ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ БЕЗПЕКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕХНОЛОГІЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ В УМОВАХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • З.П. Равлінко Львівський державний університет внутрішніх справ
Ключові слова: безпекова діяльність, технологія, торговельне підприємство, суб’єкт безпеки, результативність, ефективність, загроза

Анотація

Безпекова діяльність в умовах торговельних підприємств характеризується рядом відмінностей, одна з яких полягає в необхідності швидко й адекватно реагувати на будь-які зміни, які не обмежуються внутрішнім чи ближнім зовнішнім середовищем. Військові дії спровокували зміну пріоритетності реагування, коли реакція на загрозу уже є запізнілою у порівнянні із активністю стосовно викликів й ризиків. Перед суб’єктам безпеки торговельних підприємств все активніше ставляться завдання щодо виявлення нових можливостей із наступним супроводом їх ефективного використання для покращення конкурентної позиції. В цілому в поточних умовах актуалізується питання зміни засад організації інформаційного забезпечення, виходячи не з даних звітності, а ширшого використання якісних оцінок з максимальною оперативністю для формування уявлення про результативність дій суб’єктів безпеки у відповідності до фактичних умов, що склалися на певний момент часу. Розроблена технологія оцінювання послуговує створенню цілісного уявлення про усі аспекти здійснення безпекової діяльності торговельного підприємства із можливістю подальшого оперативного внесення необхідних коректив.

Посилання

Копитко М.І., Ільків Ю.І. Управління безпековою діяльністю інноваційно-активних підприємств. Соціально-правові студії. 2020. Випуск 3 (9). С. 162–172.

Мельник С. І., Равлінко З. П., Дуфенюк О. М. Засади створення зовнішнього інформаційного поля безпекової діяльності торговельних підприємств. Економіка та суспільство. 2023. №55. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2866/2790 (дата звернення 12.04.2024)

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.2006 №143 V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text (дата звернення 10.04.2024 р.)

Фостяк В. І. Концепція управління безпековою діяльністю підприємств. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. Вип. 4 (66). С. 97–103.

Франчук В. І. Теорія безпеки соціальних систем. Львів; Одеса : Фенікс, 2020. 224 с.

Штангрет А. М., Шляхетко В. В. Інтелектуалізація управління безпековою діяльністю підприємства. Причорноморські економічні студії. 2021. №67. С. 54–59.

Kopytko M.I., Iljkiv Ju.I. (2020) Upravlinnja bezpekovoju dijaljnistju innovacijno-aktyvnykh pidpryjemstv [Management of safety activities of innovative and active enterprises]. Socialjno-pravovi studijin – Social and legal studies, vol. 3 (9), pp. 162–172.

Meljnyk S. I., Ravlinko Z. P., Dufenjuk O. M. (2023) Zasady stvorennja zovnishnjogho informacijnogho polja bezpekovoji dijaljnosti torghoveljnykh pidpryjemstv [Principles of creating an external information field of security activities of trade enterprises]. Ekonomika ta suspiljstvo – Economy and society, vol. 55. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2866/2790 (accessed 12 April 2024).

Law of Ukraine on state regulation of activities in the field of technology transfer №143 (2006, September 14). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text (accessed 10 April 2024).

Fostjak V. I. (2018) Koncepcija upravlinnja bezpekovoju dijaljnistju pidpryjemstv [The concept of managing security activities of enterprises]. Problemy systemnogho pidkhodu v ekonomici – Problems of the systemic approach in economics, vol. 4 (66), pp. 97–103.

Franchuk V. I. (2020) Teorija bezpeky socialjnykh system [Theory of security of social systems]. Ljviv; Odesa : Feniks. (in Ukrainian)

Shtanghret A. M., Shljakhetko V. V. (2021) Intelektualizacija upravlinnja bezpekovoju dijaljnistju pidpryjemstva [Intellectualization of management of security activities of the enterprise]. Prychornomorsjki ekonomichni studiji – Black Sea Economic Studies, vol. 67, pp. 54–59.

Переглядів статті: 16
Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Равлінко, З. (2024). ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ БЕЗПЕКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕХНОЛОГІЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ В УМОВАХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Цифрова економіка та економічна безпека, (2 (11), 35-40. https://doi.org/10.32782/dees.11-5