СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УМОВАХ BANI WORLD ТА ІНДУСТРІЇ 4.0

  • Ю.Д. Гонтаренко Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
  • Н.В. Зачосова Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: економічна безпека, стратегічне управління, управління, стратегія, ризик, ризик-менеджмент, світ BANI, Індустрія 4.0, загрози

Анотація

Встановлено, що у сучасному економічному середовищі, що невпинно змінюється, трансформується під впливом усе нових викликів і загроз, економічна стійкість підприємств є однією із найбільш чутливих до змін його господарських характеристик, і підтримання її високого рівня у тривалій перспективі вимагає гнучкості та адаптації стратегічної системи управління економічними ризиками. Зроблено припущення, що метою менеджменту економічної безпеки підприємств, і у першу чергу, об’єктів критичної інфраструктури, є забезпечення їх стійкого та результативного функціонування у поточний момент часу та у майбутньому. Ризик-орієнтована система управління економічною безпекою дозволить підприємствам критичної інфраструктури стабілізувати поточний стан, досягти ефективності фінансово-господарської діяльності на тривалий час, враховуючи суттєві ризики, спровоковані війною та змінами у турбулентному та невизначеному світі BANI. Досліджено та деталізовано процес розробки та впровадження стратегії економічної безпеки, у тому числі такі його етапи, як аналіз фінансово-господарської діяльності, формування стратегічних цілей, розробка способів їх реалізації, конкретизація стратегії на різні періоди та оцінювання її результатів. Встановлено важливість взаємодії та інтеграції управління економічною безпекою зі стратегією розвитку підприємства та його ризик-менеджментом. Зроблено акцент на необхідності врахування характеристик сучасного світу та економічних умов, видозмінених Індустрією 4.0, при розробці стратегії економічної безпеки об’єктів критичної інфраструктури та решти суб’єктів господарської діяльності, та на дотриманні послідовності функцій системи управління у цьому процесі, таких як аналітична, нормативно-правова, організаційно-адміністративна, планувальна, обліково-контрольна та інформаційна.

Посилання

Варналій З., Мехед А. Фінансова безпека суб’єктів підприємництва в умовах цифрової економіки. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2022. № 4(45), С. 267–275. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3813. (дата звернення: 18.08.2023)

Василішин С.І. Ризики економічної безпеки в системі обліково-аналітичного забезпечення управління підприємствами. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 3(71). С. 178¬183.

Дячков Д.В., Батура В.Ю., Сокирко І.А. Формування організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою підприємства. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка та управління. Київ: ВД “Гельветика”, 2019. Т. 30 (69). № 5. Ч. 2. С. 31–36.

Дячков Д., Потапюк І., Капран І.. Економічна безпека в системі стратегічного управління підприємством. Економіка та суспільство. 2021. № 24. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-7 (дата звернення: 18.08.2023)

Зачосова Н., Коваль О., Куценко Д. Стратегія та механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємств в умовах війни, індустрії 4.0 та світу BANI. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2022. № 4(45). С. 223–233. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3819 (дата звернення: 18.08.2023)

Зачосова Н.В., Коваль О.В., Сафонов Д.В. Активні та пасивні стратегії управління економічною безпекою суб’єктів господарювання в умовах традиційних та інноваційних загроз. Економіка, управління та адміністрування. 2023. №1 (103). С. 43-48.

Кириленко О., Стащук О. Оцінювання макроекономічних чинників формування фінансової безпеки України. Світ фінансів. 2017. Вип. 2. С. 7–16.

Парфентій Л. А. Управління фінансовою безпекою підприємств в умовах економічної нестабільності: монографія. Суми: Видавничо-виробниче підприємство “Мрія”, 2019. 184 с.

Пойда-Носик Н. Н., Черленяк І. І. Управління фінансовою безпекою на макро- та мікрорівнях: теоретико-методологічні засади. Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. 2021. № 1(57). С. 59¬67 URL: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/235724. (дата звернення: 18.08.2023)

Посохов І.М., Жадан Ю.В. Застосування науково-методичного частотного підходу до компцлексної кількісної оцінки фінансово-економічних ризиків підприємств олійно-жирової галузі україни. Бізнес інформ. Економіка. 2019. №3 (494). C.255¬264.

Скоробогатова Н.Є., Товкачова А.С., Федоренко К.В. Методи управління економічними ризиками в умовах військового стану. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи”. Секція економіки і підприємництва. 2023. С. 195¬196.

Четверта промислова революція: зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків: моногр. / за наук. ред. д.е.н., проф. А.І. Крисоватого та д.е.н., проф. О.М. Сохацької. Тернопіль: Осадца Ю.В. 2018. 478 с.

Штеден Ф., Кірхнер Р. Індустрія 4.0 – огляд та наслідки для політики. Німецька консультативна група. Берлін-Київ. 2018. 36 с.

