ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В МЕНЕДЖМЕНТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • М.Г. Бортнікова Національний університет «Львівська політехніка»
  • Ю.Л. Чиркова Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: економіка, зовнішньоекономічна діяльність, менеджмент ЗЕД, інноваційні технології, штучний інтелект, нейронні мережі

Анотація

У статті проаналізовано перспективи впровадження штучного інтелекту в менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та з’ясовано, що все більше поширюються дискусії про те, наскільки економічна діяльність людини може бути трансформована з використанням штучного інтелекту. Наведено переваги застосування нейронних мереж у різних сферах зовнішньоекономічної діяльності порівняно з традиційними методами. Для оптимального використання штучного інтелекту у зовнішньоекономічній діяльності запропоновано реалізувати наступні кроки: врегулювати розробку та виробництво елементів штучного інтелекту у сфері зовнішньоекономічної діяльності, розробивши спеціальне законодавство в даній області; врегулювати поведінку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, як користувачів штучного інтелекту, із застосуванням законодавчих інструментів; врегулювати поведінку штучного інтелекту, розробивши технічну регламентацію та стандартизацію його архітектури.

Посилання

Господарський кодекс України: Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text.

Зовнішньоекономічна діяльність. Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua.

Ломакін, Н.І. &, Самородова І.А. Цифрова економіка з штучним інтелектом. Advances In Science And Technology: Збірник статей по результатам IХ Міжнародної науково-практичної конференції. Москва, 2018.

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 № 959-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text.

Світле ШІ-майбутнє: як Україні закріпитись на світовій карті штучного інтелекту. Reactor. URL: https://mind.ua/openmind/20221401-svitle-shi-majbutne-yak-ukrayini-zakripitis-na-svitovij-karti-shtuchnogo-intelektu.

Шостак, І.В., Груздо, І.В., Данова, М.О. & Бутенко, Ю.І. Системи штучного інтелекту: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Харків: НАКУ «ХАІ». 2012

Штучний інтелект допомагає у класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД. Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення. URL: https://dspkz.customs.gov.ua/штучний-інтелект-допомагає-у-класифі.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy: Kodeks vid 16.01.2003 № 436-IV [Economic Code of Ukraine: Code dated January 16, 2003 No. 436-IV]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text. (in Ukrainian).

Zovnishnoekonomichna diialnis [Foreign economic activity]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua (in Ukrainian).

Lomakin, N.I., Samorodova I.A. (2018) Tsyfrova ekonomika z shtuchnym intelektom. Advantses In Stsientse And Technology [Digital economy with artificial intelligence. Advances In Science And Technology]. Zbirnyk statej po rezul'tatam IKh Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Moscow (in Ukrainian).

Pro zovnishnoekonomichnu diialnist: Zakon Ukrainy vid 16.04.1991 № 959-XII [On foreign economic activity: Law of Ukraine dated April 16, 1991 No. 959-XII]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text (accessed 16 April 1991) (in Ukrainian).

Svitle ShI-majbutnie: iak Ukraini zakripytys' na svitovij karti shtuchnoho intelektu [Bright AI future: how Ukraine can get a foothold on the world map of artificial intelligence]. Reactor. Available at: https://mind.ua/openmind/20221401-svitle-shi-majbutne-yak-ukrayini-zakripitis-na-svitovij-karti-shtuchnogo-intelektu (in Ukrainian).

Shostak, I.V., Hruzdo, I.V., Danova, M.O., Butenko, Yu.I. (2012). Systemy shtuchnoho intelektu [Artificial intelligence systems]. Metodychni vkazivky do vykonannia laboratornykh robit. NAKU «KhAI». Kharkiv. Ukraine. (in Ukrainian).

Shtuchnyj intelekt dopomahaie u klasyfikatsii tovariv zghidno z UKT ZED [Artificial intelligence helps in the classification of goods according to UKT ZED]. Departament spetsializovanoi pidhotovky ta kinolohichnoho zabezpechennia. Available at: https://dspkz.customs.gov.ua/штучний-інтелект-допомагає-у-класифі. (in Ukrainian).

Переглядів статті: 429
Завантажень PDF: 178
Опубліковано
2022-09-26
Як цитувати
Бортнікова, М., & Чиркова, Ю. (2022). ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В МЕНЕДЖМЕНТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Цифрова економіка та економічна безпека, (2 (02), 70-75. https://doi.org/10.32782/dees.2-12