ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

  • А.С. Бензарь Західнодонбаський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0002-0943-0109
  • О.А. Пєстова Західнодонбаський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0003-2473-1089
Ключові слова: цифровізація, антикорупційні реформи, ІТ-галузь, експорт комп’ютерних послуг, ІТ-стартапи, Дія.City

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан економічного розвитку України, що характеризується істотним впливом цифровізації та визначено основні чинники та підстави розвитку цифрової економіки, а також готовності нашої держави до запровадження та використання цифрових технологій. У нових умовах та країна отримає переваги в результаті технологічних і цифрових інновацій, в якій розвиваються, взаємодіють, удосконалюються і зростають усі складові економіки. Саме тому сучасний етап розвитку в період воєнного стану для України, пов’язаний з безальтернативністю пошуку та переходу на нову модель економічного розвитку, в основу якої покладено використання інтелектуального і творчого потенціалу людської особистості. Для того, щоб країна посіла не останнє місце у глобальній цифровій економіці, особлива увага має приділятися ІТ-галузі та її можливостям.

Посилання

Про адміністративні послуги: Закон України: Відомості Верховної Ради, 2013, № 32, ст. 409. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text (дата звернення: 19.10.2022).

Про державну допомогу суб’єктам господарювання: закон України: Відомості Верховної Ради, 2014, № 34, ст. 1173. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1555-18#Text (дата звернення: 28.09.2022).

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України: Відомості Верховної Ради України, 2005, № 48, ст. 483. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15#Text (дата звернення: 04.08. 2022). 4. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України: Відомості Верховної Ради України, 2007, № 29, ст. 389. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text (дата звернення: 10.10.2022).

Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні: проект Закону від 02.11.2020 № 4303. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70298 (дата звернення: 21.10.2022).

Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року: Закон України від 07.08.2018 № 9015. URL: https://ips.ligazakon.net/document/JH6YF00A?an=332 (дата звернення: 14.09.2022).

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України: Відомості Верховної Ради, 2018, № 13, ст. 69. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text (дата звернення: 22.09. 2022).

Без прогресу – Україна в індексі сприйняття корупції-2021: веб-сайт. URL: https://ti-ukraine.org/news/bez-progresu-rezultat-ukrayiny-v-indeksi-spryjnyattya-koruptsiyi-2021/ (дата звернення: 03.10.2022).

Богдан Т. Платіжний баланс України: основні вектори змін: веб-сайт. URL: https://lb.ua/blog/tetiana_bohdan/519139_platizhniy_balans_ukraini_osnovni.html (дата звернення: 19.10.2022).

Господарський кодекс України: Відомості Верховної Ради України , 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 23.10.2022).

Данилишин Б. Інфляційні процеси в Україні і світі та їх перспективи: веб-сайт. URL: https://lb.ua/blog/bogdan_danylysyn/513069_inflyatsiyni_protsesi_ukraini_i_sviti.html (дата звернення: 23.09.2022).

Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 04.09.2022).

Державний портал 360 Tech Ecosystem Overview: веб-сайт. URL: https://techecosystem.gov.ua/product-companies (дата звернення: 22.08. 2022).

Експорт IT-послуг в Україні зріс за три квартали на 35%. Опендатабот: веб-сайт. URL: https://opendatabot.ua/analytics/it-export (дата звернення: 24.09.2022).

Ізвощікова А. Експорт IT-послуг в Україні зріс за 9 місяців на 35%. Опендатабот: веб-сайт. URL: https://suspilne.media/180773-eksport-it-poslug-v-ukraini-zris-za-9-misaciv-na-35-opendatabot/ (дата звернення: 21.10.2022).

Індекс сприйняття корупції у світі: веб-сайт. URL: https://cpi.ti-ukraine.org (дата звернення: 10.10.2022).

Кодекс законів про працю України: Закон № 322-VIII від 10.12.71 ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375 із змінами, внесеними згідно з Указами Президії ВР Української РСР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення: 13.08.2022).

Кодекс України з процедур банкрутства: Відомості Верховної Ради, 2019, № 19, ст.74. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text (дата звернення: 20.08.2022).

