АНАЛІЗ ВИДАТКІВ НА ОБОРОНУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ

  • А.І. Сизов Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • В.В. Пахольчук Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • О.А. Коваль Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ключові слова: векторна авторегресія, видатки на оборону, європейські держави, шокові впливи

Анотація

В статті побудовано векторну авторегресійну модель видатків європейських держав, що дозволило дослідити вплив шоків з боку системно значимих країн на показники видатків сусідніх держав. В якості факторів, які враховували у процесі дослідження було обрано відсоток державних видатків, спрямованих на оборону для держав, які входять до складу Європейського союзу, а також інших європейських держав. У процесі дослідження було встановлено, що перед початком збройних конфліктів багато держав значно збільшували видатки, але держави, які входять у блоки їх зменшували та не розраховували на виникнення збройних конфліктів у європейському регіоні. Доведено, що значна частина варіативності зміни у видатках обумовлюється зовнішніми факторами. Найбільш стабільні до зовнішніх впливів держави, які входять у економічні та політичні блоки. Нами також було розглянуто держави східної Європи та зроблено висновки про вплив видатків сусідніх держав у якості екзогенних факторів на ендогенні фактори.

Посилання

Gold D. Arms and insecurity: a mathematical study of the causes and origins of war. American sociological review. 1962. Vol. 27. No. 2. P. 262. DOI: https://doi.org/10.2307/2089688

Sandler T., Hartley K. Economics of alliances: the lessons for collective action. Journal of economic literature. 2001. Vol. 39. No. 3. P. 869–896. DOI: https://doi.org/10.1257/jel.39.3.869

Семеніхін І. М., Медведєв Ю. Б., Ващенко І. В. Фінансове забезпечення Збройних сил в умовах ринкової економіки України: монографія. Київ : Вид. Дім Д. Бураго, 2006. 232 с.

Государственные финансы : навч. посіб. / В. Федосов та ін. Київ : Либідь, 1991. 276 с.

Андресюк Б. Реформування збройних сил України на сучасному етапі: Виступи, інтерв’ю, ст. Київ : Пульсари, 2002. 192 с.

Cheberyako O. V., Varnalii Z. S. Financial prerequisites and assessment of defense under the conditions of russian-ukrainian hybrid war. Scientific bulletin of polissia. 2017. Vol. 1. Тo. 4(12). P. 143–149. DOI: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-143-149

Марко І., Чернишова І., Винник С. Аналіз іноземного досвіду фінансування оборонних досліджень та можливість його застосування в Україні. Збірник наукових праць ЦНДІ ЗС України. 2013. Т. 2, № 64. С. 105–119.

Yesilyurt M. E., Elhorst J. P. Impacts of neighboring countries on military expenditures. Journal of peace research. 2017. Vol. 54. No. 6. P. 777–790. DOI: https://doi.org/10.1177/0022343317707569

SIPRI yearbook 2022. New York : Oxford University Press, 2022. 725 p.

Sims C. A. Macroeconomics and reality. Econometrica. 1980. Vol. 48. No. 1. P. 1. DOI: https://doi.org/10.2307/1912017

Черняк О. Економетрика: підручник. Київ : Видавничополігр. центр "Київ. ун-т", 2010. 359 с.

Richardson L. F. (1960) Arms and Insecurity: A Mathematical Study of Causes and Origins of War. Pittsburgh: Boxwood, vol. 27, no. 2, p. 262.

Sandler T., Keith H. (2001) Economics of alliances: The lessons for collective action. Journal of Economic Literature, vol. 39, no. 3, pp. 869–896.

Semenikhin I.M., Medvedjev Ju.B., Vashhenko I.V. (2006) Finansove zabezpechennja zbrojnykh syl v umovakh rynkovoji ekonomiky Ukrajiny [Financial support of the armed forces in the market economy of Ukraine]. Kyiv: Vydavnychyj Dim Dmytra Buraho.

Fedosov V.M., Buryak L., Butakov D., Gall, I. (1991) Ghosudarstvennye fynansy [Public finances]. Kyiv: Lybid.

Andresjuk B.P. (2002) Reformuvannja Zbrojnykh Syl na suchasnomu etapi [Reforming the armed forces of Ukraine at the current stage]. Kyiv: Universytetsjke vydavnyctvo “Puljsar”.

Varnalii, Z.S., Cheberyako, O.V. (2017) Financial Prerequisites And Assessment Of Defense Under The Conditions Of Russian-Ukrainian Hybrid War. Scientific Bulletin Of Polissia, vol. 1, no. 4 (12), pp. 143-149. DOI: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-143-149.

Marko I., Chernyshova I. and Vynnyk S. (2013) Analiz inozemnoho dosvidu finansuvannia oboronnykh doslidzhen ta mozhlyvist yoho zastosuvannia v Ukraini [Analysis of foreign experience in financing defense research and the possibility of its application in Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats' TsNDI ZS Ukrainy, vol. 2, no. 64, pp. 105-119.

Yesilyurt M. E., Elhorst J. P. (2017) Impacts of neighboring countries on military expenditures. Journal of peace research. vol. 54, no. 6. pp. 777–790. DOI: https://doi.org/10.1177/0022343317707569.

SIPRI yearbook 2022. New York : Oxford University Press. 725 p.

Sims C. A. (1980) Macroeconomics and reality. Econometrica. vol. 48, no. 1. pp. 1. DOI: https://doi.org/10.2307/1912017

Chernyak O., Komashko O., Stavytskyi A., Bajenova O. (2010) Econometrica: pidruchnyk [Econometrics: handbook]. Kyiv: Vydavnychopolighr. centr “Kyjiv. un-t”, 359p.

Переглядів статті: 125
Завантажень PDF: 65
Опубліковано
2022-08-29
Як цитувати
Сизов, А., Пахольчук, В., & Коваль, О. (2022). АНАЛІЗ ВИДАТКІВ НА ОБОРОНУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ. Цифрова економіка та економічна безпека, (1(01) /), 80-86. https://doi.org/10.32782/dees.1-13