Varnalii Z., Mehed A. (2022). Finansova bezpeka subiektiv pidpryiemnytstva v umovakh tsyfrovoi ekonomiky [Financial security of business subjects in the conditions of the digital economy]. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. vol. 4(45). pp. 267–275. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3813. (accessed August 18, 2023).

Vasylishyn S. (2019) Ryzyky ekonomichnoi bezpeky v systemi oblikovo-analitychnoho zabezpechennia upravlinnia pidpryiemstvamy [The risks of economic security in the system of accounting and analytical support of management of the enterprises] Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi. vol. 3(71). pp. 178¬183.

Dyachkov D., Batura V., Sokyrko I. (2019) Formuvannya orhanizatsiyno-ekonomichnoho mekha-nizmu upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu pidpryyemstva [Formation of organizational and economic mecha-nism of economic security management of the enterprise]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernads'koho. Seriya: Ekonomika ta upravlinnya – Scientific notes of TNU named after VI Vernadsky. Series: Economics and Management, T. 30 (69), vol. 5, part 2, рр. 31–36.

Dyachkov D., Potapyuk I., Kapran I. (2021). Ekonomichna bezpeka v systemi stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvom. [Economic security in the system of strategic management of the enterprise.] Economy and Society, vol. 24. 6 p. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-7 (accessed August 18, 2023).

Zachosova N., Koval O., Kutsenko D. (2022). Stratehiia ta mekhanizm upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstv v umovakh viiny, industrii 4.0 ta svitu BANI [Strategy and mechanism of management of financial and economic security of enterprises in the conditions of war, industry 4.0 and the world of BANI]. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. vol. 4(45). pp. 223–233. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3819. (accessed August 18, 2023)

Zachosova N., Koval O., Safonov D. (2023) Aktyvni ta pasyvni stratehii upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu subiektiv hospodariuvannia v umovakh tradytsiinykh ta innovatsiinykh zahroz. [Active and passive strategies for managing the economic security of business entities in the face of traditional and innovative threats. Economics, management and administration] Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, vol. 1 (103) pp. 43¬48.

Kyrylenko O., Stashchuk O. (2017). Otsiniuvannia makroekonomichnykh chynnykiv formuvannia finansovoi bezpeky Ukrainy [Evaluation of macroeconomic factors of formation of financial security of Ukraine]. Svit finansiv – World of Finance, vol. 2, pp. 7–16.

Parfentii L. (2019). Upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstv v umovakh ekonomichnoi nestabilnosti: monohrafiia [Management of financial security of enterprises in conditions of economic instability: monograph]. Sumy: Vydavnycho- vyrobnyche pidpryiemstvo “Mriia”.

Poida-Nosyk N., Cherleniak I. (2021). Upravlinnia finansovoiu bezpekoiu na makro- ta mikrorivniakh: teoretyko-metodolohichni zasady [Management of financial security at the macro- and micro-levels: theoretical and methodological foundations]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Ekonomika – Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Economics. vol. 1(57). pp. 59-67 Available at: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/235724. (accessed August 18, 2023)

Posokhov I., Zhadan Y. (2019) Zastosuvannia naukovo-metodychnoho chastotnoho pidkhodu do komptsleksnoi kilkisnoi otsinky finansovo-ekonomichnykh ryzykiv pidpryiemstv oliino-zhyrovoi haluzi ukrainy [Application of the scientific and methodological frequency approach to the complex quantitative assessment of financial and economic risks of the oil and fat industry of Ukraine] Biznes inform. Ekonomika vol. 3 (494). pp. 255¬264.

Skorobohatova N., Tovkachova A., Fedorenko K. (2023) Metody upravlinnia ekonomichnymy ryzykamy v umovakh viiskovoho stanu [Methods of economic risk management under martial law] III Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia “Biznes, innovatsii, menedzhment: problemy ta perspektyvy”. Sektsiia ekonomiky i pidpryiemnytstva. pp. 195¬196.

Krisovatyy A., Sokhatska O. (2018). Chetverta promyslova revoliutsiia: zmina napriamiv mizhnarodnykh investytsiinykh potokiv: monohrafiia [The Fourth Industrial Revolution: Changing Directions of International Investment Flows: monograph]. Ternopil: Osadtsa Yu.V.

Shteden F., Kirchner R. (2018). Industrіia 4.0 – ohlyad ta naslidky dlya polityky. [Industry 4.0 - overview and policy implications]. Nimetska konsultatyvna hrupa - German Advisory Group. Berlіn-Kyiv. 36 p. (in Ukrainian).

Переглядів статті: 61
Завантажень PDF: 42
Опубліковано
2023-07-31
Як цитувати
Гонтаренко, Ю., & Зачосова, Н. (2023). СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УМОВАХ BANI WORLD ТА ІНДУСТРІЇ 4.0. Цифрова економіка та економічна безпека, (7 (07), 165-171. https://doi.org/10.32782/dees.7-27