Коломієць Д. Україна – ЄС: що ми маємо зробити у статусі кандидата і коли можливий вступ в Євросоюз: веб-сайт. URL: https://suspilne.media/253476-ukraina-es-so-mi-maemo-zrobiti-u-statusi-kandidata-i-koli-mozlivij-vstup-v-evrosouz/ (дата звернення: 20.08.2022).

Кон'юнктурні опитування: веб-сайт. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/nbusurvey (дата звернення: 20.07.2022).

Міністерство та Комітет цифрової трансформації України: веб-сайт. URL: https://thedigital.gov.ua/ (дата звернення: 02.08. 2022).

Податкова система у «Дія. City» допоможе зменшити податкове навантаження у 5 разів: веб-сайт. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2021/03/25/672292/ (дата звернення: 21.10.2022).

Світовий банк мобілізує для України пакет екстреного фінансування у понад 700 мільйонів доларів США: веб-сайт. URL: https://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2022/03/07/world-bank-mobilizes-an-emergency-financing-package-of-over-700-million-for-ukraine (дата звернення: 30.06.2022).

Скільки коштуватиме відновлення України? веб-сайт. URL: https://www.economist.com/briefing/2022/04/16/what-will-it-cost-to-rebuild-ukraine (дата звернення: 30.09.2022).

Сфера продуктових ІТ-компаній та стартапів: веб-сайт. URL: https://cdn.regulation.gov.ua/aa/8a/75/59/regulation.gov.ua_IT-product-сompanies-startups_web.pdf (дата звернення: 12.10. 2022).

Цивільний кодекс України: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 40-44, ст. 356. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 09.10.2022).

Шмигаль Д. День війни з Росією коштує Україні до $4 мільярдів: веб-сайт. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3452024-den-vijni-z-rosieu-kostue-ukraini-do-4-milardiv-smigal.html (дата звернення: 15.10.2022).

Zakon Ukrainy (2013). «Pro administratyvni posluhy» [Vidomosti Verxovnoyi Rady] № 32 (st. 409). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text (accessed: 19 October 2022).

Zakon Ukrainy (2014). «Pro derzhavnu dopomohu subiektam hospodariuvannia» [Vidomosti Verxovnoyi Rady] № 34 (st. 1173). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1555-18#Text (accessed: 28 September 2022).

Zakon Ukrainy (2005). «Pro dozvilnu systemu u sferi hospodarskoi diialnosti» [Vidomosti Verxovnoyi Rady] № 48 (st. 483). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15#Text (accessed: 04 August 2022).

Zakon Ukrainy (2007). «Pro osnovni zasady derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi hospodarskoi diialnosti» [Vidomosti Verxovnoyi Rady] № 29 (st. 389). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text (accessed: 10 October 2022).

Рroekt Zakonu vid 02.11.2020 № 4303 (2020). «Pro stymuliuvannia rozvytku tsyfrovoi ekonomiky v Ukraini» [Oficijnyj portal Verxovnoyi Rady]. Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70298 (accessed: 21 October 2022).

Zakon Ukrainy vid 07.08.2018 № 9015 (2018). «Pro Stratehiiu staloho rozvytku Ukrainy do 2030 roku» [Ligazakon]. Available at: https://ips.ligazakon.net/document/JH6YF00A?an=332 (accessed: 14 September 2022).

Zakon Ukrainy (2018). «Pro tovarystva z obmezhenoiu ta dodatkovoiu vidpovidalnistiu» [Vidomosti Verxovnoyi Rady] № 13 (st. 69). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text (accessed: 22 September 2022).

Bez prohresu – Ukraina v indeksi spryiniattia koruptsii-2021. Available at: https://ti-ukraine.org/news/bez-progresu-rezultat-ukrayiny-v-indeksi-spryjnyattya-koruptsiyi-2021/ (accessed: 03 October 2022).

Bohdan T. Platizhnyi balans Ukrainy: osnovni vektory zmin. Available at: https://lb.ua/blog/tetiana_bohdan/519139_platizhniy_balans_ukraini_osnovni.html (accessed: 19 October 2022).

