ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО ОБІГУ ДЕРЖАВНИХ ОБЛІГАЦІЙ ЯК ОСНОВНОГО ІНСТРУМЕНТА ІНВЕСТУВАННЯ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

  • Н.Г. Сейсебаєва Запорізький національний університет
  • С.С. Фоменко Запорізький національний університет
Ключові слова: інвестування, державні облігації, цінні папери, аналіз, ефективність, фінансові інструменти, державна позика, ринок капіталу, борговий інструмент

Анотація

Сучасний стан ринку державних цінних паперів України знаходиться на етапі входження у систему міжнародних економічних відносин, але він дещо відстає від інвестиційних площадок більш розвинутих країн. Особливу актуальність досліджувана тема набуває у зв’язку з недостатнім дослідженням питання стосовно подолання перешкод для побудови надійних економічних відносин на ринку державних облігацій. Метою статті є оцінка сучасного стану ринку державних цінних паперів України, дослідження обігу державних облігацій та виявлення проблем державного регулювання інвестиційної системи. У статті розглянуто ринок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) як інструмент інвестування і впливу на економічний стан країни. Досліджено роботу ринку цінних паперів в Україні та безпосередньо обіг ОВДП. Проаналізовано дохідність від розміщення на первинному ринку ОВДП, номінованих у національній та іноземній валютах. Зроблено висновок, що одним із головних завдань сьогодення залишається запровадження цілісної стратегії вирішення нагальних проблем залучення державою коштів від інвестування та цілеспрямоване вкладення фінансових активів у відповідні заходи і програми.

Посилання

Житар М.О., Бєлін В.С., Оліщук О.Г. Активізація ринку облігацій внутрішньої державної позики як інструменти впливу на економіку України. Економiка та держава, 2020. № 12. С. 67-71.

Міністерство фінансів України. ОВДП. URL : https://mof.gov.ua/uk/ovdp (дата звернення 20.09.2022).

Національний банк України. ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю. URL : https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills (дата звернення 24.09.2022).

Національний банк України. Первинний ринок ОВДП. URL : https://bank.gov.ua/ua/markets/primary-ovdp-chart (дата звернення 21.09.2022).

Національний банк України. Ринок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). URL : https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp (дата звернення 20.09.2022).

Національний банк України. Статистика щодо продажу та погашення ОВДП. URL : https://bank.gov.ua/ua/news/all/viplati-uryadu-za-pogashennyami-ovdp-iz-pochatku-povnomasshtabnoyi-viyni-na-554-mlrd-grn-perevischuyut-zapozichennya-vid-prodaju-vidpovidnih-tsinnih-paperiv-na-auktsionah--depozitariy-nbu (дата звернення 25.09.2022).

Тимошенко О.В., Гудима Л.О. Ефективний розвиток національного ринку цінних паперів як імператив економічного зростання України. Бізнес Інформ. № 3. 2020. С. 293-298.

Zhitar M.O., Byelin V.S., Olishuk O.G. (2020). Aktyvizatsiia rynku oblihatsii vnutrishnoi derzhavnoi pozyky yak instrumenty vplyvu na ekonomiku Ukrainy [Activation of the domestic state loan bond market as instruments of influence on the economy of Ukraine]. Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 67-71 [in Ukrainian].

Ministerstvo finansiv Ukrainy [Ministry of Finance of Ukraine]. OVDP [OVDP]. Available at: https://mof.gov.ua/uk/ovdp (accessed 20.09.2022).

Natsionalnyi bank Ukrainy [National Bank of Ukraine]. OVDP, yaki znakhodiatsia v obihu za nominalno-amortyzatsiinoiu vartistiu [OVDP, which are in circulation at nominal and amortized cost]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills (accessed 24.09.2022).

Natsionalnyi bank Ukrainy [National Bank of Ukraine]. Pervynnyi rynok OVDP [The primary market of OVDP]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/markets/primary-ovdp-chart (accessed 21.09.2022).

Natsionalnyi bank Ukrainy [National Bank of Ukraine]. Rynok oblihatsii vnutrishnoi derzhavnoi pozyky (OVDP) [Market of bonds of the domestic government loan (OVDP)]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp (accessed 20.09.2022).

Natsionalnyi bank Ukrainy [National Bank of Ukraine]. Statystyka shchodo prodazhu ta pohashennia OVDP [Statistics on the sale and repayment of OVDP]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/viplati-uryadu-za-pogashennyami-ovdp-iz-pochatku-povnomasshtabnoyi-viyni-na-554-mlrd-grn-perevischuyut-zapozichennya-vid-prodaju-vidpovidnih-tsinnih-paperiv-na-auktsionah--depozitariy-nbu (accessed 25.09.2022).

Timoshenko O.V., Gudima L.O. (2020). Efektyvnyi rozvytok natsionalnoho rynku tsinnykh paperiv yak imperatyv ekonomichnoho zrostannia Ukrainy [Effective development of the national securities market as an imperative for the economic growth of Ukraine]. Biznes Inform, vol. 3, pp. 293-298 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 346
Завантажень PDF: 213
Опубліковано
2022-09-26
Як цитувати
Сейсебаєва, Н., & Фоменко, С. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО ОБІГУ ДЕРЖАВНИХ ОБЛІГАЦІЙ ЯК ОСНОВНОГО ІНСТРУМЕНТА ІНВЕСТУВАННЯ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. Цифрова економіка та економічна безпека, (2 (02), 56-62. https://doi.org/10.32782/dees.2-10