МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ В УМОВАХ НЕОМОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

Ключові слова: підприємство, інвестиційна стратегія, інвестиційна діяльність, неомодернізаційні зміни, оцінювання ефективності

Анотація

У статті проаналізовано особливості оцінювання ефективності реалізації інвестиційних стратегій в умовах неомодернізаційних змін, вплив повномасштабного вторгнення на інвестиційну привабливість України та обґрунтовано необхідність адаптації інвестиційних стратегій підприємств до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі з урахуванням вимог неомодернізаційних процесів. Проаналізовано ключові цілі та завдання, які виконує інвестиційна стратегія. Визначено основні підходи та проаналізовано критерії оцінювання ефективності інвестиційної діяльності. Обґрунтовано, що оцінювання ефективності інвестиційних стратегій в умовах неомодернізаційних змін повинно передбачати постійний моніторинг і коригування стратегічних напрямків, що гнучкість, конкурентоспроможність та сталість в діяльності підприємств, допомагаючи їм виробляти збалансовані стратегії, орієнтовані на динамічність змін економічного ландшафту.

Посилання

Ареф’єва О.В., Сафонік Н.П., Кривенко Є.А. Фактори інноваційного розвитку системи матеріально-технічного забезпечення підприємства в умовах неотехнологічного відновлення. Modern Economics. 2021. № 30(2021). С. 13-20. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V30(2021)-02

Галько Л. Р. Інвестиційна діяльність підприємства: стратегія і тактика управління. Економіка та суспільство. 2021. Випуск 31. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-63

Гулик Т.В., Горб Є.Ю. Методи оцінки ефективності інвестиційних проєктів з урахуванням ризиків в умовах невизначеності. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Том 31 (70). № 6. С. 99-106.

Гуторов О.І. Інвестиційна стратегія підприємства: принципи, методи та етапи розробки. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2021. № 2. Т. 2. С. 212-226.

Дослідження стану бізнесу в Україні. URL: https://business.diia.gov.ua/uploads/6/30910-doslidzenna_stanu_ta_potreb_biznesu_za_rik_povnomasstabnoi_vijni.pdf

Індекс інвестиційної привабливості України/ Європейська Бізнес Асоціація. URL: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2022/12/EBA-InvestIndex_2H-2022_UA.pdf

Кавецький В. В. Методичні підходи до оцінювання ефективності інвестицій в окремі групи стейкхолдерів. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 1. С. 27-33.

Маковоз О.С., Крайня Д.Р., Обуховський О.В. Фактори інвестиційної стратегії в системі підвищення конкурентоспроможності підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2021. Випуск 5 (32). С. 70-75.

Підгородецька В. М. Моделювання оцінки ефективності інвестиційних проектів. URL: http://ap.khnu.km.ua/articles/files/Mathematics/Applied%20Math/2009/04%20Modeling%20evaluation%20of%20efficiency%20of%20investment%20projects.pdf

Сігаєва Т. Є. Методичний підхід до визначення економічної ефективності інвестиційних проектів. Бізнес Інформ. 2015. Випуск 5 (32). С. 153-157. URL: https://business-inform.net/pdf/2015/9_0/153_157.pdf

Скотнікова Л.П., Угрімова І.В. Роль інвестиційної стратегії у розвитку підприємства. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Економічні науки. 2018. № 19(1295). С. 19-22.

Фрум О., Левченко М. Об’єктна система оцінки результатів інвестиційної діяльності підприємств за стадіями життєвого циклу проєктів. Modeling the development of the economic systems. 2022. №2. С. 109–114. DOI: https://doi.org/10.31891/mdes/2022-4-14

Вовк О. М. Формування інноваційного потенціалу підприємств в умовах цифровізації регіональних економічних систем. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2022. Том 21. Вип. 3 (52). С. 65-79. DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275784

Вовк О.М. Детермінанти модернізації підприємств інфраструктурної сфери: теорія, методологія, практика. Київ, ФОП Маслаков, 2020. 480 с.

