МОДЕЛЮВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: облікова політика, інноваційний розвиток, моделювання, обліково-аналітичне забезпечення, управління підприємством

Анотація

Стаття присвячена науковому обґрунтуванню теоретичних положень та розробці організаційно-методичних підходів і рекомендацій щодо моделювання облікової політики підприємства, виходячи із інформаційних потреб стейкхолдерів, в контексті забезпечення інноваційного розвитку підприємства. В ході дослідження проаналізовано рівень розвитку інноваційної діяльності в Україні, визначено причини зниження інноваційної активності та запропоновано механізми активізації інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. Розроблено ефективну модель формування облікової політики підприємства, яка є фундаментальною основою для створення та побудови єдиної цілісної облікової системи, що враховує специфіку інноваційної діяльності, базові принципи, якісні характеристики інформації, елементи фінансової звітності, критерії її визнання та види оцінки.

Посилання

European Innovation Scoreboard 2021. Most Innovative Countries: веб-сайт. URL: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45940.

Global Innovation Index 2021. Global Innovation Index: веб-сайт. URL: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator.

The Bloomberg innovation index. Bloomberg 2022: веб-сайт. URL: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-innovative-countries.

Державна служба статистики 2021. Економічна статистика. Наука, технології та інновації: веб сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_020.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999г. № 996-XIV (зі змінами та доповненнями) URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Нестеренко І., Ковалевська Н. Становлення облікової політики та її вплив на показники звітності підприємств харчової індустрії. Економічний аналіз. 2021. Том 31. № 3. С. 190-197. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2021.03.190

Кащена Н.Б. Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною активністю підприємств торгівлі: теорія, методологія, практика : монографія. Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2021. 389 с.

Чміль Г.Л. Комплексна оцінка ефективності комерційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2018. Т. 29 (68). № 4. С. 117–122. URL: http://econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/29_68_4/29_68_4.pdf#page=123

European Innovation Scoreboard 2021. Most Innovative Countries. Available at: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45940.

Global Innovation Index 2021. Global Innovation Index. Available at: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator.

The Bloomberg innovation index. Bloomberg 2022. Available at: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-innovative-countries.

Derzhavna sluzhba statystyky 2021 [State Statistics Service 2021]. Ekonomichna statystyka. Nauka, tekhnolohii ta innovatsii: veb sait. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 8 «Oblikovi polityky, zminy v oblikovykh otsinkakh ta pomylky» (2012) [International accounting standard 8 «Accounting policies, changes in accounting estimates and errors»]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_020#Text

Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 16.07.1999h. № 996-XIV (zi zminamy ta dopovnenniamy) [On accounting and financial reporting in Ukraine: Law of Ukraine dated July 16, 1999. No. 996-XIV (with changes and additions)]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text

Nesterenko, I.V., & Kovalevska, N.S. (2021). Stanovlennia oblikovoi polityky ta yii vplyv na pokaznyky zvitnosti pidpryiemstv kharchovoi industrii [Formation of accounting policy and its impact on reporting indicators for food industry enterprises]. Ekonomichnyi analiz, no. 31 (3), pp. 190-197. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2021.03.190

Kashena, N.В. (2021). Oblikovo-analitychne zabezpechennja upravlinnja ekonomichnoju aktyvnistju pidpryjemstv torgivli: teorija, metodolohiia, praktyka : monohrafiia [Accounting and analytical management of the economic activity of trade enterprises: theory, methodology, practice : monograph]. Kharkiv : Vydavnytstvo Ivanchenka I.S., 389 p.

Chmil, H.L. (2018). Kompleksna otsinka efektyvnosti komertsiinoi diialnosti pidpryiemstv rozdribnoi torhivli [Comprehensive assessment of the effectiveness of commercial activity of retail enterprises]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia, vol. 29 (68), no. 4, pp. 117-122. Available at: http://econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/29_68_4/29_68_4.pdf#page=123

Переглядів статті: 211
Завантажень PDF: 180
Опубліковано
2022-08-29
Як цитувати
Нестеренко, І., & Чміль, Є. (2022). МОДЕЛЮВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Цифрова економіка та економічна безпека, (1 (01), 92-99. https://doi.org/10.32782/dees.1-15