ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ МІНІМІЗАЦІЇ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

  • О.А. Маслій Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0003-2184-968X
  • А.Д. Глушко Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0002-4086-1513
Ключові слова: економічна безпека, виклики та загрози, воєнний стан, державне фінансове регулювання, фінансове забезпечення, мінімізація загроз

Анотація

Стаття присвячена дослідженню заходів державного фінансового регулювання, направлених на мінімізацію загроз економічній безпеці України в умовах воєнного стану. Виділено ключові ризики і загрози економічній безпеці України в умовах широкомасштабної військової агресії, які сконцентровані у фінансовій сфері. Систематизовано основні принципи грошово-кредитної політики та особливості державного регулювання діяльності з надання фінансових послуг на період воєнного стану. Проаналізовано динаміку дефіциту державного бюджету та обсяги залучення фінансових ресурсів на внутрішньому ринку через облігації внутрішньої державної позики. Обґрунтовано необхідність пошуку нових механізмів стабільного фінансування державного бюджету України із зовнішніх джерел як пріоритетного напряму мінімізації загроз економічній безпеці держави в умовах воєнного стану.

Посилання

Стефанишин О. В., Квак М. В., Кічурчак М. В., Теребух М. І. Економічна теорія : навч. посіб. Львів, 2015. 335 c.

Білоцерківець В. В., Волошенюк В. В., Завгородня О. О. Історія економічних вчень : підручник. Київ : ЦУЛ, 2016. 376 с.

Лагутін В. Д. Бюджетна та монетарна політика: координація в трансформаційній економіці. Київ : КНТЕУ, 2007. 248 c.

Пасічний М. Д. Інституційні засади розвитку фінансового регулювання економіки. Економічний вісник університету. 2015. Вип. 27 (1). С. 137–144.

Барановський О. І. Філософія безпеки : монографія у 2 т. Київ : УБС НБУ, 2014. Т. 1. 831 с.

Варналій З. С. Економічна та фінансова безпека України в умовах глобалізації : монографія. Київ : Знання України, 2020. 423 с.

Onyshchenko S., Hlushko A., Maslii O., Skryl V. Risks and Threats to Economic Security of Enterprises in the Construction Industry Under Pandemic Conditions. Lecture Notes in Civil Engineering. 2021. Volume 181. Р. 711–724.

Пугач О. А. Світовий досвід упередження загроз економічній безпеці національної економіки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2015. Вип. 12 (3). С. 43–46.

Чугунов І. Я., Павелко А. В., Канєва Т. В. Державне фінансове регулювання економічних перетворень : монографія. Київ : КНТЕУ, 2015. 376 с.

Основні засади грошово-кредитної політики на період воєнного стану. Рішення Ради Національного банку України № 4-рд від 15 квітня 2022 року. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MPG-ml_2022.pdf?v=4

Danylyshyn B. M., Onyshchenko S. V., Maslii O. А. Socio-economic security: modern approach to ensuring the socio-economic development of the region. Економіка і регіон. 2019. № 4 (75). С. 6–13.

Національний банк України. Урегульовано діяльність учасників ринку небанківських послуг на час дії воєнного стану. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/uregulovano-diyalnist-uchasnikiv-rinku-nebankivskih-poslug-na-chas-diyi-voyennogo-stanu

Міністерство фінансів України. Виконання державного бюджету України в 2022 р. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/

Національний банк України. ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю. URL: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills

Stefanyshyn O. V., Kvak M. V., Kichurchak M. V., Terebukh M. I. (2015). Ekonomichna teoriia: navch. posib. [Economic theory: education. manual]. Lviv, 335p. [in Ukrainian]

Bilotserkivets V. V., Volosheniuk V. V., Zavhorodnia O. O. (2016). Istoriia ekonomichnykh vchen: pidruchnyk [History of economic teachings: textbook]. Kyiv: CEL, 376p. [in Ukrainian]

Lahutin V. D. (2007). Biudzhetna ta monetarna polityka: koordynatsiia v transformatsiinii ekonomitsi [Fiscal and monetary policy: coordination in a transformational economy]. Kyiv: KNTEU, 248p. [in Ukrainian]

Pasichnyi M. D. (2015). Instytutsiini zasady rozvytku finansovoho rehuliuvannia ekonomiky [Institutional foundations of the economy financial regulation development]. Ekonomichnyi visnyk universytetu, vol. 27 (1), pp. 137–144. [in Ukrainian]

Baranovsky O. I. (2014) Filosofiia bezpeky: monohrafiia [Security Philosophy: Monograph]. Kyiv: UB NBU, tom. 1, p. 831 [in Ukrainian]

Varnaliy Z. S. (2020) Ekonomichna ta finansova bezpeka Ukrainy v umovakh hlobalizatsii: monohrafiia [Economic and financial security of Ukraine in the conditions of globalization: Monograph]. Kyiv: Znannia Ukrainy, 423p. [in Ukrainian]

Onyshchenko S., Hlushko A., Maslii O. and Skryl V. (2022). Risks and Threats to Economic Security of Enterprises in the Construction Industry Under Pandemic Conditions. Lecture Notes in Civil Engineering, vol. 181, pp. 711–724.

Pugach А. А. (2015). Svitovyi dosvid uperedzhennia zahroz ekonomichnii bezpetsi natsionalnoi ekonomiky [The World Experience Preventing of the Threats to Economic Security of the National Economy]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky», vol. 12 (3), pp. 43–46. [in Ukrainian]

Chuhunov I. Ia., Pavelko A. V., Kanieva T. V. (2015). Derzhavne finansove rehuliuvannia ekonomichnykh peretvoren: monohrafiia [State financial regulation of economic transformations: Monograph]. Kyiv: KNTEU, 376p. [in Ukrainian]

Osnovni zasady hroshovo-kredytnoi polityky na period voiennoho stanu. Rishennia Rady Natsionalnoho banku Ukrainy № 4-rd vid 15 kvitnia 2022 roku Basic principles of monetary policy during martial law [Decision of the Council of the National Bank of Ukraine No 4-rd dated 15.04.2022]. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MPG-ml_2022.pdf?v=4 (accessed 12 October 2022)

Danylyshyn B. M., Onyshchenko S. V., Maslii O. А. (2019). Socio-economic security: modern approach to ensuring the socio-economic development of the region. Ekonomika i rehion, vol. 4 (75), pp. 6–13.

Natsionalnyi bank Ukrainy. Urehulovano diialnist uchasnykiv rynku nebankivskykh posluh na chas dii voiennoho stanu [National Bank of Ukraine. The activities of non-bank services market participants during the period of martial law have been regulated]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/uregulovano-diyalnist-uchasnikiv-rinku-nebankivskih-poslug-na-chas-diyi-voyennogo-stanu (accessed 14 October 2022)

Ministerstvo finansiv Ukrainy. Vykonannia derzhavnoho biudzhetu Ukrainy v 2022 r. [Ministry of Finance of Ukraine. Execution of the state budget of Ukraine in 2022]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/ (accessed 26 October 2022)

Natsionalnyi bank Ukrainy. OVDP, yaki znakhodiatsia v obihu za nominalno-amortyzatsiinoiu vartistiu [National Bank of Ukraine. Domestic government bonds in circulation by outstanding nominal volume]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills (accessed 26 October 2022)

Переглядів статті: 81
Завантажень PDF: 63
Опубліковано
2022-09-26
Як цитувати
Маслій, О., & Глушко, А. (2022). ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ МІНІМІЗАЦІЇ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Цифрова економіка та економічна безпека, (2(02) /), 125-130. https://doi.org/10.32782/dees.2-21