ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА

  • О.Ю. Литовченко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0002-7852-4918
  • Т.Б. Кузенко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0003-3013-9487
  • Н.В. Сабліна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-1931-2851
Ключові слова: санація, санаційна спроможність підприємства, фінансова санація, управління фінансовою санацією, бізнес-процеси, реінжиніринг бізнес-процесів

Анотація

У статті досліджена проблема застосування процесного підходу в управлінні фінансовою санацією вітчизняних підприємств, діяльність яких характеризується проявами кризових явищ та схильністю до банкрутства. Встановлено, що фінансова санація є найбільш дієвим засобом запобігання банкрутству підприємств. Розглянуто підходи до визначення санації та санаційної спроможності підприємства, виділено їх характерні риси. Досліджено сутність та переваги процесного підходу в управлінні підприємством та його прикладне застосування в контексті управління фінансовою санацією підприємств. З метою підвищення ефективності процесного управління в контексті проведення санаційних заходів запропоновано до використання реінжиніринг процесу управління фінансовою санацією підприємств та охарактеризовано його основні етапи.

Посилання

Завадський Й., Осовська Т., Юшкевич О. Економічний словник. Київ. Кондор. 2006. 356 с. URL: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/KONDOR/EKONOMIC_SL_2006.pdf

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 р. № 2343-XII зі змінами та доповненнями. Законодавство України. URL: https://www.rada.gov.ua

Бланк І. Фінансовий менеджмент. Київ : Ніка-Центр, Ельга, 2002. 528 с.

Аистова М. Реструктуризация предприятий: вопросы управления. Стратегии, координация структурных параметров, снижение сопротивления преобразованиям. Москва : Альпина Паблишер, 2002. 287 с.

Терещенко О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: монографія. Київ : КНЕУ, 2006. 268 с.

Руденко Є. Оцінка санаційної спроможності сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2012. № 7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2012_7_14

Ліснічук О. Розрахунок санаційного потенціалу підприємства: зарубіжний досвід та вітчизняна практика. Інноваційна економіка. 2012. № 5(31). С. 51-56.

Родионова Н.В. Антикризисный менеджмент : учебное пособие для вузов. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 223 с.

Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств : Навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2004. 412с.

Пєрєдєрієва С. Критерії оцінки санаційного потенціалу підприємства-боржника. Економічний аналіз. 2011. № 9 (3) С. 233-236.

Андрущенко О. Теоретико-методичні підходи до визначення санації та санаційної спроможності підприємства. Ефективна економіка. 2011. № 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_5_51

Булович Т. Управління санаційною спроможністю підприємства як передумова його виживання. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 4. T. 2. С. 161-167.

Пономаренко В, Мінухін С., Знахур В. Теорія та практика моделювання бізнес-процесів : монографія. Харків : ХНЕУ, 2013. 244 с.

Скляр Є., Ксенофонтова А. Процесний підхід до управління підприємством в контексті антикризового розвитку. Економічний простір. 2020. № 156. С. 155-158. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2020_156_30/

Коцко Т.А., Шеховцова І.А. Реінжиніринг бізнес-процесів як технологія антикризового управління підприємствами паливно-енергетичного комплексу. Економіка та суспільство. 2017. № 9. С. 466-472.

Хаммер М., Хершман Л. Быстрее, лучше, дешевле. Девять методов реинжиниринга бизнес-процессов. Альпина Паблишер, 2015. 270 с.

Шкіль Р. Аналітичний огляд методів моделювання бізнес-процесів в електронній комерції. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 2008. № 25. С. 194–198.

Zavadskyi Y.& Osovska T. & Yushkevych O. (2006) Ekonomichnyi slovnyk [Economic dictionary]. Kyiv: Kondor, 356 p. Available at: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/KONDOR/EKONOMIC_SL_2006.pdf [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro vidnovlennia platospromozhnosti borzhnyka abo vyznannia yoho bankrutom» (1992) [About restoring the debtor's solvency or declaring him bankrupt] 2343-XII. Zakonodavstvo Ukrainy. Available at: https://www.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Blank I. (2002) Finansovyi menedzhment. [Financial management] Kyiv: Nika-Tsentr, Elha. [in Ukrainian].

