МАРКЕТИНГ В ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІЦІ

  • Л.О. Стрій Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку http://orcid.org/0000-0003-4683-1806
  • С.В. Демчук Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку
Ключові слова: інструменти маркетингу, контент-маркетинг, контекстна реклама, переваги маркетингу, цифровізація, цифровий маркетинг, цифрова економіка

Анотація

В статі викладено результати вивчення процесів маркетингової діяльності в умовах цифрової економіки. В даний час цифровий маркетинг швидко вдосконалюється, адаптуючись до технологічних змін під впливом швидкої цифровізації економіки. Виділено основні переваги та недоліки цифрового маркетингу. Основні переваги. Контекстна реклама, вірусний контент, інтернет-відео. Основні недоліки. Цифровий маркетинг вимагає постійно придумувати щось нове, пробувати все, щоб зрозуміти вигідні саме для даної компанії підходи. Фахівці з маркетингу повинні безперервно аналізувати бренди і прогнозувати майбутнє. Розглянуто основні інструменти цифрового маркетингу: контент-маркетинг; емейл-маркетинг, таргетована реклама в соціальних мережах, контекстна реклама. Створення контенту - це процес наповнення медійного простору інформацією для залучення уваги аудиторії до продукту або послуги та багато іншого.

Посилання

Бєлікова О. Ю., Фоміченко І. П., Шашко В. О., Ніколаєва Ю. В. Тенденції розвитку цифрового маркетингу як інноваційного інструменту управління підприємствами. Вісник економічної науки України, 2020, № 2 (39). С. 133-138. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.2(39).

Christian Tanushev. Digital Transformation: The Impact on Corporate Strategy. Economic Alternatives, 2022, Issue 3, pp. 383-404. DOI: https://doi.org/10.37075/EA.2022.3.01

Вороненко І. В., Клименко Н. А. Інноваційний розвиток в умовах цифровізації: оцінка та пріоритети. Економіка та держава. 2022. № 2. С. 38–45. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.38

Кравченко Т. І., Оладокун О. С. Застосування інструментів та технік цифрового маркетингу для сталого бізнесу. Вчені записки Університету «КРОК». No 4(64), 2021. С. 114-119. DOI: 10.31732/2663-2209-2021-64-114-119.

Manasmita Panda, Aishwarya Mishra. Digital marketing. Department of Electronics and Telecommunication, IIIT Bhubaneswar, Bhubaneshwar, Odisha, India. 2021. Рр. 1-9. URL: https://www.researchgate.net/publication/358646409

Moskalyk, R., Moskalyk, L. Digitalization of the world economy: theoretical and political aspects. Green, Blue & Digital Economy Journal, 2021. 2(3), 20-26. DOI: https://doi.org/10.30525/2661-5169/2021-3-4

Новікова О. Ф., Хандій О. О., Шамілева Л. Л., Панькова О. В. Методологічні підходи до оцінки впливу процесу цифровізації економіки на попит і пропозицію робочих місць. Бізнес Інформ. 2022. №1. C. 251–261, DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-1-251-261

Pushpalatha M., Roshni S. An overview of digital marketing trends. International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research, India. 2019. Vol. 06, Issue 02, pp.4659-4661.

Рябов І. Б., Шевкопляс І. М. (2020). Особливості та сучасні тенденції застосування системи digital-маркетингу на підприємстві. Еффектівна економіка. 2020, № 12. С 7-15. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.93

Савицька Н. Л., Чміль Г. Л. (2022). Трансформація взаємодії суб’єктів ринку в умовах диджиталізації маркетингу. Цифрова економіка та економічна безпека, Vol. 1(01), P. 112-117. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.1-18

Стрий Л. А., Мамедов М. А., Рустамов О. М. (2015). Маркетинг предприятий инфокоммуникаций: современные виды маркетинговой деятельности: монография. Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing. 2015. P. 238 с.

Sterev Nikolay, Idriz Fahri. (2022). The IM (Possible) Transition Towards the Digital Economy in Bulgaria. Economic Alternatives, 2022, Issue 1, pp. 142-150. DOI: https://doi.org/10.37075/EA.2022.1.09.

Wikipedia. URL: http://en.wikipedia.org.

