УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНИМ ТА РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СОЦІАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРЕТИЧНИЙ КОНЦЕПТ АНАЛІЗУ

  • О.Г. Шпикуляк Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
  • А.А. Дюк Вінницький національний аграрний університет
  • І.Ф. Баланюк Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: ресурсний потенціал, сільські території, соціальні підприємства, управління, інституції

Анотація

У статті розкрито теоретико-методологічні засади соціальної та економічної соціалізації підприємництва, яку провадять на сільських територіях. Окреслено функціональні характеристики соціальних підприємств, які повинні розкривати їх значимість як способу організації процесу та безпосередньої діяльності за методологічною кваліфікацією. Доведено, що соціальне підприємництво виникло як результат зростання добробуту людей, із появою у них розуміння необхідності пов’язати економічний (фінансовий результат) із соціальним капіталами. У статті виокремлено методичну відмінність соціального підприємництва від класичного, яка передбачатиме визначення її як системи підприємницьких заходів із здійснення соціальної місії, а умовою вважати таке підприємство соціальним є такий факт як реінвестування прибутку власне у соціальну діяльність самого підприємства. Відзначено, що у соціальному підприємництві учасники бізнесу завжди стоять перед необхідністю вирішення проблеми ефективності на засадах неприбутковості та підприємницького альтруїзму.

Посилання

Шпикуляк О.Г., Мазур Г.Ф. Соціальний капітал у розвитку сільських територій та підприємництва. Зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конф. «Менеджмент XXI сторіччя». Редколегія: Калетнік Г.М., Мазур А.Г. та ін. Вінниця: ВНАУ, 2014. С. 114–118.

Кустріч Л.О. Управління соціально-економічною ефективністю використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Вип. 16, Ч. 1. 2017. C. 157–161.

Шеленко Д.І. Організаційно-правові форми сільськогосподарських підприємств в економічному вимірі. Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2019. 476 с.

Назарук В. Головний ресурс соціального підприємця. Сайт NV New voice. URL: http://surl.li/lmeff (дата звернення: 20.07.2023).

Потрашкова Л.В. Потенціал соціально відповідального підприємства: концепція та моделі: монографія [Електронний ресурс]. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. 309 с. URL: http://surl.li/lmedx (дата звернення: 18.07.2023).

Бізнес з людським обличчям: що таке соціальне підприємництво та як це працює на Закарпатті. URL: http://surl.li/lmeej (дата звернення: 28.07.2023).

Горін Н.О. Соціально-технологічна парадигма підприємництва. Український соціум. 2015. № 3 (54). С. 86–95. URL: http://surl.li/lmeep.

Дюк А.А. Соціальне підприємництво як інноваційна форма організації бізнесу. Modern Economics. 2019. № 17 (2019). С. 86–93.

Школяр М.В. Соціальне підприємництво як інструмент вирішення соціальних проблем. Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. 2017. Вип. 27(2). С. 85–89.

Баланюк І.Ф., Козак І.І., Шеленко Д.І. Формування внутрішнього економічного механізму розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. № 5. 2019. С. 59–67.

Шпикуляк О.Г. Інституціальні особливості розвитку підприємництва та соціального капіталу в аграрній сфері. Агросвіт. 2008. № 11. С. 4–10.

Шеленко Д.І., Баланюк І.Ф., Баланюк В.С. Cоціальний капітал у розвитку соціального підприємництва. Економіка АПК. 2021. № 11. С. 44–53.

Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Розгон А.В. Інституціональні особливості розвитку і регулювання аграрного підприємництва. Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету, серія «Економічні науки», 2010. № 3. С. 3–12.

Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Рябоконь В.П. та ін. Формування соціального капіталу в інституційному механізмі аграрного ринку. К.: ННЦ «ІАЕ», 2017. 86 с.

Shpykulіak O.H., Mazur G.F. (2014) Sotsialnyi kapital u rozvytku silskykh terytorii ta pidpryiemnytstva. [Social capital in the development of rural areas and entrepreneurship]. "Management of the XXI century". Coll. mate. All-Ukrainian science and practice conf. Editorial board: Kaletnik G.M., Mazur A.G. etc. Vinnytsia: VNAU, рр. 114–118. (in Ukrainian).

Kustrich L.O. (2017) Upravlinnia sotsialno-ekonomichnoiu efektyvnistiu vykorystannia resursnoho potentsialu silskohospodarskykh pidpryiemstv. [Management of the socio-economic efficiency of the use of the resource potential of agricultural enterprises]. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Series: International economic relations and the world economy. Vol. 16, Part 1. pp. 157–161. (in Ukrainian).

Shelenko D.I. (2019) Orhanizatsiino-pravovi formy silskohospodarskykh pidpryiemstv v ekonomichnomu vymiri. Organizational and legal forms of agricultural enterprises in the economic dimension. Ivano-Frankivsk: Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. (in Ukrainian).

Переглядів статті: 78
Завантажень PDF: 56
Опубліковано
2023-07-31
Як цитувати
Шпикуляк, О., Дюк, А., & Баланюк, І. (2023). УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНИМ ТА РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СОЦІАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРЕТИЧНИЙ КОНЦЕПТ АНАЛІЗУ. Цифрова економіка та економічна безпека, (7 (07), 136-140. https://doi.org/10.32782/dees.7-22