РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ТЕХНОГЛОБАЛІЗМУ

Ключові слова: адитивні технології, виробництво, галузевий підхід, техноглобалізм, продуктивність

Анотація

Технології адитивного виробництва привносять у розробку нового продукту невідомі раніше можливості. Адитивне виробництво, як випливає з назви, «додає» матеріал для створення об’єкта. Навпаки, створення об’єкта звичайними засобами передбачає видалення матеріалу шляхом механічної обробки, фрезерування, формування, різьблення тощо. Три основні переваги адитивного виробництва включають спрощене виготовлення, складну геометрію та підвищену продуктивність. Проаналізувати особливості функціонування ринку адитивних технологій в умовах техноглобалізму. Автором з’ясовано у ході дослідження, що збільшення державної підтримки для вдосконалення технології адитивного виробництва в різних регіонах є ключовим фактором, що впливає на ринковий попит. Ідентифіковано цінність адитивних технологій та перспективи розвитку ринку адитивних технологій.

Посилання

Additive Manufacturing Demand Analysis (2013-2021) v/s Market Outlook (2022-2028). URL: https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/additive-manufacturing-market.asp (дата звернення: 28.06.2022).

Павлова Ю.Ф., Рулєвська Т.Ф., Колесніков В.О. Застосування адитивних технологій в автомобільній галузі. Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту: Матеріали V-ї Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції. Вінниця, 2017. С. 97 -102.

Моргунова Д. Особливості впровадження адитивних технологій в аерокосмічній промисловості. 2018. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/197269204.pdf (дата звернення: 28.06.2022).

Лісова Р.М. Застосування адитивних технологій у виробництві та їхній плив на бізнес-процеси. Науково-виробничий журнал. 2019. № 5 (110). С. 122-126.

Андрощук Г.О. (2017). Адитивні технології: перспективи і проблеми 3D-друку. Наука, технології, інновації, № 1, с. 68-77. URL:http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12990/Androshchuk_Adytyvni_tekhnolohii.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Дорошенко В. Стан і тенденції розвитку ринку 3D-технологій як елементу цифровізації виробництва продукції з полімерів і металів. Світогляд. 2021. №6 (92), С. 44-48. URL: https://www.mao.kiev.ua/biblio/jscans/svitogliad/svit-2021-16-6/svit-6-2021-doroshenko-012.pdf

Caffrey, T. Wohlers Report 2015; Wohlers Associates: Fort Collins, CO, USA, 2015

Global Additive Manufacturing Market and Technology Forecast to 2028. URL: https://www.marketresearch.com/Market-Info-Group-v4199/Global-Additive-Manufacturing-Technology-Forecast-13576963/ (дата звернення: 28.06.2022).

Wohlers T., Campbell I., Diegel O., Huff R., Kowen J. 3D Printing and Additive Manufacturing State of the Industry: Annual Worldwide Progress Report. Lund University: Lund, Sweden, 2017.

Advincula R.C., Dizon J.R., Chen Q., Niu I., Chung J., Kilpatrick L. Additive manufacturing for COVID-19: devices, materials, prospects, and challenges. MRS Communications. 2017. Vol. 10 No. 3. Рp. 413-427.

Distribution of sales revenue of the additive manufacturing market worldwide in 2019, by industry. URL: https://www.statista.com/statistics/1268618/share-sales-revenue-of-additive-manufacturing-by-industry/ (дата звернення: 28.06.2022).

Amin D., Nguyen N., Roser S.M. Abramowicz S. 3D printing of face shields during COVID-19 pandemic: a technical note. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery Official. 2020. Vol. 78 No. 8. Pp. 1275-1278.

ISO/ASTM 52900:2015 Additive manufacturing – General principles – Terminology. URL: https://www.iso.org/ru/standard/69669.html (дата звернення: 28.06.2022).

Ransikarbum, K.; Pitakaso, R.; Kim, N. A Decision-Support Model for Additive Manufacturing Scheduling Using an Integrative Analytic Hierarchy Process and Multi-Objective Optimization. Appl. Sci. 2020, 10, 5159.

