ТИПОЛОГІЯ ТА ВИДИ РИЗИКІВ ПРОЄКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

  • Л.А. Васютинська Національний університет «Одеська політехніка»
  • Т.В. Бутенко Національний університет «Одеська політехніка»
Ключові слова: інвестиційний проєкт, проєктне фінансування, проєктні ризики, область ризиків, типологія ризиків, види ризиків

Анотація

Стаття присвячена поглибленню теоретичних засад ризиків проєктного фінансування та розробці пропозицій щодо їх систематизації відповідно до типів і видів. Проаналізовано існуючі підходи до визначення класифікаційних ознак проєктних ризиків. Виявлено їх характерні особливості. З’ясовано, що для групування ризиків проєктного фінансування варто виходити з постулату, що останні впливають на можливість отримувати певні доходи, які зможуть покривати витрати проєкту на вкладений капітал й відповідно приносити прибуток. Розроблено узагальнену класифікацію ризиків проєктного фінансування з огляду на фази життєвого циклу, джерела фінансування, рівень здійсненності проєкту, а також характер виявлення, рівень значущості і допустимості ризику. Досліджено взаємовплив і взаємообумовленість ризиків. Запропоновано типізацію ризиків за областями проєктного фінансування з огляду на певні управлінські процеси з виокремленням їх видів відповідно до наведеної типізації.

Посилання

Голубєв Д. І. Особливості ризику та невизначеності при оцінці ефективності управління інвестиційних проєктів. Вісник Запорізького національного університету. 2015. №2 (26). С.17¬26. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vznu_eco_2015_2_5 (дата звернення 28.08.2023)

Іщенко І. С. Управління ризиками інвестиційних проєктів торговельних підприємств : дис…канд. екон. наук : 08.00.04 / Полтавський університет економіки і торгівлі. Полтава, 2021. 240 с. http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Aspirantura/Rady/Spec_vchena_rada/Dysertacii/2021_04/Ishchenko_Disert.pdf (дата звернення 28.08.2023)

Ляхович Л. А. Аналіз ризиків інвестиційних проєктів підприємств. Інноваційна економіка, 2015. №2. С. 216¬220. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=inek_2015_2_41 (дата звернення 28.08.2023)

Сапліна Д. С. Ідентифікація економічних ризиків на різних життєвих стадіях проєкту. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2013. випуск 4. С. 108¬113. URL: https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/evzdia_4_108.pdf (дата звернення 28.08.2023)

Семенова С. М. Kласифікація ризиків: систематизований підхід з метою управління. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 4. С. 42¬52. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/03/10.pdf (дата звернення 28.08.2023)

Управління ризиками банків : монографія у 2 томах. Т. 1: Управління ризиками базових банківських операцій / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.] / за ред. А. О. Єпіфанова, Т. А. Васильєвої. Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. 283 с. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Yepifanov_Anatolii/Upravlinnia_ryzykamy_bankiv_Tom_1.pdf (дата звернення 28.08.2023)

Miloševic, D. & Iewwongcharoen, B. (2004). Project management tools and techniques: the contingency use and their impacts on project success. Paper presented at PMI® Research Conference: Innovations, London, England. Newtown Square, PA: Project Management Institute. URL: https://www.pmi.org/learning/library/project-management-tools-techniques-impact-success-8349 (дата звернення 28.08.2023).

Yang X., Haugen S., and Paltrinieri N., Clarifying the concept of operational risk assessment in the oil and gas industry, Safety Science, 108, no. December 2017, Р. 259-268. DOI:10.1016/j.ssci.2017.12.019

Holubiev D. I.(2015) Osoblyvosti ryzyku ta nevyznachenosti pry otsintsi efektyvnosti upravlinnia investytsiinykh proiektiv [Features of risks and uncertainties in assessing the effectiveness of investment project management]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, vol. 2 (26), pp.17¬26. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vznu_eco_2015_2_5 (accessed August 29, 2023).

Ishchenko I. S. (2021) Upravlinnia ryzykamy investytsiinykh proiektiv torhovelnykh pidpryiemstv [Risk management for the investment projects at the commercial enterprises] dys .kand. ekon. nauk: 08.00.04. Poltava, (in Ukrainian). Available at: http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Aspirantura/Rady/Spec_vchena_rada/Dysertacii/2021_04/Ishchenko_Disert.pdf (accessed August 29, 2023).

Liakhovych L. A. (2015) Analiz ryzykiv investytsiinykh proektiv pidpryiemstv [Risk analysis of investment projects of enterprises]. Innovatsiina ekonomika, vol. 2, pp. 216-220. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=inek_2015_2_41 (accessed August 28, 2023).

Saplina D. S. (2013) Identyfikatsiia ekonomichnykh ryzykiv na riznykh zhyttievykh stadiiakh proektu. [Authentication of economic risks on the different vital stages of project]. Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii,. vol. 4, pp. 108¬113. Available at: https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/evzdia_4_108.pdf (accessed August 28, 2023).

Semenova S. M. (2020) Klasyfikatsiia ryzykiv: systematyzovanyi pidkhid z metoiu upravlinnia [Risk classification: a systematicized management approach]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 4, pp. 42-52. Available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/03/10.pdf (accessed August 28, 2023).

Yepifanov A. O., Vasylieva T. A., Kozmenko S. M. ta in. (2012) Upravlinnia ryzykamy bazovykh bankivskykh operatsii [Risk management of basic banking operations]. In А. O. Yepifanov, T. A. Vasylieva (Eds.). Upravlinnia ryzykamy bankiv: monohrafiia [Risk management of banks: monograph] u 2 tomakh. T. 1. Sumy. (in Ukrainian) Available at: https://shron1.chtyvo.org.ua/Yepifanov_Anatolii/Upravlinnia_ryzykamy_bankiv_Tom_1.pdf (accessed August 28, 2023).

Miloševic, D. & Iewwongcharoen, B. (2004). Project management tools and techniques: the contingency use and their impacts on project success. Paper presented at PMI® Research Conference: Innovations, London, England. Newtown Square, PA: Project Management Institute. Available at: https://www.pmi.org/learning/library/project-management-tools-techniques-impact-success-8349 (accessed August 28, 2023).

Yang X., Haugen S., Paltrinieri N. (2017) Clarifying the concept of operational risk assessment in the oil and gas industry, Safety Science, 108, no. December 2017, Р. 259-268. DOI:10.1016/j.ssci.2017.12.019

Переглядів статті: 23
Завантажень PDF: 24
Опубліковано
2023-07-31
Як цитувати
Васютинська, Л., & Бутенко, Т. (2023). ТИПОЛОГІЯ ТА ВИДИ РИЗИКІВ ПРОЄКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ . Цифрова економіка та економічна безпека, (7 (07), 148-152. https://doi.org/10.32782/dees.7-24