УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація

Стаття присвячена питанням управління та розвитку персоналу з використанням інформаційних технологій. Наголошено, що використання ІТ робить процес менш рутинним та звільнює час HR менеджерів на вирішення справді важливих завдань та покращує процеси навчання співробітників та талановитих фахівців підприємства. Зазначено, що перехід на диджиталізоване управління персоналом повинен бути логічним продовженням переосмислення позиції підприємства задля дотримання своїх цілей. Названі основні задачі з управління та розвитку персоналу, що сприяють підвищенню рівня ефективності підприємства. Розглянуто вплив диджиталізації на HR-процеси. Проведено огляд інформаційних технологій, представлених на ринку та використовуваних у сфері управління та розвитку персоналу. Наголошено, що розвиток ІТ вимагає людських ресурсів, актуальних компетенцій, навичок цифрової економіки, так і управлінців, здатних впроваджувати нововведення у своїй діяльності.

Посилання

Бей Г.В., Середа Г.В. Трансформація HR-технологій під впливом цифровізації бізнес-процесів. Економіка і організація управління. 2019. Вип. 2 (34). С. 93–101. DOI:10.31558/2307-2318.2019.2.10.

Бурлаков О.С. Інформаційні технології управління кадровим потенціалом. Modern Economics. 2019. № 14 (2019). С. 39–43. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V14(2019)-06.

Волянська-Савчук Л.В., Кошонько О.В., Горбатюк О.В., Глушко Т.В. Розвиток трендів використання Digital-технологій в управлінні персоналом. Збірник наукових праць ЧДТУ. 2023. Випуск 68. С. 112–120. DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.68.2023.284582.

Гурман О.М., Лукащук А.В. Дослідження впливу персонал-технологій на ефективність роботи працівників та культуру організації. Трансформаційна економіка. 2023. № 2 (02). С. 16–22. DOI: https://doi.org/10.32782/2786-8141/2023-2-3.

Лопушняк Г., Миляник Р. Вплив цифрових технологій на формування компетенцій управлінського персоналу. Інвестиції: практика та досвід. 2019. Вип. 24. C. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.10.

Махмудов Х., Чухліб В. Вплив цифрових технологій на ефективність управління персоналом. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2023. №4 (32). С. 17–26. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-4(32)-17-26.

Могильна Л., Орєхова А., Хромушина Л. Використання інноваційних ІТ технологій для HR-менеджменту. Економіка та суспільство. 2022. № 44. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-56.

Обидєннова Т., Васильєв В. Цифрові технології в управлінні підприємством: теоретичний аспект. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка. 2023. № 15 (30). DOI: https://doi.org/10.33296/2707-0654-15(30)-12.

Свінцицька О.М., Богоявленська Ю.В., Ліханова В.О. Сучасні технології в управлінні розвитком персоналу та їх вплив на ефективність бізнесу. Інфраструктура ринку. 2017. Вип. 14. С. 183–188. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/14_2017_ukr/34.pdf (дата звернення: 15.09.23).

Bei H.V., Sereda H.V. (2019). Transformatsiia HR-tekhnolohii pid vplyvom tsyfrovizatsii biznes-protsesiv [Transformation of HR-technologies under the influence of digitalization of business processes]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, no. 2 (34), рр. 93–101. DOI: 10.31558/2307-2318.2019.2.10 [in Ukrainian].

Burlakov O.S. (2019). Informatsiini tekhnolohii upravlinnia kadrovym potentsialom [Information Technology of Staff Potential Management]. Modern Economics, no. 14, рр. 39–43. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V14(2019)-06 [in Ukrainian].

Volianska-Savchuk L.V., Koshonko O.V., Horbatiuk O.V., Hlushko T.V. (2023). Rozvytok trendiv vykorystannia Digital-tekhnolohii v upravlinni personalom [Development trends in the use of digital technologies in personnel management]. Zbirnyk naukovykh prats ChDTU, no. 68, рр. 112–120. DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.68.2023.284582 [in Ukrainian].

Hurman O.M., Lukashchuk A.V. (2023). Doslidzhennia vplyvu personal-tekhnolohii na efektyvnist roboty pratsivnykiv ta kulturu orhanizatsii [Study of the influence of personnel technologies on the efficiency of employees and the culture of the organization]. Transformatsiina ekonomika, no. 2 (02), рр. 16–22. DOI: https://doi.org/10.32782/2786-8141/2023-2-3 [in Ukrainian].

Lopushniak H., Mylianyk R. (2019). Vplyv tsyfrovykh tekhnolohii na formuvannia kompetentsii upravlinskoho personalu [Influence of digital technologies on the formation of competencies of management staff]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 24, рр. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.10 [in Ukrainian].

Makhmudov Kh., Chukhlib V. (2023). Vplyv tsyfrovykh tekhnolohii na efektyvnist upravlinnia personalom [Impact of digital technologies on personnel management efficiency]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, no. 4 (32), рр. 17–26. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-4(32)-17-26 [in Ukrainian].

Mohylna L., Oriekhova A., Khromushyna L. (2022). Vykorystannia innovatsiinykh IT tekhnolohii dlia HR-menedzhmentu [Use of innovative IT technologies for HR-management]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 44. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-56 [in Ukrainian].

Obydiennova T., Vasyliev V. (2023). Tsyfrovi tekhnolohii v upravlinni pidpryiemstvom: teoretychnyi aspekt [Digital technologies in enterprise management: theoretical aspect]. Adaptyvne upravlinnia: teoriia i praktyka. Seriia Ekonomika, no. 15 (30). DOI: https://doi.org/10.33296/2707-0654-15(30)-12 [in Ukrainian].

Svintsytska O.M., Bohoiavlenska Yu.V., Likhanova V.O. (2017). Suchasni tekhnolohii v upravlinni rozvytkom personalu ta yikh vplyv na efektyvnist biznesu [Modern technologies in the personnel development management and their impact on the effectiveness of business]. Infrastruktura rynku, no. 14, рр. 183–188. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/14_2017_ukr/34.pdf (accessed: 15.09.2023) [in Ukrainian].

Переглядів статті: 53
Завантажень PDF: 50
Опубліковано
2023-07-31
Як цитувати
Могильна, Л. (2023). УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ . Цифрова економіка та економічна безпека, (7 (07), 104-110. https://doi.org/10.32782/dees.7-17