Hospodarskyi kodeks Ukrainy (2003). [Vidomosti Verxovnoyi Rady] № 18, № 19-20, № 21-22, (st. 144). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (accessed: 23 October 2022).

Danylyshyn B. Infliatsiini protsesy v Ukraini i sviti ta yikh perspektyvy. Available at: https://lb.ua/blog/bogdan_danylysyn/513069_inflyatsiyni_protsesi_ukraini_i_sviti.html (accessed: 23 September 2022).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed: 04 September 2022).

Derzhavnyi portal 360 Tech Ecosystem Overview. Available at: https://techecosystem.gov.ua/product-companies (accessed: 22 August 2022).

Eksport IT-posluh v Ukraini zris za try kvartaly na 35%. [Opendatabot]. Available at: https://opendatabot.ua/analytics/it-export (accessed: 24 September 2022).

Izvoshchikova A. Eksport IT-posluh v Ukraini zris za 9 misiatsiv na 35%. [Opendatabot]. Available at: https://suspilne.media/180773-eksport-it-poslug-v-ukraini-zris-za-9-misaciv-na-35-opendatabot/ (accessed: 21 October 2022).

Indeks spryiniattia koruptsii u sviti. Available at: https://cpi.ti-ukraine.org (accessed: 10 October 2022).

Zakon vid 10.12.71 № 322-VIII (1971). «Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy» [Vidomosti Verxovnoyi Rady] dodatok do № 50 (st. 375) iz zminamy, vnesenymy zghidno z Ukazamy Prezydii VR Ukrainskoi RSR. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (accessed: 22 September 2022).

Kodeks Ukrainy z protsedur bankrutstva (2019). [Vidomosti Verxovnoyi Rady] № 19 (st. 74). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text (accessed: 13 August 2022).

Kolomiiets D. Ukraina — YeS: shcho my maiemo zrobyty u statusi kandydata i koly mozhlyvyi vstup v Yevrosoiuz. Available at: https://suspilne.media/253476-ukraina-es-so-mi-maemo-zrobiti-u-statusi-kandidata-i-koli-mozlivij-vstup-v-evrosouz/ (accessed: 20 August 2022).

Koniunkturni opytuvannia. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/nbusurvey (accessed: 20 Lypnia 2022).

Ministerstvo ta Komitet tsyfrovoi transformatsii Ukrainy. Available at: https://thedigital.gov.ua/ (accessed: 02 August 2022).

Podatkova systema u «Diia. City» dopomozhe zmenshyty podatkove navantazhennia u 5 raziv. Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2021/03/25/672292/ (accessed: 21 October 2022).

Svitovyi bank mobilizuie dlia Ukrainy paket ekstrenoho finansuvannia u ponad 700 milioniv dolariv SShA. Available at: https://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2022/03/07/world-bank-mobilizes-an-emergency-financing-package-of-over-700-million-for-ukraine (accessed: 30 Chervnia 2022).

Skilky koshtuvatyme vidnovlennia Ukrainy? Available at: https://www.economist.com/briefing/2022/04/16/what-will-it-cost-to-rebuild-ukraine (accessed: 30 September 2022).

Sfera produktovykh IT-kompanii ta startapiv. Available at: https://cdn.regulation.gov.ua/aa/8a/75/59/regulation.gov.ua_IT-product-sompanies-startups_web.pdf (accessed: 12 October 2022).

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy (2003). [Vidomosti Verxovnoyi Rady] № 40-44 (st. 356). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (accessed: 09 October 2022).

Shmyhal D. Den viiny z Rosiieiu koshtuie Ukraini do $4 miliardiv. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3452024-den-vijni-z-rosieu-kostue-ukraini-do-4-milardiv-smigal.html (accessed: 15 October 2022).

Переглядів статті: 447
Завантажень PDF: 230
Опубліковано
2022-09-26
Як цитувати
Бензарь, А., & Пєстова, О. (2022). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ. Цифрова економіка та економічна безпека, (2 (02), 148-155. https://doi.org/10.32782/dees.2-25