ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ АУДИТУ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

  • Є.А. Карпенко Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0002-0278-9020
  • О.В. Коба Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0003-1914-3119
Ключові слова: GAS, аудит, генератори тестових даних, діджиталізація, комп’ютеризовані методи аудиту, програмне забезпечення, якість

Анотація

У статті досліджено стан конкуренції та якості аудиторських послуг. Проаналізовано динаміку та види стягнень, які застосовувалися Органом суспільного нагляду та Аудиторською палатою до суб’єктів аудиторської діяльності протягом 2020-2022 років. Встановлено, що суцільна діджиталізація, стрімкий розвиток ІТ-технологій, жорстка конкуренція впливають на всі сфери економіки, змінюють підходи до виробництва та управління суб’єктами господарювання, що в свою чергу відображається і на методах аудиту. З’ясовано, що автоматизація діяльності аудиторських фірм в Україні знаходиться на низькому рівні. Вивчено підходи до класифікації комп’ютеризованих методів аудиту. Проаналізовано переваги і недоліки застосування спеціалізованого аудиторського програмного забезпечення і на підставі цього визначено можливості підвищення якості аудиту за рахунок його діджиталізації.

Посилання

Manitaa R., Elommalb N., Baudierc P., Hikkerova L. The digital transformation of external audit and its impact on corporate governance. Technological Forecasting and Social Change. 2020, Volume 150. Р.47-53

Nezhyva M., Miniailo V. Digitalization of audit in the conditions of the Сovid-19. Вісник КНТЕУ. 2020. № 3. С. 123-134.

Rajshekhar J. Using Computer Assisted Audit Tools ( CAATs ) for Audit and Inspection of Banks in India. CAB CALLING. 2008. Р. 38–41.

Marianne Bradford, Dave Henderson. Barriers and Enablers to Auditors Accepting Generalized Audit Software. ISACA journal. 2017. VOL 5. Р. 1- 8

Debreceny, R., Lee, S., Neo, W. and Toh, J.S. Employing generalized audit software in the financial services sector. Managerial Auditing Journal. 2005.Vol. 20 No. 6. Р. 605-619.

Smidt L., Ahmi A., Steenkamp L., D.P. van der Nest, Lubbe D.S. A Maturity-level Assessment of Generalised Audit Software: Internal Audit Functions in Australia. Australian Accounting Review. 2018. Vol. 2. Р. 47-59.

D.P. van der Nest, Smidt L., Lubbe D. The use of generalised audit software by internal audit functions in a developing country: the purpose of the use of generalised audit software as a data analytics tool. Risk Governance and Control. Financial Markets & Institutions. 2017. Vol. 7, Issue 4. Р. 100-112

Звіт з моніторингу якості ринку аудиторських послуг та конкуренції 2019–2020 роки. Київ : Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. 2022. 61 с.

Офіційний сайт органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. URL: https://www.apob.org.ua/ (дата звернення 06.09.2022).

Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту (стандарти) Редакція 2017 року. The Institute of Internal Auditors [переклад ВГО «Інститут внутрішніх аудиторів України»]. URL: https://iia-ua.org/?page_id=189 (дата звернення 06.09.2022)

Wicaksono A. Impact analysis of generalized audit software (GAS) utilization to auditor performances. Binus Business Review. 2016. Vol. 7(2), Р. 131-136.

Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій : монографія. Карпенко Є. А., Карпенко О. В., Мілька А. І. [та ін.]. Полтава : ПУЕТ, 2021. 410 с.

Manitaa R., Elommalb N., Baudierc P., Hikkerova L. (2020) The digital transformation of external audit and its impact on corporate governance. Technological Forecasting and Social Change, vol. 150, рр.47-53.

Nezhyva M., Miniailo V. (2020) Digitalization of audit in the conditions of the Сovid-19. Visnyk KNTEU. no.3. pp. 123-134.

Rajshekhar J. (2008). Using Computer Assisted Audit Tools ( CAATs ) for Audit and Inspection of Banks in India. CAB CALLING, рр. 38–41.

Marianne Bradford, Dave Henderson (2017). Barriers and Enablers to Auditors Accepting Generalized Audit Software. ISACA journal, vol. 5, рр. 1- 8

Debreceny, R., Lee, S., Neo, W. and Toh, J.S. (2005). Employing generalized audit software in the financial services sector. Managerial Auditing Journal, vol. 20, no. 6, рр. 605-619.

Smidt L., Ahmi A., Steenkamp L., D.P. van der Nest, Lubbe D.S. (2018) A Maturity-level Assessment of Generalised Audit Software: Internal Audit Functions in Australia. Australian Accounting Review, vol. 2, рр. 47-59.

D.P. van der Nest, Smidt L., Lubbe D. (2017). The use of generalised audit software by internal audit functions in a developing country: the purpose of the use of generalised audit software as a data analytics tool. Risk Governance and Control. Financial Markets & Institutions, vol. 7, no. 4, рр. 100-112

Zvit z monitorynhu yakosti rynku audytorskykh posluh ta konkurentsii 2019–2020 roky (2022) [Report on monitoring the quality of the audit services market and competition 2019-2020]. Orhan suspilnoho nahliadu za audytorskoiu diialnistiu, 61 р.

Ofitsiinyi sait orhanu suspilnoho nahliadu za audytorskoiu diialnistiu [The official site of the body of public supervision over auditing activities]. Available at: https://www.apob.org.ua/ (accessed 06 September 2022).

Mizhnarodni standarty profesiinoi praktyky vnutrishnoho audytu (standarty) Redaktsiia 2017 roku. [International standards of professional practice of internal auditing (standards) Edition of 2017]. The Institute of Internal Auditors Available at: https://iia-ua.org/?page_id=189 (accessed 06 September 2022)

Wicaksono A. (2016) Impact analysis of generalized audit software (GAS) utilization to auditor performances. Binus Business Review, vol. 7(2), рр. 131-136.

Karpenko Ye. A., Karpenko O. V., Milka A. I. and other (2021). Perspektyvy rozvytku bukhhalterskoho obliku, analizu ta audytu v umovakh innovatsiinykh informatsiinykh tekhnolohii [Prospects for the development of accounting, analysis and auditing in the conditions of innovative information technologies]. Poltava: PUET, 410 р.

Переглядів статті: 116
Завантажень PDF: 113
Опубліковано
2022-08-29
Як цитувати
Карпенко, Є., & Коба, О. (2022). ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ АУДИТУ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ. Цифрова економіка та економічна безпека, (1(01) /), 56-61. https://doi.org/10.32782/dees.1-9