БЕЗПЕКОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Ключові слова: бюджетна установа, фінансова безпека, фінансова стійкість, економічна безпека, бюджетна безпека

Анотація

У статті досліджено особливості функціонування бюджетних установ через призму забезпечення їх фінансової стійкості. Розглянуто особливості системи економічної безпеки бюджетних установ, її рівні та складові, специфіку та джерела інформації оцінювання фінансової безпеки та фінансової стійкості. Визначено шляхи досягнення та підтримання фінансової стійкості бюджетних установ, принципи їх фінансового забезпечення. Розкрито сутність фінансової стійкості, фінансової безпеки держави та її складові. Акцентовано увагу на проблемах та інструментах забезпечення фінансової, зокрема бюджетної безпеки, в умовах військової агресії. Підкреслено взаємовплив фінансової стабільності і фінансової безпеки бюджетних установ і держави і цілому. Зокрема наголошено, що кожна бюджетна організація може сприяти зміцненню фінансової системи шляхом ефективного використання бюджетних коштів і якісного виконання своїх функцій з надання суспільно необхідних послуг.

Посилання

Болюх М.А., Заросило А.П. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ : навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2008. 344 с.

Фінанси бюджетних установ : навчальний посібник / Н.А. Дехтяр, О.В. Дейнека, О.В. Люта, Н.Г. Пігуль ; за заг. ред. Н.А. Дехтяр. Суми : Сумський державний університет, 2020. 229 с.

Тютюнник Ю.М., Тютюнник С.В. Напрями аналізу фінансової стійкості суб’єктів державного сектору. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 27. С. 369 – 374. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/27_2019_ukr/ 59.pdf (дата звернення: 27.09.2022).

Худолій Л.М. Складові економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності. Ефективна економіка. 2011. № 1. URL: http://www.economy.nayka. com.ua/ ?op=1&z=455 (дата звернення: 28.09.2022)

Московець В.І. Бюджетна безпека держави. Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). Харків : ХНУВС, 2022. С. 39–41.

Нєізвєстна О.В., Григорук А.А., Литвин Л.М. Сучасні інструменти підтримки фінансової стійкості України в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-62

Луніна І.О., Білоусова О.С., Фролова Н.Б. Особливості формування фіскального простору у воєнний та поствоєнний періоди. Економіка та держава. 2022. № 4. С. 20–27. URL: http://www.economy.in.ua/? op=1&z=5161&i=3 (дата звернення: 28.09.2022).

Фінансова стабільність. Національний банк України : офіційний сайт. URL: https://bank.gov.ua/ua/stability (дата звернення: 28.09.2022).

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: наказ Мінекономрозвитку від 29.10.2013 р. № 1277 / Міністерство економічного розвитку та торгівлі України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text (дата звернення: 27.09.2022)

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018. № 2469-VIII. Дата оновлення: 15.06.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 28.09.2022).

Огляд інструментів підтримки фінансової стійкості в умовах воєнного стану в Україні (01.07 – 31.07.2022 р.) / Національний інститут стратегічних досліджень, 2022. URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ohlyad-instrumentiv-pidtrymky-finansovoyi-stiykosti-v-umovakh-voyennoho-3 (дата звернення: 28.09.2022).

Boliukh, M.A. and Zarosylo, A.P. (2008) Analiz finansovo-hospodars'koi diial'nosti biudzhetnykh ustanov [Analysis of financial and economic activity of budgetary institutions]. KNEU, Kyiv, Ukraine, 344 p.

Dekhtiar, N.A. Dejneka, O.V. Liuta, O.V. and Pihul' N.H. (2020), Finansy biudzhetnykh ustanov [Finances of budgetary institutions]. Sums'kyj derzhavnyj universytet, Sumy, Ukraine, 229 p.

Tiutiunnyk, Yu.M. and Tiutiunnyk, S.V. (2019) Napriamy analizu finansovoi stiikosti subiektiv derzhavnoho sektoru [Areas of analysis of financial stability of public sector entities]. Infrastruktura rynku, vol. 27, pp. 369 – 374. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/27_2019_ukr/59.pdf (accessed 28 September 2022).

Khudolij, L.M. (2011) Skladovi ekonomichnoi bezpeky subiektiv hospodarskoi diialnosti [Components of economic security of business entities]. Efektyvna ekonomika, vol. 1. Available at: http://www.economy.nayka. com.ua/ ?op=1&z=455 (accessed 28 September 2022).

Moskovets V.I. (2022) Budget security of the state [Budget security of the state]. Aktualni pytannia zabezpechennia finansovoi bezpeky derzhavy v umovakh hlobalizatsii. KhNUVS, Kharkiv, Ukraine, pp. 39–41.

Nieizviestna, O.V. Hryhoruk, A.A. and Lytvyn, L.M. (2022) Suchasni instrumenty pidtrymky finansovoi stiikosti Ukrainy v umovakh voiennoho stanu [Modern tools for supporting the financial stability of Ukraine in the conditions of martial law]. Ekonomika ta suspil'stvo, vol. 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-62

Lunina, I. Bilousova, O. and Frolova, N. (2022) Osoblyvosti formuvannia fiskalnoho prostoru u voiennyi ta postvoiennyi periody [The development of fiscal space during the war and in the post-war period]. Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 20–27. Available at: http://www.economy.in.ua/? op=1&z=5161&i=3 (accessed 28 September 2022).

Finansova stabilnist (2022) [Financial stability]. Natsionalnyi bank Ukrainy. Available at: https://bank.gov.ua/ua/stability (accessed 28 September 2022).

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy: nakaz Minekonomrozvytku vid 29.10.2013 r. № 1277 [On the approval of Methodological recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine: order of the Ministry of Economic Development of October 29, 2013 No. 1277]. Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku ta torhivli Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text (accessed September 2022).

TPro natsionalnu bezpeku Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 21.06.2018. № 2469-VIII [On the national security of Ukraine: Law of Ukraine dated 21.06.2018. No. 2469-VIII]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (accessed 28 September 2022).

Ohliad instrumentiv pidtrymky finansovoi stiikosti v umovakh voiennoho stanu v Ukraini (01.07 – 31.07.2022 r.) [Overview of tools for supporting financial stability in the conditions of martial law in Ukraine (01.07 - 31.07.2022)]. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. Available at: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ohlyad-instrumentiv-pidtrymky-finansovoyi-stiykosti-v-umovakh-voyennoho-3 (accessed 28 September 2022).

Переглядів статті: 245
Завантажень PDF: 178
Опубліковано
2022-08-29
Як цитувати
Крамаренко, К. (2022). БЕЗПЕКОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ. Цифрова економіка та економічна безпека, (1 (01), 124-127. https://doi.org/10.32782/10.32782/dees.1-20