РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

  • Л.С. Сас Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • П.Є. Матковський Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Д. Дожук Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: сільськогосподарські ресурси, туристичні ресурси, земельні ресурси, лісові ресурси, потенціал, сільськогосподарські підприємства, Карпатський регіон

Анотація

Обґрунтовано актуальність теоретичних узагальнень ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств регіону. Серед пріоритетних ресурсів сталого організаційно-економічного розвитку сільськогосподарських підприємств визначено наступні: земельні, лісові, туристичні, енергетичні, людські. Модернізація ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств регіону також характеризується активним поступом нематеріальних ресурсів, інформаційних технологій та інновацій – через призму формування стартапів, розробку та удосконалення програмного забезпечення, інтеграції сформованих наукоємних розробок у технологічні процеси виробництва. Серед поточних проблем, котрі гостро відчутні на шляху сталого розвитку агропідприємств слід виділити: брак фінансування, недостатня кваліфікація працівників, нестабільні умови праці у зв’язку з сезонністю виробництва тощо.

Посилання

Олійник Л.А. Мірошніченко Ю.В. Роль інвестицій у забезпеченні дохідності сільськогосподарських підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 19. С. 428-432.

Вініченко І.І., Сорока Ю.О. Ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 22. С. 34–37.

Красноруцький О.О., Руденко С.В. Концептуальні підходи до управління економічним потенціалом аграрних підприємств. Український журнал прикладної економіки. 2016. Т. 1. № 3. С. 77–84.

Крюкова І.О. Ресурсний потенціал аграрної економіки України та результативність його використання. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2019. № 2. С. 37–42.

Матвєєв П.М. Сутність механізму економічного відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектора. Український журнал прикладної економіки. 2019. Т. 4. № 4. С. 353–363.

Россоха В.В. Методологічні аспекти формування та розвитку потенціалу підприємств аграрної сфери АПК. Економіка АПК. 2005. № 8. С. 36–38.

Алєксєєв С. Б., Жебокритський Є. І. Визначення поняття «ресурсний потенціал підприємства». Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. 2014. № 2. С. 53–56.

Артьомова А. В., Артьомов І. В. Процедура оцінювання ресурсного потенціалу підприємства. Системи обробки інформації. 2016. Вип. 7 (144). С. 165–170.

Oliinyk L.A., Miroshnichenko Yu.V. (2017) Rol investytsii u zabezpechenni dokhidnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv [The role of investments in ensuring the profitability of agricultural enterprises]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. no. 19, pp. 428-432 (in Ukrainian)

Vinichenko I.I., Soroka Yu.O. (2015) Efektyvnist vykorystannia resursnoho potentsialu silskohospodarskykh pidpryiemstv [Efficiency of using resource potential of agricultural enterprises]. Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 22, pр. 34–37. (in Ukrainian)

Krasnoruckyy O.O., Rudenko S.V. (2016). Kontseptualni pidkhody do upravlinnya ekonomichnym potentsialom ahrarnykh pidpryyemstv [Conceptual approaches to management of economic potential of agrarian enterprises]. Ukrainskyy zhurnal prykladnoy economiky, no. 1(3), pp. 77–84. (in Ukrainian)

Kryukova I.A. (2019) Resursnyy potentsial ahrarnoyi ekonomiky Ukrayiny ta rezul’tatyvnist’ yoho vykorystannya [Resource potential of the agrarian economy of Ukraine and the effectiveness of its use]. Aktualni problemy innovatsiinoi ekonomiky, no. 2, pp. 37–42. (in Ukrainian)

Matvyeyev P.M. Sutnist (2019) Mekhanizmu ekonomichnoho vidtvorennya resursnoho potentsialu ahrarnoho sektora [The essence of the mechanism of economic reproduction of the resource potential of the agricultural sector]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky, vol. 4, no. 4, pp. 353–363. (in Ukrainian)

Rossoha V.V. (2005) Metodolohichni aspekty formuvannya ta rozvytku potentsialu pidpryyemstv ahrarnoyi sfery APK [Methodological aspects of formation and development of potential of agrarian sector enterprises of agroindustrial complex]. Ekonomika APK, no. 8, pp. 36–38. (in Ukrainian)

Alieksieiev, S. B., and Zhebokrytskyi, Ye. I. (2014) “Vyznachennia poniattia «resursnyi potentsial pidpryiemstva»“ [Definition of the concept «resource potential of the enterprise»]. Derzhava ta rehiony. Ser.: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, no. 2, pp. 53-56. (in Ukrainian)

Artyomova, A. V., and Artyomov, I. V. (2016) “Protsedura otsiniuvannia resursnoho potentsialu pidpryiemstva“ [The procedure for assessing the resource potential of an enterprise]. Systemy obrobky informatsii, no. 7 (144), pp. 165-170. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 63
Завантажень PDF: 35
Опубліковано
2023-07-31
Як цитувати
Сас, Л., Матковський, П., & Дожук, Д. (2023). РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ. Цифрова економіка та економічна безпека, (7 (07), 71-74. https://doi.org/10.32782/dees.7-11