Aref’ieva, O. V., Safonik, N. P., & Kryvenko, Ye. A. (2021) Faktory innovatsiinoho rozvytku systemy materialno-tekhnichnoho zabezpechennia pidpryiemstva v umovakh neotekhnolohichnoho vidnovlennia [Factors of innovative development of the enterprise's material and technical support system in conditions of neo-technological recovery]. Modern Economics, vol. 30(2021), pp. 13-20. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V30(2021)-02

Halko, L. R. (2021) Investytsiina diialnist pidpryiemstva: stratehiia i taktyka upravlinnia [Investment activity of the enterprise: management strategy and tactics]. Economy and society, vol. 31. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-63

Hulyk, T.V., & Horb, Ye.Iu. (2020) Metody otsinky efektyvnosti investytsiinykh proiektiv z urakhuvanniam ryzykiv v umovakh nevyznachenosti [Methods of evaluating the effectiveness of investment projects taking into account risks in conditions of uncertainty]. Scientific notes of TNU named after V. I. Vernadskyi. Series: Economics and management, vol. 31 (70), no. 6, pp. 99-106.

Hutorov, O.I. (2021) Investytsiina stratehiia pidpryiemstva: pryntsypy, metody ta etapy rozrobky [Investment strategy of the enterprise: principles, methods and stages of development]. Bulletin of the KHNAU named after V.V. Dokuchaeva Series "Economic Sciences", vol. 2, no. 2, pp. 212-226.

Doslidzhennia stanu biznesu v Ukraini [Study of the state of business in Ukraine]. Available at: https://business.diia.gov.ua/uploads/6/30910-doslidzenna_stanu_ta_potreb_biznesu_za_rik_povnomasstabnoi_vijni.pdf

Indeks investytsiinoi pryvablyvosti Ukrainy [Investment attractiveness index of Ukraine]. European Business Association. Available at: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2022/12/EBA-InvestIndex_2H-2022_UA.pdf

Kavetskyi, V. V. (2022) Metodychni pidkhody do otsiniuvannia efektyvnosti investytsii v okremi hrupy steikkholderiv [Methodical approaches to evaluating the effectiveness of investments in individual groups of stakeholders]. Investments: practice and experience, vol. 1, pp. 27-33.

Makovoz, O.S., Krainia, D.R., & Obukhovskyi, O.V. (2021) Faktory investytsiinoi stratehii v systemi pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Factors of the investment strategy in the system of increasing the competitiveness of the enterprise]. Eastern Europe: Economy, Business and Management, vol. 5 (32), pp. 70-75.

Pidhorodetska, V. M. Modeliuvannia otsinky efektyvnosti investytsiinykh proektiv [Modeling of investment project efficiency evaluation]. Available at: http://ap.khnu.km.ua/articles/files/Mathematics/Applied%20Math/2009/04%20Modeling%20evaluation%20of%20efficiency%20of%20investment%20projects.pdf

Sihaieva, T.Ye. (2015) Metodychnyi pidkhid do vyznachennia ekonomichnoi efektyvnosti investytsiinykh proektiv [Methodical approach to determining the economic efficiency of investment projects]. Business Inform, vol. 5 (32), pp. 153-157. Available at: https://business-inform.net/pdf/2015/9_0/153_157.pdf

Skotnikova, L.P., & Uhrimova, I.V. (2018) Rol investytsiinoi stratehii u rozvytku pidpryiemstva [The role of investment strategy in enterprise development]. Bulletin of NTU "KhPI". Series: Economic Sciences, vol. 19(1295), pp. 19-22.

Frum, O., & Levchenko, M. (2022) Obiektna systema otsinky rezultativ investytsiinoi diialnosti pidpryiemstv za stadiiamy zhyttievoho tsyklu proiektiv [Object system for evaluating the results of investment activities of enterprises by stages of the life cycle of projects]. Modeling the development of the economic systems, vol. 2, pp. 109–114. DOI: https://doi.org/10.31891/mdes/2022-4-14

Vovk, O. M. (2022) Formuvannia innovatsiinoho potentsialu pidpryiemstv v umovakh tsyfrovizatsii rehionalnykh ekonomichnykh system [Formation of innovative potential of enterprises in conditions of digitalization of regional economic systems]. Market economy: modern management theory and practice, vol. 21, no. 3 (52), pp. 65-79. DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275784

Vovk, O.M. (2020) Determinanty modernizatsii pidpryiemstv infrastrukturnoi sfery: teoriia, metodolohiia, praktyka [Determinants of modernization of infrastructure enterprises: theory, methodology, practice]. Kyiv, FOP Maslakov, 480 p.

Переглядів статті: 44
Завантажень PDF: 43
Опубліковано
2023-07-31
Як цитувати
Косенков, Д. (2023). МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ В УМОВАХ НЕОМОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН. Цифрова економіка та економічна безпека, (7 (07), 58-63. https://doi.org/10.32782/dees.7-9