ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Ключові слова: трансакційні витрати, формальні правила, бюрократичні процедури, фінансовий моніторинг

Анотація

В статті розглядається проблема виявлення чинників, що загрожують працездатності системи фінансового моніторингу та визначення заходів з підвищення її ефективності. Показано, що система фінансового моніторингу є інструментом від працездатності якого залежить успіх в подоланні багатьох небезпечних явищ. Основним чинником, що загрожує працездатності даної системи є небезпека зростання рівня трансакційних витрат бюрократичних процедур для осіб, що не залучені до процесу відмивання брудних грошей. Доведено, що ефективність системи фінансового моніторингу визначається ефективністю формальних правил фінансового моніторингу та фінансових розслідувань. Головними завданнями формальних правил фінансового моніторингу є забезпечення виявлення більшої частки фінансових операцій, що пов'язані з відмиванням брудних грошей. Основними ж завданнями формальних правил фінансових розслідувань є забезпечення високої імовірності доведення факту відмивання брудних грошей. Запропоновано для підвищення ефективності системи фінансового моніторингу запровадження широкого використання Big Data та AI алгоритмів, що дозволить автоматизувати процес перевірок та простежити значно довший ланцюг фінансових операцій.

Посилання

. Dell’Anno R., Maddah M. Money laundering, corruption and socioeconomic development in Iran: an analysis by structural equation modeling. International Review of Economics. 2023. Vol. 70. №3. P. 395–417. DOI: https://doi.org/10.1007/s12232-023-00424-9

D’Avino C. Money laundering and AML regulatory and judicial system regimes: investigation of FinCEN files. European Journal of Law and Economics. 2023. Vol. 55. №2. P. 195–223. DOI: https://doi.org/10.1007/s10657-022-09756-3

Rajagopalan S. Demonetization in India: Superfluous discovery and money laundering. Review of Austrian Economics. 2020. Vol. 33. №1-2. P. 201–217. DOI: https://doi.org/10.1007/s11138-019-00465-w

Zhang Y., Trubey P. Machine Learning and Sampling Scheme: An Empirical Study of Money Laundering Detection. Computational Economics. 2019. Vol. 54. №3. P. 1043–1063. DOI: https://doi.org/10.1007/s10614-018-9864-z

Ferwerda J., Kleemans E.R. Estimating Money Laundering Risks: An Application to Business Sectors in the Netherlands. European Journal on Criminal Policy and Research. 2019. Vol. 25. №1. P. 45–62. DOI: https://doi.org/10.1007/s10610-018-9391-4

Savona E.U., Riccardi M. Assessing the risk of money laundering: research challenges and implications for practitioners. European Journal on Criminal Policy and Research. 2019. Vol. 25. №1. P. 1–4. DOI: https://doi.org/10.1007/s10610-019-09409-3

Dumbacher J. The fight against money laundering. Intereconomics. 1995. Vol. 30. №4. P. 177–186. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02928089

Сержанов В. В., Дяченко Т. А., Абрамов Ф. В. Корупція, неефективні інститути та європейська інтеграція. Науковий вісник Ужгородського університету. 2022. Випуск 44. С. 90–95. DOI:https://doi.org/10.32782/2413-9971/2022-44-14

Абрамов Ф. В. Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. Бізнес Інформ. 2017. № 12. С. 8–12.

Абрамов Ф. В. Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. Бізнес Інформ. 2018. № 12. С. 26–31.

Сержанов В. В., Максименко Я.А., Абрамов Ф. В. Ефективність формальних правил фінансового моніторингу. Держава та регіони. 2022. № 3 (126). С. 10–15.

Волоснікова Н.М., Сержанов В.В., Абрамов Ф.В. Попередження корупції в системі фінансового моніторингу: інституційний підхід. Цифрова економіка та економічна безпека. 2023. Випуск 4(04). С. 3¬8. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.4-1

Волоснікова Н.М., Максименко Я.А., Сержанов В.В., Абрамов Ф.В. Напів формальні правила, як чинник динаміки ефективності формальних правил фінансового моніторингу. Бізнес Інформ. 2023. № 1. С. 12¬17.

Абрамов Ф.В. Напівформальними правила. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки). 2016. № 27. С. 103–106.

Абрамов Ф. В. Напівформальні правила як чинник динаміки ефективності формальних правил. Цифрова економіка та економічна безпека. 2022. Випуск 3(03). С. 26–30.

