ВАРТІСНОУТВОРЮЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛАТФОРМНОЇ БІЗНЕС МОДЕЛІ ФІНАНСОВИХ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

  • В.В. Корнєєв Державний податковий університет
  • Я.В. Белінська Державний податковий університет
  • Ю.М. Коваленко Державний податковий університет
Ключові слова: платформна бізнес модель, цифровізація, фінансова корпорація, необанки, електронна комерція, електронні платежі, лінійна фірма, багатостороння платформа, базова трансакція, мережевий ефект

Анотація

У статті досліджено особливості платформи як ефективної бізнес моделі фінансових корпорацій в умовах цифровізації. Розглянуто види багатосторонніх платформ та досліджено їх здатність продукувати мережевий ефект в процесі взаємодії учасників платформи. Проаналізовано процес виникнення доданої вартості в платформному бізнесі та механізм генерування і монетизації прибутку на платформі. Проведено порівняльний аналіз лінійної бізнес моделі та платформи. Показано, що в умовах розвитку електронно-цифрових технологій платформа стає невід’ємним елементом сучасної архітектури бізнесу як «поєднально-забезпечувальний» тип бізнес моделі. Досліджено загальну типологію багатосторонніх платформ, де платформи поділені на чотири категорії: транзакційну, інноваційну, інвестиційну та інтегровану. Наведено приклади використання таких платформ міжнародними фінансовими корпораціями.

Посилання

Evans D. S. (2011). Platform economics: Essays on multi-sided businesses. Platform Economics: Essays On Multi-Sided Businesses, David S. Evans, ed., Competition Policy International.

. Evans P., Gawer A. (2016). The Rise of the Platform Enterprise: A Global Survey.. The Center for Global Enterprise URL: http://thecge.net/.

Fishman R., Sullivan T. (2016) Everything We Know About Platforms We Learned from Medieval France. Harvard Business Review.. URL: https: // hbr.org/2016/03/everything-we-know-about-platforms-welearned- from-medieval-france/

Fishman R., Sullivan T. (2016(b). The Internet of «Stuff Your Mom Won’t Do for You Anymore». Harvard Business Review. 26 July. URL: https: //hbr.org/2016/07/theinternet-of-stuff-your-mom-wont-do-for-you-anymore

Gawer A., Cusumano M. (2007). A strategy toolkit for platform leader wannabes. DRUID Summer Conference: «Proximity, Routines and Innovation». Copenhagen, CBS, Denmark. 18 – 20 June.

Hagiu A., Rothman S. (2016) Network Effects Aren’t Enough. Harvard Business Review. № 4. URL: https:// hbr.org/2016/04/network-effects-arent-enough/

Rochet J. C., Tirole J. (2003) Two-sided markets: a progress report. Journal of the European Economic Association, Volume 1, Issue 4, Pages 990–1029, https://doi.org/10.1162/154247603322493212

Rochet J. C., Tirole J. (2003). Platform competition in two-sided markets. Journal of the European Economic Association. № 4. P. 990 – 1029

Haslehurst R., Lewis A. (2016).We Don’t Need a Whole New Regulatory Regime for Platforms Like Uber and Airbnb. Harvard Business Review. URL: https: //hbr.org/2016/04/we-dont-need-a-wholenew-regulatory-regime-for-platforms-like-uber-andairbnb

Клапків Ю.М., Мелих О.Ю. (2019) Трансформація діджитилізації ринку фінансових та страхових послуг Review of transport economics and management. Вип. 2(18) с. 83. DOI: https://doi.org/10.15802/rtem.v18i2.190456

Ломачинська І., Войцеховська А. (2021) Трансформація бізнес-моделей підприємницької діяльності в умовах цифровізації економіки та фінансового сектору. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 20. № 3(49). DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.3(49).252791

Шевченко О.М., Рудич Л.В. (2020) Розвиток фінансових технологій в умовах цифровізації економіки України. Ефективна економіка. № 7. URL http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8053. – DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.61

Auer D., Petit N. Two-Sided Markets and the Challenge of Turning Economic Theory into Antitrust Policy . The Antitrust Bulletin. С. 426 – 461.

Як шерингова економіка змінює світ (2016). Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2016/09/5/603709/

Parker G., Marshall Van Alstyne, Xiaoyue Jiang. PLATFORM ECOSYSTEMS: HOW DEVELOPERS INVERT THE FIRM. URL https://www.researchgate.net/publication/314439560_Platform_Ecosystems_How_Developers_Invert_the_Firm

Tiwana, A. (2013). Platform Ecosystems: Aligning Architecture,Governance, and Strategy, Waltham, MA: https://www.researchgate.net/publication/286345261_Platform_Ecosystems_Aligning_Architecture_Governance_and_Strategy

Звіт «Фінтех у цифрах – 2023. URL https://drive.google.com/file/d/1VhMWkG3CeG_A5oDmi25Az0DyTurjDOiK/vie

World Fintech Report 2021. URL: https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2021/09/Press-Release_World-FinTech-Report-2021.pdf

Evans D. S. (2011). Platform economics: Essays on multi-sided businesses. Platform Economics: Essays On Multi-Sided Businesses, David S. Evans, ed., Competition Policy International.

