КРАУДФАНДИНГ ЯК ЕКОНОМІЧНА ФОРМА ФАНДРЕЙЗИНГУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: краудфандинг, фандрейзинг, інформаційно-мережева економіка, економічний розвиток, краудінвестинг, соціальний капітал, цифровізація економіки

Анотація

У статті досліджено краудфандинг як нову економічну форму фандрейзингу, що базується на використанні організаційних інструментів ІТ-технологій та можливостей соціального капіталу. Розкрито еволюцію дефініції «краудфандинг» та зміни її трактування від інструменту акумуляції коштів для реалізації громадських проєктів шляхом благодійництва до інструменту колективного фінансування не лише громадських, а й підприємницьких проєктів. Конкретизовано особливості функціонування механізму краудфандингу. Охарактеризовано функції донорів, реципієнтів та інтернет-платформ в умовах інформаційно-мережевої економіки. Відповідно до різних критеріїв систематизовано види моделі краудфандингу. Запропонована авторська розробка їх класифікації. Визначено спільні та відмінні риси благодійного та інвестиційного краудфандингу. Виявлено переваги та недоліки використання краудфандингу з нефінансовою та фінансовою (кредитний і краудінвестинг) винагородами. Визначено ключові тенденції та особливості розвитку краудфандингу в умовах цифровізації економіки на сучасному етапі суспільного розвитку.

Посилання

Єлісєєва Л.В. Експонентний розвиток краудфандингу як інструмент активізації інноваційної діяльності. Економіка та суспільство. 2017. № 8. С. 3–8. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/8_2017.pdf

Hemer J. A A snapshot on crowdfunding. P. 44. URL: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/52302/1/671522264.pdf

Dresner S. Crowdfunding. London: Wiley, 2014. 269 p.

Crowdfundingʹs Potential for the Developing World / World Bank. Washington: World Bank, 2013. 103 p.

Єлісєєва Л.В. Роль соціального капіталу в економічному розвитку: монографія / НАН України, ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”. Київ, 2019. 356 с.

Jump start Our Business Startups Act. U.S. Securities and Exchange Commission. URL: https://www.sec.gov/spotlight/jobs-act.shtml

Marks H. How Crowdfunding Is Disrupting VCs. Forbes. 2018. June 10. URL: https://www.forbes.com/sites/howardmarks/2018/06/10/how-crowdfunding-is-disrupting-vcs/#17227bd74823

Теслюк С., Матвійчук Н., Демчук Н. Краудфандинг як сучасний спосіб фінансування: проблеми та перспективи його розвитку в Україні. Економіка та суспільство. 2022. № 37. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1183/1140

Trends – Google / Goggle. URL: https://www.google.com.ua/trends/

Unlocking the crowdfunding potential for the European Structural and Investment Funds. June – 2021. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2021/unlocking-the-crowdfunding-potential-for-the-european-structural-and-investment-funds

Ziegler T., Shneor R., Garvey K. et. Expanding horizons. The third European Alternative Finance Industry Report. Cambridge Centre for Alternative Finance. Cambridge, 2018. URL: https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-finance/downloads/2018-ccaf-exp-horizons.pdf

Yelisieieva, L. (2017). Eksponentnyi rozvytok kraudfandynhu yak instrument aktyvizatsii innovatsiinoi diialnosti [Exponential development of crowdfunding as a tool for activation of innovative activity]. Ekonomika ta suspilstvo, 8, 3–8. Available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/8_2017.pdf [in Ukrainian].

Hemer, J. (2011). A snapshot on crowdfunding, 44p. Available at: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/52302/1/671522264.pdf [in English].

Dresner, S. (2014). Crowdfunding. London: Wiley, 269p. [in English].

Crowdfundingʹs Potential for the Developing World. World Bank. Washington: World Bank, 103 p. [in English].

Yelisieieva, L. (2019). Rol sotsialnoho kapitalu v ekonomichnomu rozvytku [The role of social capital in economic development]. Kyiv: Institute for economics and forecasting National Academy of Sciences of Ukraine, 356p. [in Ukrainian].

Jump start Our Business Startups Act / U.S. Securities and Exchange Commission. Available at: https://www.sec.gov/spotlight/jobs-act.shtml [in English].

Marks H. (2018) How Crowdfunding Is Disrupting VCs. Forbes, 2018, June 10. Available at: https://www.forbes.com/sites/howardmarks/2018/06/10/how-crowdfunding-is-disrupting-vcs/#17227bd74823 [in English].

Tesliuk S., Matviichuk N., Demchuk N. (2022). Kraudfandynh yak suchasnyi sposib finansuvannia: problemy ta perspektyvy yoho rozvytku v Ukraini [Crowdfunding as a modern way of financing: problems and prospects for its development in Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 37. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1183/1140 [in Ukrainian].

Trends – Google. Goggle. Available at: https://www.google.com.ua/trends/ [in English].

Unlocking the crowdfunding potential for the European Structural and Investment Funds. June – 2021. European Commission. Available at: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2021/unlocking-the-crowdfunding-potential-for-the-european-structural-and-investment-funds [in English].

Ziegler T., Shneor R., Garvey K. et. (2018) Expanding horizons. The third European Alternative Finance Industry Report. Cambridge Centre for Alternative Finance. Cambridge. Available at: https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-finance/downloads/2018-ccaf-exp-horizons.pdf [in English].

Переглядів статті: 115
Завантажень PDF: 77
Опубліковано
2022-08-29
Як цитувати
Єлісєєва, Л., & Теслюк, С. (2022). КРАУДФАНДИНГ ЯК ЕКОНОМІЧНА ФОРМА ФАНДРЕЙЗИНГУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ. Цифрова економіка та економічна безпека, (1(01) /), 87-91. https://doi.org/10.32782/dees.1-14