Dell’Anno R., Maddah M. (2023) Money laundering, corruption and socioeconomic development in Iran: an analysis by structural equation modeling. International Review of Economics, Vol. 70, no 3, pp. 395–417. DOI: https://doi.org/10.1007/s12232-023-00424-9

D’Avino C. (2023) Money laundering and AML regulatory and judicial system regimes: investigation of FinCEN files. European Journal of Law and Economics, Vol. 55, no 2, pp. 195–223. DOI: https://doi.org/10.1007/s10657-022-09756-3

Rajagopalan S. (2020) Demonetization in India: Superfluous discovery and money laundering. Review of Austrian Economics, Vol. 33, no 1-2, pp. 201–217. DOI: https://doi.org/10.1007/s11138-019-00465-w

Zhang Y., Trubey P. (2019) Machine Learning and Sampling Scheme: An Empirical Study of Money Laundering Detection. Computational Economics, Vol. 54, no 3, pp. 1043–1063. DOI: https://doi.org/10.1007/s10614-018-9864-z

Ferwerda J., Kleemans E.R. (2019) Estimating Money Laundering Risks: An Application to Business Sectors in the Netherlands. European Journal on Criminal Policy and Research, Vol. 25, no 1, pp. 45–62. DOI: https://doi.org/10.1007/s10610-018-9391-4

Savona E.U., Riccardi M. (2019) Assessing the risk of money laundering: research challenges and implications for practitioners. European Journal on Criminal Policy and Research, Vol. 25, no 1, pp. 1–4. DOI: https://doi.org/10.1007/s10610-019-09409-3

Dumbacher J. (1995) The fight against money laundering. Intereconomics, Vol. 30, no 4, pp. 177–186. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02928089

Serzhanov V.V., Dyachenko T. A., Abramov F. V. (2022) Koruptsiya, neefektyvni instytuty ta yevropeysʹka intehratsiya [Corruption, inefficient institutions and European integration]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho universytetu, no 44, pp. 90–95. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2022-44-14

Abramov F. V. (2017) Efektyvnist represyvnykh antykoruptsiinykh zakhodiv v umovakh vysokoho rivnia korumpovanosti [The Efficiency of Repressive Anti-Corruption Measures in Conditions of High-Level Corruption]. Biznes Inform, no. 12, pp. 8–12.

Abramov F. V. (2018) Suspilni nastroi yak faktor dynamiky antykoruptsiinykh formalnykh pravyl [The Public Sentiments as a Factor in the Dynamics of Anti-Corruption Formal Rules]. Biznes Inform, no. 12, pp. 26–31.

Serzhanov V. V., Maksymenko YA.A., Abramov F. V. (2022) Efektyvnistʹ formalʹnykh pravyl finansovoho monitorynhu [Effectiveness of formal rules of financial monitoring]. Derzhava ta rehiony, no 3 (126), pp. 10–15.

Volosnikova N.M., Serzhanov V.V., Abramov F.V. (2023) Poperedzhennya koruptsiyi v systemi finansovoho monitorynhu: instytutsiynyy pidkhid [Corruption prevention in the financial monitoring system: an institutional approach]. Tsyfrova ekonomika ta ekonomichna bezpeka, no 4(04), pp. 3¬8. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.4-1

Volosnikova N.M., Maksymenko YA.A., Serzhanov V.V., Abramov F.V. (2023) Napiv formalʹni pravyla, yak chynnyk dynamiky efektyvnosti formalʹnykh pravyl finansovoho monitorynhu [Semi-formal rules as a factor in the dynamics of the effectiveness of formal financial monitoring rules]. Biznes Inform, no 1, pp. 12–17.

Abramov F.V. (2016) Napivformalʹnymy pravyla. [Semi-formal rules.] Visnyk Natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu «Kharkivsʹkyy politekhnichnyy instytut» (ekonomichni nauky), no 27, pp. 103–106.

Abramov F. V. (2022) Napivformalʹni pravyla yak chynnyk dynamiky efektyvnosti formalʹnykh pravyl [Semi-formal rules as a factor in the dynamics of the effectiveness of formal rules]. Tsyfrova ekonomika ta ekonomichna bezpeka, no 3(03), pp. 26¬30.

Переглядів статті: 26
Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2023-07-31
Як цитувати
Сухолов, Е. (2023). ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ. Цифрова економіка та економічна безпека, (7 (07), 125-130. https://doi.org/10.32782/dees.7-20