. Evans P., Gawer A. (2016). The Rise of the Platform Enterprise: A Global Survey.. The Center for Global Enterprise URL: http://thecge.net/.

Fishman R., Sullivan T. (2016) Everything We Know About Platforms We Learned from Medieval France. Harvard Business Review.. URL: https: // hbr.org/2016/03/everything-we-know-about-platforms-welearned- from-medieval-france/

Fishman R., Sullivan T. (2016(b). The Internet of «Stuff Your Mom Won’t Do for You Anymore». Harvard Business Review. 26 July. URL: https: //hbr.org/2016/07/theinternet-of-stuff-your-mom-wont-do-for-you-anymore

Gawer A., Cusumano M. (2007). A strategy toolkit for platform leader wannabes. DRUID Summer Conference: «Proximity, Routines and Innovation». Copenhagen, CBS, Denmark. 18 – 20 June.

Hagiu A., Rothman S. (2016) Network Effects Aren’t Enough. Harvard Business Review. # 4. URL: https:// hbr.org/2016/04/network-effects-arent-enough/

Rochet J. C., Tirole J. (2003) Two-sided markets: a progress report. Journal of the European Economic Association, Volume 1, Issue 4, Pages 990–1029, https://doi.org/10.1162/154247603322493212

Rochet J. C., Tirole J. (2003). Platform competition in two-sided markets. Journal of the European Economic Association. # 4. P. 990 – 1029

Haslehurst R., Lewis A. (2016).We Don’t Need a Whole New Regulatory Regime for Platforms Like Uber and Airbnb. Harvard Business Review. URL: https: //hbr.org/2016/04/we-dont-need-a-wholenew-regulatory-regime-for-platforms-like-uber-andairbnb

Klapkiv Yu.M., Melikh O.Yu. (2019) Transformatsiya didzhitilizatsiyi rinku finansovikh ta strakhovikh posluh [Transformation of digitalization of the market of financial and insurance services] Review of transport economics and management. Vip. 2(18) s. 83. DOI: https://doi.org/10.15802/rtem.v18i2.190456

Lomachins`ka I., Voytsekhovs`ka A. (2021) Transformatsiya biznes-modeley pidpriyemnits`koyi diyal`nosti v umovakh tsifrovizatsiyi ekonomiki ta finansovoho sektoru rinkova ekonomika: suchasna teoriya i praktika upravlinnya. Rinkova ekonomika: suchasna teoriya i praktika upravlinnya. Tom 20. # 3(49). [Transformation of business models of entrepreneurial activity in the conditions of digitalization of the economy and the financial sector. Market economy: modern management theory and practice. Volume 20. No. 3(49)] DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.3(49).252791

Shevchenko O.M., Rudich L.V. (2020) Rozvitok finansovikh tekhnolohiy v umovakh tsifrovizatsiyi ekonomiki Ukrayini. Efektivna ekonomika. # 7. [Development of financial technologies in the conditions of digitization of the economy of Ukraine. Efficient economy. No. 7] URL http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8053. – DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.61

Auer D., Petit N. Two-Sided Markets and the Challenge of Turning Economic Theory into Antitrust Policy . The Antitrust Bulletin. S. 426 – 461.

Yak sherinhova ekonomika zminyuye svit (2016). Ekonomichna pravda. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2016/09/5/603709/

Parker G., Marshall Van Alstyne, Xiaoyue Jiang. PLATFORM ECOSYSTEMS: HOW DEVELOPERS INVERT THE FIRM. URL https://www.researchgate.net/publication/314439560_Platform_Ecosystems_How_Developers_Invert_the_Firm

Tiwana, A. (2013). Platform Ecosystems: Aligning Architecture,Governance, and Strategy, Waltham, MA: https://www.researchgate.net/publication/286345261_Platform_Ecosystems_Aligning_Architecture_Governance_and_Strategy

Zvit «Fintekh u tsifrakh – 2023. [The report "Fintech in numbers - 2023] URL https://drive.google.com/file/d/1VhMWkG3CeG_A5oDmi25Az0DyTurjDOiK/vie.

World Fintech Report 2021. URL: https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2021/09/Press-Release_World-FinTech-Report-2021.pdf

Переглядів статті: 45
Завантажень PDF: 41
Опубліковано
2023-07-31
Як цитувати
Корнєєв, В., Белінська, Я., & Коваленко , Ю. (2023). ВАРТІСНОУТВОРЮЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛАТФОРМНОЇ БІЗНЕС МОДЕЛІ ФІНАНСОВИХ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ. Цифрова економіка та економічна безпека, (7 (07), 141-147. https://doi.org/10.32782/dees.7-23