РОЗУМНІ КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ SMART KPI

  • О.Ю. Будякова Київський національний університет технологій та дизайну https://orcid.org/0000-0001-6028-2650
  • О.Є. Святославова Київський національний університет технологій та дизайну
Ключові слова: ключові показники ефективності, smart-економіка, smart-технології, smart-освіта

Анотація

У сучасному конкурентному середовищі ефективність управління суб’єктом господарювання орієнтується на оцінку ефективності всіх рівнів управління. Серед безлічі розроблених інноваційних технологій управління персоналом однією з пріоритетних є система оцінки ключових показників ефективності (Key Performance Indicators, KPI). Smart-економіка, яка використовує інноваційні інструменти: smart-технології, штучний інтелект, smart-освіту тощо оновило ключові показники ефективності з базової системи ведення оцінок, що використовується керівниками, до розширеної навігації на рівні корпоративного управління для прийняття рішень щодо бізнес-стратегій. Kлючові показники ефективності, розширені за допомогою smart-економіки (також відомі як «smart KPI»), є моделями, що самовдосконалюються, які здатні прогнозувати рух тенденцій у майбутньому, навчаючись на основі виміряних значень минулого. Вони стають «розумнішими», оскільки отримують більше знань на основі даних, що надходять, і з часом стають більш точними, релевантними та ефективними.

Посилання

Anttiroiko, A.-V., Valkama, P., & Bailey, S. Smart Cities in the New Service Economy: Building Platforms for Smart Services. Journal of AI and SOCIETY. 2013. Vol. 28. Pp. 1-12.

Bruneckiene, J. The concept of smart economy under the context of creation the economic value in the city. Public Policy and Administration. 2014. Vol. 13 No. 3. Pp. 469-482. 3. Galperina L. P., Girenko A. T., Mazurenko V. P. The concept of smart economy as the basis for sustainable development of Ukraine. International Journal of Economics and Financial Issues. 2016. 6(88). Pp. 307-314 URL: https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/3757 (дата звернення: 01.11.2022).

Mazurenko V.P. Implementation of network paradigm as a guarantee a highly competitive country. Kyiv: Institute of International Relations of Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2014. P.60-73.

Novotny, R., Kuchta, R., Kadlec, J. Smart City Concept, Applications and Services. Journal of Telecommunications System & Management. 2014, Volume 3, Issue 2. Doi:10.4172/2167-0919.1000117

Held D., McGrew A., Goldblat, D. & Perraton J. Global transformations. Oxford. Polity Press, 1999.

Heylin M. Globalization of science rolls on. In Science & Technology. 2006. Vol. 84(48). P. 26-31.

Kellner D. Theorizing globalization. In Sociological Theory. 2002. Vol 20(3). H. 285-305.

Каленюк І., Унінець І. Диджіталізація як основа розвитку smart-економіки в глобальному просторі. Вчені записки : зб. наук. пр. М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. Яценко (голов. ред.) та ін.]. Київ: КНЕУ. 2020. Вип. 21. С. 116–126.

Каленюк І., Унінець І. Екосистема смарт-економіки в глобальному середовищі. Стратегія економічного розвитку України. 2021. Т. 49. С. 5-19.

Унінець І. Smart-технології у глобальній екосистемі. Міжнародні економічні відносини та світове господарство.Ужгород. 2020. С. 89-93.

Фінагіна О., Коваленко Ю., Пригодюк О. Смарт-економіка України: майбутнє регіонів та підприємств. Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. ДДУУ, Т. ХХ Серія “Економіка”. 2019. Випуск 313. Маріуполь. С. 44-60.

Smart KPIs for The Digital Economy: веб-сайт. URL: https://medium.com/@armankamran/smart-kpis-for-the-digital-economy-47cab79cc0d5 (дата звернення: 31.10.2022)

Смарт-промисловість в епоху цифрової економіки: перспективи, напрями і механізми розвитку : монографія. В. П. Вишневський, О. В. Вієцька, О. М. Гаркушенко, С. І. Князєв, О. В. Лях, В. Д. Чекіна, Д. Ю. Череватський. Київ : НАН України, Інститут економіки промисловості, 2018. 192 c.

Anttiroiko, A.-V., Valkama, P., & Bailey, S. (2013) Smart Cities in the New Service Economy: Building Platforms for Smart Services. Journal of AI and SOCIETY, vol. 28, pp. 1-12.

Bruneckiene, J. (2014) The concept of smart economy under the context of creation the economic value in the city. Public Policy and Administration, vol. 13, no. 3, pp. 469-482.

Galperina, L. P., Girenko, A. T., and Mazurenko, V. P. (2016) The concept of smart economy as the basis for sustainable development of Ukraine. International Journal of Economics and Financial, issues, 6(88), pp. 307-314. Available at: https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/3757

Mazurenko, V. P. (2014) Implementation of network paradigm as a guarantee a highly competitive country, vol. 119, pp. 60-73.

Novotny, R., Kuchta, R., and Kadlec, J. (2014) Smart City Concept, Applications and Services. Journal of Telecommunications System & Management, vol. 3, issue 2. DOI: https://doi.org/10.4172/2167-0919.1000117

Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D. and Perraton, J. (1999) Global transformations. Oxford. Polity Press.

Heylin, M. (2006) Globalization of science rolls on. Science & Technology, vol. 84(48), pp. 26-31.

Kellner, D. (2002) Theorizing globalization. Sociological Theory, vol. 20(3), pp. 285-305. 9. Kaleniuk I., Uninets I. (2020) Dydzhitalizacija jak osnova rozvytku smart-ekonomiky v ghlobaljnomu prostori [Digitalization as a basis for the development of the smart economy in the global space]. Academic notes: from "KNEU", no. 21, pp. 116-126.

Kaleniuk I., Uninets I. (2021) Ekosystema smart-ekonomiky v ghlobaljnomu seredovyshhi [Smart economy ecosystem in a global environment]. Strategy of economic development of Ukraine, vol. 49, pp. 5-19.

Uninets I. (2020) Smart-tekhnologhiji u ghlobaljnij ekosystemi [Smart technologies in the global ecosystem]. International economic relations and the world economy, pp. 89-93.

Finagina O., Kovalenko Yu., Pryhodyuk O. (2019) Smart-ekonomika Ukrajiny: majbutnje reghioniv ta pidpryjemstv [Smart economy of Ukraine: the future of regions and enterprises]. Problems and prospects of ensuring stable socio-economic development. DDUU, Vol. XX Series "Economics", no. 313, pp. 44-60.

Smart KPIs for The Digital Economy. Available at: https://medium.com/@armankamran/smart-kpis-for-the-digital-economy-47cab79cc0d5 (дата звернення: 31.10.2022)

Vishnevskyi V., Vietska O., Harkushenko O., Knyazev S., Lyakh O., Chekina V., Cherevatskyi D. (2018) Smart-promyslovistj v epokhu cyfrovoji ekonomiky: perspektyvy, naprjamy i mekhanizmy rozvytku : monoghrafija [Smart industry in the era of the digital economy: prospects, directions and mechanisms of development: monograph]. Kyiv: NAS of Ukraine, Institute of Industrial Economics, 192 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 120
Завантажень PDF: 57
Опубліковано
2022-09-26
Як цитувати
Будякова, О., & Святославова, О. (2022). РОЗУМНІ КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ SMART KPI. Цифрова економіка та економічна безпека, (2 (02), 82-86. https://doi.org/10.32782/dees.2-14