ФІСКАЛЬНИЙ ПРОСТІР ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  • М. О. Слатвінська Одеський національний економічний університет
Ключові слова: фіскальний простір, податки, фіскальна політика, місцеві фінанси, органи місцевого самоврядування

Анотація

У статті досліджено сутність поняття «фіскальний простір». Запропоновано розглядати його у вузькому та у широкому значеннях. А також, розуміти під фіскальним простором, у широкому його прояві, середовище взаємодії між економічними суб'єктами (в межах встановлених норм, правил та функціонування відповідних інститутів) в якому формуються, розподіляються і витрачаються централізовані фонди фінансових ресурсів на різних рівнях бюджетної системи та, при цьому, наявний фіскальний резерв для досягнення поставлених цілей і його використання не порушує фінансової стабільності. Розкрито теоретико-методичні аспекти формування фіскального простору органів місцевого самоврядування. Проаналізовано проблемні аспекти формування та функціонування фіскального простору органів місцевого самоврядування в Україні, виявлено ключові проблеми його функціонування та окреслено основні напрямки усунення виявлених недоліків.

Посилання

Єфименко Т. І. Фіскальний простір антикризового регулювання. К.: ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. 332 с. URL:https://afu.kiev.ua/getfile.php?page_id=451&num=7 (дата звернення: 22.08.2023)

Peter Heller Back to Basics -- Fiscal Space: What It Is and How to Get It June 2005, Volume 42, Number 2 URL:https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2005/06/basics.htm (дата звернення: 22.08.2023)

Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : моногр. / за ред. д. е. н., проф. А. І. Крисоватого. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 332 с. URL:http://surl.li/llfvf (дата звернення: 22.08.2023)

Пилипів В., Венцель В, Венцель Н. Фіскальний простір подолання наслідків надзвичайних ситуацій в територіальних громадах URL:https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3551/3373 (дата звернення: 24.08.2023)

Податковий кодекс України. Розділ 12. Податок на майно URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 24.08.2023)

Розширено напрями використання запозичень від міжнародних фінансових організацій – Президент підписав Закон URL:https://decentralization.gov.ua/en/news/16519 (дата звернення: 22.08.2023)

Онищук І. Аналіз виконання місцевих бюджетів за 2022 рік URL:https://decentralization.gov.ua/news/16105 (дата звернення: 24.08.2023)

Yefimenko T. (2012). Fiskalnyi prostir antykryzovoho rehuliuvannia [Fiscal space of anti-crisis regulation]. K.: DNNU. Akad. fin. Upravlinnia. Available at: https://afu.kiev.ua/getfile.php?page_id=451&num=7 (accessed August 22, 2023) (in Ukrainian)

Heller P. (2005). Back to Basics - Fiscal Space: What It Is and How to Get It. 2005, V. 42, N. 2 Available at: http://surl.li/llhxo (accessed August 22, 2023)

Krysovatoy A. (2016). Fiskalnyi prostir staloho sotsialno-ekonomichnoho rozvytku derzhavy: monohr. [Fiscal space for sustainable socio-economic development of the state: monograph.]. Ternopil: TNEU. Available at: http://surl.li/llfvf (accessed August 22, 2023) (in Ukrainian)

Pylypiv V., Wenzel V., Wenzel N. Fiskalnyi prostir podolannia naslidkiv nadzvychainykh sytuatsii v terytorialnykh hromadakh. [Fiscal space for overcoming the consequences of emergency situations in territorial communities]. Available at: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3551/3373 (accessed August 24, 2023) (in Ukrainian)

Podatkovyi kodeks Ukrainy. Rozdil 12. Podatok na maino [Tax Code of Ukraine. Chapter12. Property Tax]. Available at: ttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (accessed August 24, 2023) (in Ukrainian)

Rozshyreno napriamy vykorystannia zapozychen vid mizhnarodnykh finansovykh orhanizatsii – Prezydent pidpysav Zakon [The directions of using loans from international financial organizations have been expanded - the President signed the Law]. Available at: https://decentralization.gov.ua/en/news/16519 (accessed August 22, 2023) (in Ukrainian)

Onyshchuk I. Analiz vykonannia mistsevykh biudzhetiv za 2022 rik. [Analysis of implementation of local budgets for 2022]. Available at: https://decentralization.gov.ua/news/16105 (accessed August 24, 2023) (in Ukrainian)

Переглядів статті: 37
Завантажень PDF: 42
Опубліковано
2023-07-31
Як цитувати
Слатвінська, М. О. (2023). ФІСКАЛЬНИЙ ПРОСТІР ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Цифрова економіка та економічна безпека, (7 (07), 131-135. https://doi.org/10.32782/dees.7-21