МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ВІДНОСИН ПРИ ФОРМУВАННІ РИНКІВ ІНЖИНІРИНГОВИХ ПОСЛУГ

  • О.М. Вовк Національний авіаційний університет https://orcid.org/0000-0002-1680-1959
  • П.П. Вовк Національний авіаційний університет
Ключові слова: інжинірингові послуги, проєктний консалтинг, інвестиції, інновації, економічний розвиток, міжнародний досвід

Анотація

Динамічність поширення інновацій та інтелектуалізації, міжнародна глобалізація ринків та безпекові виклики провокують запити на пошук інструментарію управління змінами і адаптацією до інновацій. В статті отримані результати базуються на використанні загальнонаукових методів систематизації і критичного аналізу генезису теорії інноваційного розвитку; застосовано методи структуризації ринку інжинірингових послуг за ознакою їх спрямованості й послідовності. Отримані результати дозволили з’ясувати науковий базис сучасних тенденції на ринках інжинірингових послуг, що розкривається в періодизації розвитку інноваційної теорії. Розвиток ринку інжинірингових послуг спровокований формалізацією міжнародних стандартів та нарощуванням ролі знань й інформації у виробничих процесах. Практичне значення отриманих результатів стосується структуризації ринку інжинірингових послуг за їх етапність виконання та впливом на окремі виробничі процеси.

Посилання

Адаптивне управління підприємствами в умовах неотехнологічного відтворення. кол. монографія за заг. ред. О.В. Ареф’євої. Київ: НАУ, 2020. 260 с.

Velychko О., Velychko L., Ramanauskas J. Transformation and development of production-logistics enterprises in Ukrainian agrarian economy. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2016. Vol. 38. Pp. 70-87.

Гарафонова О.І., Худолей В.Ю. Особливості розвитку державно-приватного партнерства в умовах трансформації економік світу. Вісник Хмельницького національного університету. 2020, № 2. С. 236-243.

Кіндзерський Ю.В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації. Київ: НАН України. 2013. 536 с.

Тимощук О.М., Кучерук Г.Ю., Вовк О.М., Мельник О.В. Якість логістизації транспортних послуг: інвестиційний аспект. Київ, ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2020. 214 с.

Рогоза Є.М., Кузьменко О.К. Модернізація економіки України у контексті неоіндустріальнийх перетворень. Вісник економічної науки України. 2017. № 1. С. 78-83.

Тульчинська С. Перспективи та домінанти розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів України. Херсон, ПП «Вишемирський В.С.», 2014. 210 с.

Федулова І.В. Синергетична еволюційна модель інноваційного розвитку підприємства. Наукові праці Національного університету ту харчових технологій. 2010. № 36. С. 114-118

Лисенко Я. О. Сучасний стан світового ринку інжинірингових послуг. Економічний простір. 2013. № 74. С. 24 – 32.

Траченко Л.А. Інжинірингові послуги як об’єкт товарознавства: експертне оцінювання якості. Одеса: Атлант, 2014. 212 с.

Ситник О. Б. Досвід інжинірингової діяльності в сучасному економічному просторі. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2013. № 2 С. 104–116.

Sсhumреtеr J. Thе Thеоrу оf Есоnоmіс Dеvеlорmеnt. Саmbrіdgе: Hаrvаrd, 1934.

Arefieva O.V. (2020) Adaptyvne upravlinnia pidpryiemstvamy v umovakh neotekhnolohichnoho vidtvorennia [Adaptive management of enterprises in the conditions of neotechnological reproduction]. Kiyv: NAU, 260 p. [Ukraine]

Velychko O., Velychko L. & Ramanauskas J. (2016) Transformation and development of production-logistics enterprises in Ukrainian agrarian economy. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 38, pp. 70-87.

Harafonova O.I. & Khudolei V.Yu (2020) Osoblyvosti rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva v umovakh transformatsii ekonomik svitu [Peculiarities of the development of public-private partnership in the conditions of transformation of world economies]. Bulletin of the Khmelnytskyi National University, no. 2, pp. 236-243.

Kindzerskyi Yu.V. (2013) Promyslovist Ukrainy: stratehiia i polityka strukturno-tekhnolohichnoi modernizatsii [Industry of Ukraine: strategy and policy of structural and technological modernization]. Kiyv: NAN Ukrainy, 536 p.

Tymoshchuk O.M., Kucheruk H.Yu. & Vovk O.M. “et al.”(2020). Yakist lohistyzatsii transportnykh posluh: investytsiinyi aspekt [Quality of logistics of transport services: investment aspect]. TOV «SIK HRUP UKRAINA», 214 p.

Rohoza Ye.M., Kuzmenko O.K. (2017) Modernizatsiia ekonomiky Ukrainy u konteksti neoindustrialnyikh peretvoren [Modernization of the economy of Ukraine in the context of neo-industrial transformations]. Herald of economic science of Ukraine, no. 1, pp. 78-83.

Tulchynska S. (2014). Perspektyvy ta dominanty rozvytku intelektualno-innovatsiinoi systemy rehioniv Ukrainy [Prospects and dominants of the development of the intellectual and innovative system of the regions of Ukraine]. PP “Vyshemyrskyi V.S.”, 210 p.

Fedulova I.V.(2010) Synerhetychna evoliutsiina model innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva [Synergistic evolutionary model of innovative development of the enterprise]. Scientific works of the National University of Food Technologies, no. 36, pp. 114-118.

Lysenko Ya. O.(2013) Suchasnyi stan svitovoho rynku inzhynirynhovykh posluh [Current state of the world market of engineering services]. Economic space. No. 74. pp. 24 – 32.

Trachenko L.A. (2014). Inzhynirynhovi posluhy yak obiekt tovaroznavstva: ekspertne otsiniuvannia yakosti. Atlant, 212 p.

Sytnyk O. B. (2013). Dosvid inzhynirynhovoi diialnosti v suchasnomu ekonomichnomu prostori [Experience of engineering activity in the modern economic space.]. Economics and management of machine-building enterprises: problems of theory and practice. No. 2 pp. 104–116.

Sсhumреtеr J. Thе Thеоrу оf Есоnоmіс Dеvеlорmеnt. Саmbrіdgе: Hаrvаrd, 1934.

Переглядів статті: 76
Завантажень PDF: 45
Опубліковано
2022-09-26
Як цитувати
Вовк, О., & Вовк, П. (2022). МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ВІДНОСИН ПРИ ФОРМУВАННІ РИНКІВ ІНЖИНІРИНГОВИХ ПОСЛУГ. Цифрова економіка та економічна безпека, (2(02) /), 87-91. https://doi.org/10.32782/dees.2-15