Aistova M. (2002) Restrukturizatsiya predpriyatiy: voprosy upravleniya. Strategii, koordinatsiya strukturnykh parametrov, snizhenie soprotivleniya preobrazovaniyam [Enterprise Restructuring: Management Issues. Strategies, coordination of structural parameters, reduction of resistance to change] Moskva: Al'pina Pablisher, 287 p. (in Russian).

Tereshchenko O. (2006) Antykryzove finansove upravlinnia na pidpryiemstvi: monohrafiia [Anti-crisis financial management at the enterprise: monograph] Kyiv: KNEU, 268 p. [in Ukrainian].

Rudenko Ye. (2012) Otsinka sanatsiinoi spromozhnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv [Evaluation of rehabilitation capacity of agricultural enterprises] Ahrosvit, no. 7. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2012_7_14 [in Ukrainian].

Lisnichuk O. (2012) Rozrakhunok sanatsiinoho potentsialu pidpryiemstva: zarubizhnyi dosvid ta vitchyzniana praktyka [Calculation of rehabilitation potential of the enterprise: foreign experience and domestic practice] Innovatsiina ekonomika, vol. 5(31), рр. 51-56. [in Ukrainian].

Rodionova N.V. (2001) Antikrizisnyy menedzhment : ucheb. posobie dlya vuzov [Anti-crisis management: textbook for universities] Moskva. YuNITI-DANA, 223 p. (in Russian).

Tereshchenko O. (2004) Finansova sanatsiia ta bankrutstvo pidpryiemstv: Navch. posibnyk [Financial rehabilitation and bankruptcy of enterprises] Kyiv: KNEU, 412 p. [in Ukrainian].

Pieriedieriieva S. (2011) Kryterii otsinky sanatsiinoho potentsialu pidpryiemstva-borzhnyka [Criteria for assessing the rehabilitation potential of the debtor enterprise] Ekonomichnyi analiz, vol. 9 (3), рр. 233-236. [in Ukrainian].

Andrushchenko O. (2011) Teoretyko-metodychni pidkhody do vyznachennia sanatsii ta sanatsiinoi spromozhnosti pidpryiemstva [Theoretical and methodical approaches to the definition of remediation and remediation capacity of the enterprise] Efektyvna ekonomika, vol. 5. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_5_51 [in Ukrainian].

Bulovych T. (2009) Upravlinnia sanatsiinoiu spromozhnistiu pidpryiemstva yak peredumova yoho vyzhyvannia [Management of the rehabilitation capacity of the enterprise as a prerequisite for its survival] Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 4, tom. 2, рр. 161-167. [in Ukrainian].

Ponomarenko V. & Minukhin S. & Znakhur V. (2013) Teoriia ta praktyka modeliuvannia biznes-protsesiv: monohrafiia [Theory and practice of modeling business processes: monograph] Kharkiv: KhNEU, 224 p. [in Ukrainian].

Skliar Ye. & Ksenofontova A. (2020) Protsesnyi pidkhid do upravlinnia pidpryiemstvom v konteksti antykryzovoho rozvytku [Process approach to enterprise management in the context of anti-crisis development] Ekonomichnyi prostir, vol. 156, рр. 155-158. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2020_156_30/ [in Ukrainian].

Kotsko T. & Shekhovtsova I. (2017) Reinzhynirynh biznes-protsesiv yak tekhnolohiia antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvamy palyvno-enerhetychnoho kompleksu [Reengineering of business processes as a technology of anti-crisis management of enterprises of the fuel and energy complex] Ekonomika ta suspilstvo, vol. 9, рр. 466-472. [in Ukrainian].

Khammer M. & Khershman L. (2015) Bystree, luchshe, deshevle. Devyat' metodov reinzhiniringa biznes-protsessov [Faster, better, cheaper. Nine methods of business process reengineering]. Alpina Pablisher, 270 p. (in Russian).

Shkil R. (2008) Analitychnyi ohliad metodiv modeliuvannia biznes-protsesiv v elektronnii komertsii. [Analytical review of business process modeling methods in e-commerce] Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana, vol. 25, рр. 194-198. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 201
Завантажень PDF: 120
Опубліковано
2022-09-26
Як цитувати
Литовченко, О., Кузенко, Т., & Сабліна, Н. (2022). ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА. Цифрова економіка та економічна безпека, (2 (02), 115-124. https://doi.org/10.32782/dees.2-20