ФІНАНСОВА ТА НЕ ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ

  • О.А. Боярова Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: звіт про управління, фінансова інформація, не фінансова інформація, користувачі звітності

Анотація

У статті досліджено роль Звіту про управління у складі повного комплекту річної фінансової звітності. Проведено аналіз нормативно-правового забезпечення даних Звіту про управління в розрізі різних видів суб’єктів господарювання. Висвітлено вимоги до формування Звіту про управління в розрізі різних категорій підприємстві, визначено його відношення до складу фінансової звітності, умови оприлюднення, представлено етапи формування Звіту про управління, розкриття у звіті фінансової та не фінансової інформації, досліджено взаємозв’язок Звіту про управління з формами податкової та статистичної звітності. Представлено напрями формування показників Звіту про управління для середніх та великих підприємств, запропоновано форму Звіту подавати з урахуванням специфіки та ризиків діяльності суб’єкта господарювання.

Посилання

Безверхий К. В., Пантелеєв В. П. Консолідований звіт про управління. Новації управлінської практики звітування. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук. пр. 2018. №1-2. С. 37-46. URL: http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/3212 (дата звернення: 26.04.2022)

Бондар Т. А. Звіт про управління: етапи складання. Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і аудиту. Київ: КНЕУ, 2017. С. 115-117.

Жук В.М. Інтегрована звітність: ретроспектива і перспектива в Україні. Облік і фінанси. 2019. № 1(83). С. 20-27. DOI: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-1(83)-20-27.

Озеран А. Звіт керівництва vs звіт про управління: проблеми відповідності закону про бухгалтерський облік та світової практики. URL: https://zakon.help/files/article/9627/%D0%97%D0%B2%D1%96%D120%D08F.pdf (дата звернення: 18.12.2021)

Онищенко В. Звіт про управління – не визначений і не зовсім бухгалтерський. URL: https://www.golovbukh.ua/article/7447-zvt-proupravlnnya-neviznacheniy-ne-zovsm-buhgalterskiy (дата звернення: 22.04.2022)

Порядок подання фінансової звітності: Постанова КМУ від 28 лютого 2000 р. № 419. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.08.2022)

Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління. Міністерство фінансів України: Наказ від 07.12.2018 №982. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18#Text (дата звернення: 18.05.2022)

Рогозний С., Озеран А.. Звіт про управління: історичні й законодавчі передумови складання. URL: https://www.golovbukh.ua/article/7447-zvt-proupravlnnya-neviznacheniy-ne-zovsm-buhgalterskiy. (дата звернення: 20.12.2021)

Стецюк Л. С. Нефінансова звітність як інструмент для забезпечення прозорості бізнесу. Розвиток бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки в умовах євроінтеграції: матер. Х міжнар. наук.-практ. конф. (24 листопада 2017 р., м. Київ). Відп. за вип. Ю. С. Бездушна. Київ: ННЦ “ІАЕ”,2017. С. 155–157

Хомюк А. «І чужо навчайтесь, й свого не цурайтесь…», або як скласти звіт про управління: URL: https://ibuhgalter.net/material/618/12465 (дата звернення: 23.09.2021)

Царук Н. Г. Підготовка звіту про управління – новий виклик для бухгалтера. Бізнес-навігатор. 2019. Вип. 3-2. С. 120-125. URL:: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2019_3-2_25 (дата звернення: 15.01.2022)

Bezverkhyi K. V., Panteleiev V. P. (2018) Konsolidovanyi zvit pro upravlinnia. Novatsii upravlinskoi praktyky zvituvannia [Consolidated management report. Innovations in the management practice of reporting]. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii statystyky, obliku ta audytu: zb. nauk. Pr, no. 1-2, pp. 37-46. Available at: http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/3212 (accessed 26.04.2022)

Bondar T. A. (2017) Zvit pro upravlinnia: etapy skladannia. Suchasni tendentsii rozvytku obliku, opodatkuvannia, analizu i audytu [Management report: stages of compilation. Modern trends in the development of accounting, taxation, analysis and auditing]. Kyiv: KNEU, pp. 115-117.. [In Ukraine].

Zhuk V.M. (2019) Intehrovana zvitnist: retrospektyva i perspektyva v Ukraini [Integrated reporting: retrospective and perspective in Ukraine]. Oblik i finansy, no. 1(83), pp. 20-27. DOI: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-1(83)-20-27 [In Ukraine].

Ozeran A. Zvit kerivnytstva vs zvit pro upravlinnia: problemy vidpovidnosti zakonu pro bukhhalterskyi oblik ta svitovoi praktyky [Management report vs management report: problems of compliance with accounting law and world practices]. Available at: https://zakon.help/files/article/9627/%D0%97%D0%B2%D1%96%D120%D08F.pdf (accessed 18.12.2021)

Onyshchenko V. Zvit pro upravlinnia – ne vyznachenyi i ne zovsim bukhhalterskyi [Report on management - not defined and not quite accounting]. Available at: https://www.golovbukh.ua/article/7447-zvt-proupravlnnya-neviznacheniy-ne-zovsm-buhgalterskiy (accessed 22.04.2022)

Poriadok podannia finansovoi zvitnosti: Postanova KMU vid 28 liutoho 2000 r. № 419 [Procedure for submitting financial statements: Resolution of the CMU of February 28, 2000 No. 419]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF#Text (accessed 20.08.2022)

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii zi skladannia zvitu pro upravlinnia. Ministerstvo finansiv Ukrainy: Nakaz vid 07.12.2018 №982 [On the approval of Methodological recommendations for drawing up a management report. Ministry of Finance of Ukraine: Order No. 982 dated 07.12.2018]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18#Text (accessed 18.05.2022)

Rohoznyi S., Ozeran A.. Zvit pro upravlinnia: istorychni y zakonodavchi peredumovy skladannia [Management report: historical and legislative prerequisites for drafting]. Available at: https://www.golovbukh.ua/article/7447-zvt-proupravlnnya-neviznacheniy-ne-zovsm-buhgalterskiy (accessed 20.12.2021)

Stetsiuk L. S. (2017) Nefinansova zvitnist yak instrument dlia zabezpechennia prozorosti biznesu [Non-financial reporting as a tool to ensure business transparency]. Proceedings of the Rozvytok bukhhalterskoho obliku, finansiv ta opodatkuvannia v ahrarnomu sektori ekonomiky v umovakh yevrointehratsii (November 24, 2017, Kyiv). Kyiv: NNTs “IAE”, pp. 155–157 [In Ukraine].

Khomiuk A. «I chuzho navchaites, y svoho ne tsuraites…», abo yak sklasty zvit pro upravlinnia ["Learn from others and do not shy away from your own...", or how to write a management report]. Available at: https://ibuhgalter.net/material/618/12465. (accessed 23.09.2021)

Tsaruk N. H. (2019) Pidhotovka zvitu pro upravlinnia – novyi vyklyk dlia bukhhaltera [Preparation of the management report – a new challenge for the accountant]. Biznes-navihator, vol. 3-2. pp. 120-125. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2019_3-2_25 (accessed 15.01.2022)

Переглядів статті: 100
Завантажень PDF: 77
Опубліковано
2022-08-29
Як цитувати
Боярова, О. (2022). ФІНАНСОВА ТА НЕ ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ. Цифрова економіка та економічна безпека, (1(01) /), 17-21. https://doi.org/10.32782/dees.1-3