Wikipedia. URL: http://ua.wikipedia.org.

Wikipedia. URL: http://ru.wikipedia.org.

Belikova O. Yu., Fomichenko I. P., Shashko V. O., Nikolayeva Yu. V. (2020). Tendentsiyi rozvytku tsyfrovoho marketynhu yak innovatsiynoho instrumentu upravlinnya pidpryyemstvamy. [Trends in the development of digital marketing as an innovative tool for enterprise management]. Bulletin of Economic Science of Ukraine, no. 2 (39), pp. 133-138. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.2(39).

Christian Tanushev. (2022). Digital Transformation: The Impact on Corporate Strategy. Economic Alternatives, Issue 3, pp. 383-404. DOI: https://doi.org/10.37075/EA.2022.3.01

Voronenko I. V., Klimenko N. A. (2022). Innovatsiynyy rozvytok v umovakh tsyfrovizatsiyi: otsinka ta priorytety. [Innovative development in the minds of digitalization: assessment and priorities]. Economy and the state, no. 2 pp. 38–45. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2022.2.38

Kravchenko T. I., Oladokun O. S. (2021). Zastosuvannya instrumentiv ta tekhnik tsyfrovoho marketynhu dlya staloho biznesu [Application of digital marketing tools and techniques for sustainable business]. Scientific notes of the "KROK" University, no. 4(64), pp. 114-119. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-114-119.

Manasmita Panda, Aishwarya Mishra. (2021). Digital marketing. Department of Electronics and Telecommunication, IIIT Bhubaneswar, Bhubaneshwar, Odisha, India, pр. 1-9. Available at: https://www.researchgate.net/publication/358646409

Moskalyk, R., Moskalyk, L. (2021). Digitalization of the world economy: theoretical and political aspects. Green, Blue & Digital Economy Journal, 2021. 2(3), 20-26. DOI: https://doi.org/10.30525/2661-5169/2021-3-4

Novikova O. F., Khandiy O. O., Shamileva L. L., Pankova O. V. 92022). Metodolohichni pidkhody do otsinky vplyvu protsesu tsyfrovizatsiyi ekonomiky na popyt i propozytsiyu robochykh mistsʹ. [Methodological approaches to assessing the impact of the digitalization of the economy on the demand and supply of jobs]. Business Inform, no. 1, pp. 251–261. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-1-251-261

Pushpalatha M., Roshni S. (2019). An overview of digital marketing trends. International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research, India, vol. 06, Issue 02, pp.4659-4661.

Ryabov I. B., Shevkoplyas I. M. (2020). Osoblyvosti ta suchasni tendentsiyi zastosuvannya systemy digital-marketynhu na pidpryyemstvi. [Peculiarities and modern trends of using the digital marketing system at the enterprise]. Efficient economy, no. 12, pp. 7-15. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.12.93

Savytska N. L., Chmil G. L. (2022). Transformatsiya vzayemodiyi subʺyektiv rynku v umovakh dydzhytalizatsiyi marketynhu [Transformation of the interaction of market subjects in the conditions of digitalization of marketing]. Digital economy and economic security, vol. 1(01), pp. 112-117. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.1-18

Stryi L. A., Mamedov M. A., Rustamov O. M. (2015). Marketing predpriyatiy infokommunikatsiy: sovremennyye vidy marketingovoy deyatel'nosti: monografiya [Marketing of inforcommunication enterprises: modern types of marketing activity: monograph]. Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing, 238 pp.

Sterev Nikolay, Idriz Fahri. (2022). The IM (Possible) Transition Towards the Digital Economy in Bulgaria. Economic Alternatives, issue 1, pp. 142-150. DOI: https://doi.org/10.37075/EA.2022.1.09.

Wikipedia. Available at: http://en.wikipedia.org.

Wikipedia. Available at: http://ua.wikipedia.org.

Wikipedia. Available at: http://ru.wikipedia.org.

Переглядів статті: 396
Завантажень PDF: 223
Опубліковано
2022-09-26
Як цитувати
Стрій, Л., & Демчук, С. (2022). МАРКЕТИНГ В ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІЦІ. Цифрова економіка та економічна безпека, (2 (02), 63-69. https://doi.org/10.32782/dees.2-11