ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: автоматизація бухгалтерського обліку, проблеми автоматизації бухгалтерського обліку, малі підприємства, BAS Бухгалтерія, ІС-ПРО, Галактика, Парус

Анотація

У статті проводиться аналіз проблем автоматизації бухгалтерського обліку малих підприємств. Зазначено переваги автоматизації бухгалтерського обліку на малих підприємствах. Проведено дослідження динаміки фінансових результатів малих підприємств в Україні та питомої ваги прибуткових малих підприємств у загальній їх кількості за десять років з метою вивчення фінансових можливостей малих підприємств щодо автоматизації бухгалтерського обліку. Визначено перелік проблем пов`язаних із браком коштів на автоматизацію бухгалтерського обліку, у тому числі, доопрацювання та налагодження програм, навчання працівників, оновлення та інше. Проаналізовано можливості вирішення проблем автоматизації обліку на малих підприємствах за допомогою сучасних бухгалтерських програм. Досліджено переваги та недоліки застосування онлайн-сервісів для автоматизації бухгалтерського обліку на малих підприємствах.

Посилання

Державна служба статистики. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 25.08.2022)

Плекан М. В., Гайдучок Т. С., Головчак Г. В. Переваги та недоліки програм автоматизації бухгалтерського обліку. Інвестиції: практика та досвід. №23. 2020. с. 10-15.

Черножукова А.М., Лободзинська Т.П. Порівняльний аналіз автоматизованих систем бухгалтерського обліку на підприємствах України. Ефективна економіка. №6. 2017. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5661 (дата звернення 25.08.2022)

Офіційний сайт групи компаній «Парус». URL: http://www.parus.ua (дата звернення: 25.08.2022).

Офіційний сайт BAS Бухгалтерія. URL: https://www.bas-soft.eu/soft/bas-mass/bas-accounting/

Офіційний сайт корпорації Галактика. URL: http://erp.galaktika.ru/solutions/erp/index.php

Система автоматизації обліку та управління ІС-ПРО. URL: https://ispro.com.ua/

Бутинець Ф.Ф. Облік і аудит. Підручник. Житомир: ПП "Рута", 2009. 912 с.

Автоматизація обліку. URL: https://buhgalter911.com/uk/programmy/avtomatizaciya-ucheta/

Derzhavna sluzhba statystyky [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 25.08.2022).

Plekan, M., Haiduchok, T., Holovchak, H. (2020). Perevahy ta nedoliky prohram avtomatyzatsii bukhhalterskoho obliku. [Advantages and disadvantages of accounting automation programs]. Investments: practice and experience, vol. 23, pp. 10-15.

Chernozhukova, A.M., Lobodzynska, T.P. (2017). Porivnialnyi analiz avtomatyzovanykh system bukhhalterskoho obliku na pidpryiemstvakh Ukrainy. [Comparative analysis of automated accounting systems at the enterprises of Ukraine]. Efficient economy, vol. 6. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5661 (accessed 25.08.2022).

Ofitsiinyi sait hrupy kompanii «Parus» [The official site of the Parus group of companies]. Available at: http://www.parus.ua (accessed 25.08.2022).

Ofitsiinyi sait BAS Bukhhalteriia [Official website of BAS Accounting]. Available at: https://www.bas-soft.eu/soft/bas-mass/bas-accounting/ (accessed 25.08.2022).

Ofitsiinyi sait korporatsii Halaktyka [The official website of the Galaxy Corporation]. Available at: http://erp.galaktika.ru/solutions/erp/index.php (accessed 25.08.2022).

Systema avtomatyzatsii obliku ta upravlinnia IS-PRO [IC-PRO accounting and management automation system]. Available at: https://ispro.com.ua/ (accessed 25.08.2022).

Butynets, F.F. (2009). Oblik i audyt [Accounting and audit]. Zhytomyr: PP "Ruta", 912 p.

Avtomatyzatsiia obliku [Accounting automation]. Available at: https://buhgalter911.com/uk/programmy/avtomatizaciya-ucheta/ (accessed 25.08.2022).

Переглядів статті: 115
Завантажень PDF: 59
Опубліковано
2022-08-29
Як цитувати
Мурашко, І. (2022). ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ. Цифрова економіка та економічна безпека, (1(01) /), 62-65. https://doi.org/10.32782/dees.1-10