ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: циркулярна економіка, економіка замкнутого циклу, бізнес-моделі замкнутого циклу, вартість, ланцюжок поставок, перехід, ресурси, відходи та повторне використання

Анотація

У статті визначено, що наразі найактуальніші схеми виробництва та споживання, залишаються не сталими та негативно впливають на національну безпеку України. Встановлено, що саме існуючий досі односторонній лінійний процес виробництва створює такі загрози. Розглянуто передумови переходу до циркулярних моделей економічного розвитку. Проаналізовано та на підставі цього сформульовані наявні та потенційно можливі явища і чинники, що створюють небезпеку життєво важливим національним інтересам України, визначено також, що саме вони перешкоджають можливій трансформації економіки України на циркулярні рейки. Загрози національній економіці, подолання яких може запропонувати економіка замкнутого циклу систематизовано та згруповано в 6 основних груп: в сфері використання ресурсів, в екологічній, продовольчій, соціальній, енергетичній та виробничій сферах. Встановлено, що впровадження циркулярної моделі економіки може забезпечити досягнення ряду переваг економічного, екологічного та соціального характеру, а також мати певні ризики такого впровадження.

Посилання

Про національну безпеку України : Закон України № 2469-VIII, поточна редакція від 15.06.2022. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення 12.08.22)

Штайнер А., Сукдев П. Зеленая экономика, кому нужна природа по бросовым ценам. Інформаційне агенство ЛІГАБізнесінформ. 2022. URL: https://ecolog-ua.com/news/zelenaya-ekonomika-komu-nuzhna-priroda-po-brosovym-cenam (дата звернення 12.08.22)

Надмірна експлуатація. СадівництвоON 2021. URL: https://www.jardineriaon.com/uk/надмірна-експлуатація.html (дата звернення 20.06.22)

Відновити життя: як боротися з навалою електронного сміття на планеті. Платформа відкритих інновацій

supported by mind.ua. 2020. URL: https://mind.ua/openmind/20229562-vidnoviti-zhittya-yak-borotisya-z-navaloyu-elektronnogo-smittya-na-planeti (дата звернення 14.06. 22)

Продовольча безпека України, або гасіння пожежі без жодної стратегії. Гаряча агрополітика. 2021. URL: https://agropolit.com/spetsproekty/953-prodovolcha-bezpeka-ukrayini-abo-gasinnya-pojeji-bez-jodnoyi-strategiyi (дата звернення 12.07.22)

Циркулярная экономика признана инструментом сокращения продовольственных потерь и отходов. DairyNews.today 2021. URL: https://dairynews.today/news/tsirkulyarnaya-ekonomika-priznana-instrumentom-sok.html (дата звернення 24.11. 22)

Економіка замкненого циклу. ДП «Альфа Лаваль Україна» 2022. URL: https://www.alfalaval.ua/industries/energy-and-utilities/sustainablesolutions/sustainable-solutions/circular-economy/ (дата звернення: 19.11.2022)

Війкман А., Сконберг К. Циркулярна економіка та переваги для суспільства. Звіт про дослідження на вимогу Римського клубу за підтримки Фонду MAVA. 2017. URL:http://www.clubofrome.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/The-Circular-EconomyCoR_UA-2.pdf (дата звернення: 17.03.2022)

Тамбовцева Т., Мельник Л., Дегтерьова І., Ніколаєв С. Циркуляційна економіка: тенденції та перспективи розвитку. Механізм регулювання економіки. 2021. № 2. С. 33-41

Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy : Zakon Ukrainy № 2469-VIII, potochna redaktsiia vid 15.06.2022 (2022) [On the National Security of Ukraine: Law of Ukraine № 2469-VIII/2022]. Verkhovna Rada of Ukraine. (2022). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (accessed 12.08.22)

Shtainer A., Sukdev P. (2022). Zelena ekonomika, komu potribna pryroda po brosovym tsinam [Green economy, who needs nature at bargain prices] Informatsiine ahenstvo LIHABiznesinform. Available at: https://ecolog-ua.com/news/zelenaya-ekonomika-komu-nuzhna-priroda-po-brosovym-cenam (accessed12.08.22)

Nadmirna ekspluatatsiia (2021) [Еxcessive exploitation]. SadivnytstvoON. Available at: https://www.jardineriaon.com/uk/надмірна-експлуатація.html (accessed 20.06.22)

Vidnovyty zhyttia: yak borotysia z navaloiu elektronnoho smittia na planeti (2020) [Restore life: how to fight the accumulation of e-waste on the planet]. Platforma vidkrytykh innovatsii supported by mind.ua. Available at: https://mind.ua/openmind/20229562-vidnoviti-zhittya-yak-borotisya-z-navaloyu-elektronnogo-smittya-na-planeti (accessed 14.06. 22)

Prodovolcha bezpeka Ukrainy, abo hasinnia pozhezhi bez zhodnoi stratehii (2021) [Food security of Ukraine, or putting out a fire without any strategy]. Hariacha ahropolityka. Available at: https://agropolit.com/spetsproekty/953-prodovolcha-bezpeka-ukrayini-abo-gasinnya-pojeji-bez-jodnoyi-strategiyi (accessed 12.07.22)

Tsyrkuliarnaia эkonomyka pryznana ynstrumentom sokrashchenyia prodovolstvennыkh poter y otkhodov (2021) [Circular economy recognized as a tool to reduce food loss and waste]. DairyNews.today. Available at: https://dairynews.today/news/tsirkulyarnaya-ekonomika-priznana-instrumentom-sok.html (accessed 24.11. 22).

Ekonomika zamknenoho tsyklu (2022) [Closed cycle economy]. DP «Alfa Laval Ukraina». Available at: https://www.alfalaval.ua/industries/energy-and-utilities/sustainablesolutions/sustainable-solutions/circular-economy/ (accessed: 19.11.2022)

Tambovtseva T., Melnyk L., Dehterova I., Nikolaiev S. (2021) Tsyrkuliatsiina ekonomika: tendentsii ta perspektyvy rozvytku [Circular economy: trends and prospects of development]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, no. 2, pp. 33-41

Переглядів статті: 171
Завантажень PDF: 176
Опубліковано
2022-08-29
Як цитувати
Клєвцєвич, Н. (2022). ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ. Цифрова економіка та економічна безпека, (1 (01), 3-8. https://doi.org/10.32782/dees.1-1