Additive Manufacturing Demand Analysis (2013-2021) v/s Market Outlook (2022-2028). Available at: https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/additive-manufacturing-market.asp (accessed June 28, 2022).

Pavlova Yu.F., Rulievska T.F., Kolesnikov V.O. (2017). Zastosuvannia adytyvnykh tekhnolohii v avtomobilnii haluzi [Application of additive technologies in the automotive industry]. Proceedings of the Problemy ta perspektyvy rozvytku avtomobilnoho transportu: Materialy V Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi internet-konferentsii. Vinnytsia, pp. 97 -102 (in Ukrainian).

Morhunova D. (2018). Osoblyvosti vprovadzhennia adytyvnykh tekhnolohii v aerokosmichnii promyslovosti [Features of introduction of additive technologies in the aerospace industry]. Available at: URL: https://core.ac.uk/download/pdf/197269204.pdf (accessed June 28, 2022).

Lisova R.M. (2019). Zastosuvannia adytyvnykh tekhnolohii u vyrobnytstvi ta yikhnii vplyv na biznes-protsesy [Application of additive technologies in production and their impact on business processes.]. Naukovo-vyrobnychyi zhurnal, 2019, № 5 (110), pp. 122-126. (in Ukrainian).

Androschuk G.O. (2017). Adytyvni tekhnolohii: perspektyvy i problemy 3D-druku [Additive technologies: prospects and problems of 3D printing]. Nauka, tekhnolohii, innovatsii, no. 1, p. 68-77. Available at: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12990/Androshchuk_Adytyvni_tekhnolohii.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed June 28, 2022).

Doroshenko V. (2021) Stan i tendentsii rozvytku rynku 3D-tekhnolohii yak elementu tsyfrovizatsii vyrobnytstva produktsii z polimeriv i metaliv [State and trends of the market development of 3D technologies as an element of digitization of production of products from polymers and metals]. Svitohliad, no. 6 (92), pp. 44-48. Available at: https://www.mao.kiev.ua/biblio/jscans/svitogliad/svit-2021-16-6/svit-6-2021-doroshenko-012.pdf (accessed June 28, 2022).

Caffrey, T. Wohlers, J. (2015). Report 2015; Wohlers Associates: Fort Collins, CO, USA.

Global Additive Manufacturing Market and Technology Forecast to 2028. Available at: https://www.marketresearch.com/Market-Info-Group-v4199/Global-Additive-Manufacturing-Technology-Forecast-13576963/ (accessed June 28, 2022).

Wohlers T., Campbell I., Diegel O., Huff R., Kowen J. (2017). 3D Printing and Additive Manufacturing State of the Industry: Annual Worldwide Progress Report. Lund University: Lund, Sweden.

Advincula R.C., Dizon J.R., Chen Q., Niu I., Chung J., Kilpatrick L. (2020). Additive manufacturing for COVID-19: devices, materials, prospects, and challenges. MRS Communications, vol. 10, no. 3, pp. 413-427.

Distribution of sales revenue of the additive manufacturing market worldwide in 2019, by industry. Available at: https://www.statista.com/statistics/1268618/share-sales-revenue-of-additive-manufacturing-by-industry/ (accessed June 28, 2022).

Amin D., Nguyen N., Roser S.M. Abramowicz S. (2020). 3D printing of face shields during COVID-19 pandemic: a technical note. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery Official, vol. 78, no. 8, pp. 1275-1278.

ISO/ASTM 52900:2015 Additive manufacturing – General principles – Terminology. Available at: https://www.iso.org/ru/standard/69669.html (accessed June 28, 2022).

Ransikarbum, K.; Pitakaso, R.; Kim, N. (2020). A Decision-Support Model for Additive Manufacturing Scheduling Using an Integrative Analytic Hierarchy Process and Multi-Objective Optimization. Appl. Sci. vol. 10, p. 51-59.

Переглядів статті: 88
Завантажень PDF: 62
Опубліковано
2022-08-29
Як цитувати
Ахновська, І., & Брацлавець, О. (2022). РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ТЕХНОГЛОБАЛІЗМУ. Цифрова економіка та економічна безпека, (1(01) /), 36-42. https://doi.org/10.32782/dees.1-6