 304 с.

Держкомстат України. Офіційний веб-сайт. URL: www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 02.08.2022).

Інвестиції. Вікіпедія. URL: http://uk.wikipedia.org/wiki (дата звернення: 11.03.2022).

Інвестиційний менеджмент / В. М. Гриньова, В. О. Коюда, Т. І. Лепейко та ін.; за заг. ред. В.М. Гриньової. Х.: ВД ІНЖЕК, 2004. 368 с.

Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с.

Онищенко В. Необоротні активи підприємства. URL: https://www.golovbukh.ua/article/8147-neoborotn-aktivi-pdprimstva (дата звернення: 10.09.2022).

Папп В. Оптимізація розподілу інвестиційних ресурсів та вибір ефективних інвестиційних проектів. Регіональна економіка. 2004. № 2. С. 246-255.

Про інвестиційну діяльність: Закон України № 1560-XII від 18.09.1991. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text (дата звернення: 03.05.2022).

Стефанович Є. А. Інвестиційні проекти та джерела їх фінансування. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 20. С. 8-12. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/20_2010/4.pdf (дата звернення: 10.10.2022).

Туріянська М. М. Інвестиційні джерела: монографія. Донецьк : Юго-Восток, 2004. 317 с.

Українська асоціація інвестиційного бізнесу. URL: www.uaib.com.ua (дата звернення: 05.04.2022).

Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. 2-ге вид., доп. К.: МАУП, 2001. 280 с.

Щукін Б. М. Аналіз інвестиційних проектів: конспект лекцій. К.: МАУП, 2002. 128 с.

Blank, I. A. (2001), Ynvestytsiinyi menedzhment [Investment management], Elga-N, Nika-Center, Kyiv, Ukraine.

Vitlinsky, V. V. and Makarenko, V. O. (2022), Model vyboru investytsiinoho proektu [Investment project selection model], Finansy Ukrainy, vol. 4, pp. 63-68.

Gerasimenko, O. V. and Karpinskyi, B. A. (2005), Finansovo-investytsiinyi slovnyk [Financial and investment dictionary], Magnolia Plus, Lviv, Ukraine.

Derzhkomstat Ukrainy [State Committee of Statistics of Ukraine]. Available at: www.ukrstat.gov.ua (Accessed 02 August 2022).

Investytsii [Investments]. Available at: http://uk.wikipedia.org/wiki (accessed 11 March 2022).

Hrynyova, V. M., Koyuda, V. O. and Lepeiko T. I. (2004) Investytsiinyi menedzhment [Investment management]. VD INZhEK, Kharkiv, Ukraine.

Moiseyenko I., Revak I., Myskiv H. and Chaplyak N. (2019), Investytsiinyi analiz [Investment analysis]. LvDUVS, Lviv, Ukraine.

Onishchenko V. Neoborotni aktyvy pidpryiemstva [Fixed assets of the enterprise]. Available at: https://www.golovbukh.ua/article/8147-neoborotn-aktivi-pdprimstva (accessed 10 September 2022).

Papp V. (2004) Optymizatsiya rozpodilu investytsiynykh resursiv ta vybir efektyvnykh investytsiynykh proektiv [Optimizing the allocation of investment resources and choosing effective investment projects]. Rehionalna ekonomika, vol. 2, pp. 246-255.

Pro investytsiinu diialnist: Zakon Ukrainy № 1560-XII vid 18.09.1991 [Pro investytsiinu diialnist: Zakon Ukrainy No. 1560-XII vid 18.09.1991]. Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text (accessed 03 May 2022).

Stefanovych E. A. (2022), Investytsiini proekty ta dzherela yikh finansuvannia [Investment projects and sources of their financing]. Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 20. pp. 8-12. Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/20_2010/4.pdf (accessed 10 October 2022).

Turianska M. M. (2004), Investytsiini proekty ta dzherela yikh finansuvannia [Investment sources]. Donetsk: South-East

Ukrainska asotsiatsiia investytsiinoho biznesu [Ukrainian Association of Investment Business], available at: www.uaib.com.ua (Accessed 05 April 2022).

Fedorenko V. G. (2001), Investytsiinyi menedzhment [Investment management]. Kyiv: MAUP..

Shchukin B. M. (2002), Analiz investytsiinykh proektiv [Analysis of investment projects]. Kyiv: MAUP

Переглядів статті: 77
Завантажень PDF: 62
Опубліковано
2022-09-26
Як цитувати
Світлична, А., Яснолоб, І., & Бондаренко, Я. (2022). ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЕКТУ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Цифрова економіка та економічна безпека, (2(02) /), 186-190. https://doi.org/10.32782/dees.2-31