ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВА БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

  • І.П. Потапюк Полтавський державний аграрний університет https://orcid.org/0000-0002-1051-0114
  • С.С. Мазіленко Полтавський державний аграрний університет
  • М.О. Прусова Полтавський державний аграрний університет
Ключові слова: управління, підприємство, безпека, фінансова безпека, економічна безпека, фінансово-економічна безпека

Анотація

У статті розглянуто наявні підходи до трактування поняття «економічна безпека підприємства». Складовим елементом економічної безпеки є фінансова безпека підприємства – це динамічна складова, яка змінюється під впливом факторів та загроз з боку внутрішнього та зовнішнього бізнес-середовища. Найважливішим видом безпеки в сучасних умовах є фінансово-економічна безпека підприємства. Обґрунтовано значущість ролі фінансово-економічної безпеки підприємства. На сучасному етапі фінансово-економічна безпека підприємства є надзвичайно складною системою, яка містить у собі різноманітні складові, що спрямовані на забезпечення ефективності управління та використання усіх видів ресурсів підприємства. Розглянуто системний підхід до формування основних елементів управління системою фінансової безпеки.

Посилання

Ареф’єва О.В., Кузенко Т.Б. Планування економічної безпеки підприємств. Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2014. 150 с.

Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия. Киев : Эльга, Ника-Центр, 2014. 776 c.

Бородіна О.О. Оцінка економічної безпеки підприємства. Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. : В 3 т. Т. I. Дніпропетровськ : ДНУ, 2013. Вип. 183. С. 33–41.

Донець Л.І., Ващенко Н.В. Економічна безпека підприємства. Київ : Центр учб. літ., 2018. 160 с.

Дячков Д.В., Потапюк І.П., Капран І.В. Економічна безпека в системі стратегічного управління підприємством. Економіка та суспільство. 2021. № 24. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/173

Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави : національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення : навч. посіб. Київ : КНТЕУ. 2012. 307 с.

Плескач В.Л., Кулик А.В. Методологічні засади державного регулювання фінансово-економічного розвитку. Фінанси України. 2019. № 10. С. 27.

Потапюк І.П. Теоретико-методологічні засади формування механізму забезпечення економічної безпеки підприємства. Економічний форум. Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2020. № 4. С. 125–130.

Потапюк І.П., Годловський А.Т. Теоретичні аспекти управління економічною безпекою підприємства. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. Харків : ХНАДУ, 2016. № 2 (13), т. 1. С. 25–30.

Реверчук Н.Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур : монографія. Львів : ЛБІНБУ, 2014. 175 с.

Arefieva, O.V., Kuzenko, T.B. (2014) Planning of economic security of enterprises. Kyiv: Publishing House of the European University, 150.

Blank, I.A. (2014) Management of the financial security of the enterprise. Kyiv: Elha, Nika Center, 776.

Borodina, O.O. (2013). Assessment of economic security of the enterprise. Economics: problems of theory and practice. Dnipropetrovsk: DNU, 183, 33–41.

Donets, L.I., Vashchenko, N.V. (2018) Economic security of the enterprise. Kyiv: Center for Educational Literature, 160.

Diachkov, D.V., Potapiuk, I.P., Kapran, I.V. (2021) Economic security in the system of strategic management of the enterprise. Economy and society, [ONLINE]. 24. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/173

Yermoshenko, M.M. (2012) Financial security of the state: national interests, real threats, security strategy. Kyiv: KNTEU, 307.

Pleskach, V.L., Kulyk, A.V. (2019) Methodological principles of state regulation of financial and economic development. Finances of Ukraine, 10, 27.

Potapiuk, I.P. (2020) Theoretical and methodological foundations of the formation of the mechanism for ensuring the economic security of the enterprise. Economic Forum. Lutsk: State University of Lutsk National Technical University, 4, 125–130.

Potapiuk, I.P., Hodlovskyi, A.T. (2016) Theoretical aspects of managing the economic security of the enterprise. Problems and prospects of entrepreneurship development. Kharkiv: HNADU, 2 (13), 25–30.

Reverchuk, N.I. (2014) Management of economic security of business structures. Lviv: LBINBU, 175.

Переглядів статті: 601
Завантажень PDF: 275
Опубліковано
2022-09-26
Як цитувати
Потапюк, І., Мазіленко, С., & Прусова, М. (2022). ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВА БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Цифрова економіка та економічна безпека, (2 (02), 156-160. https://doi.org/10.32782/dees.2-26