ДЕТЕРМІНАНТИ АДВОКАЦІЇ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ЦИФРОВИХ РИНКІВ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНИХ ТА БЕЗПЕКОВИХ ВИКЛИКІВ

  • С.Ф. Смерічевський Національний авіаційний університет
  • Ю.В. Поканевич Національний авіаційний університет
Ключові слова: цифровий ринок, цифрові платформи, цифрова трансформація, економічна конкуренція, інноваційність, цифровий розвиток

Анотація

У статті охарактеризовано детермінанти адвокації стратегій розвитку українських цифрових ринків в умовах конкурентних та безпекових викликів. Визначено основні характеристики цифрових ринків. Проаналізовано напрями антиконкурентної поведінки гравців на цифрових ринках та запропоновано ряд заходів щодо боротьби з такими антиконкурентними практиками. Визначено та обґрунтовано економічні переваги інтегрування України до Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу. Проаналізовано особливості та основні пріоритети стратегічного цифрового розвитку ЄС та обґрунтовано важливість їх імплементації в Україні. Проаналізовано рейтинг країн-членів ЄС за Індекcом цифрової економіки та суспільства. Визначено основні напрями співпраці Міністерства цифрової трансформації України та ЄС в контексті наближення до цифрового безвізу з ЄС. Обґрунтовано, що розвиток українських цифрових ринків є необхідною передумовою для підвищення рівня інноваційності та конкурентоспроможності вітчизняної економіки в сучасному цифровому світі.

Посилання

Бітюк П.О. Про конкуренцію в умовах цифрової економіки та електронного бізнесу. Ius Privatum. 2019. № 2. С. 17–26.

Вельма Б.І. Адвокатування конкуренції на цифрових ринках високотехнологічних продуктів та послуг. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/b8635b2b-7f18-4361-ba18-aedd175be4fe/content

Грень Р.Т. Інтеграція України в єдиний цифровий простір ЄС. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2023. Випуск 47. С. 25–29.

Єфремова К.В. Динаміка інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС. IUS PRIVATUM. 2019. № 1. С. 25–32.

Індекс цифрової економіки та суспільства: прогрес ЄС. URL: https://nqa.gov.ua/news/indeks-cifrovoi-ekonomiki-ta-suspilstva-progres-es/

Інтеграція України в Єдиний цифровий ринок ЄС. Потенційні економічні переваги. URL: https://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/dig_ukraine_eu_15.12.2020-_WEB_3.pdf

Мінцифра представила оновлену Дорожню карту інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС. URL: https://thedigital.gov.ua/news/mintsifra-predstavila-onovlenu-dorozhnyu-kartu-integratsii-do-edinogo-tsifrovogo-rinku-es

На шляху до єдиного цифрового ринку ЄС: довірчі послуги. URL: https://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/ucep_report_trust_service__6.06.2021.pdf

На шляху до Єдиного цифрового ринку ЄС: електронна комерція. URL: https://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/ucep_report_e-commerce_31.05.2021.pdf

На шляху до Єдиного цифрового ринку ЄС: телекомунікації. URL: https://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/ucep_report_telecom_1.06.2021.pdf 11. Наближаємось до цифрового безвізу з ЄС: результати зустрічі Уряду України з Колегією Єврокомісії. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/nablyzhaiemos-do-tsyfrovoho-bezvizu-z-ies-rezultaty-zustrichi-uriadu-ukrainy-z-kolehiieiu-ievrokomisii

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації: Закон України від 01.12.2022 №2801-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-20#Text

Чалюк Ю.О. Детермінанти цифровізації економіки та суспільства. Інтелект ХХІ. 2020. № 5. С. 138–143.

Шаталова Л.М. Сучасний стан гармонізації вітчизняного законодавства у сфері захисту прав споживачів із законодавством Європейського Союзу. Аналітично-порівняльне правознавство. 2021. №3. С. 59–63.

Shaping Europe's digital future. URL: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europes-digital-future_en

Shaping Europe's digital future: Commission presents strategies for data and Artificial Intelligence. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_273

The Digital Economy and Society Index (DESI). URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi

Bitiuk, P.O. (2019) Pro konkurentsiiu v umovakh tsyfrovoi ekonomiky ta elektronnoho biznesu [About competition in the conditions of the digital economy and electronic business]. Ius Privatum, 2, 17–26.

Velma, B.I. Advokatuvannia konkurentsii na tsyfrovykh rynkakh vysokotekhnolohichnykh produktiv ta posluh [Competition advocacy in digital markets high-tech products and services]. Retrieved from: https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/b8635b2b-7f18-4361-ba18-aedd175be4fe/content

Hren, R. T. (2023) Intehratsiia Ukrainy v yedynyi tsyfrovyi prostir YeS [Integration of Ukraine into the single digital space of the EU]. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Series: International economic relations and the world economy, 47, 25–29.

Yefremova, K.V. (2019) Dynamika intehratsii Ukrainy do Yedynoho tsyfrovoho rynku YeS [Dynamics of Ukraine's integration into the EU's Single Digital Market]. IUS PRIVATUM, 1, 25–32.

Indeks tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva: prohres YeS [Digital Economy and Society Index: EU progress]. Retrieved from: https://nqa.gov.ua/news/indeks-cifrovoi-ekonomiki-ta-suspilstva-progres-es/

Intehratsiia Ukrainy v Yedynyi tsyfrovyi rynok YeS. Potentsiini ekonomichni perevahy [Integration of Ukraine into the EU Single Digital Market. Potential economic benefits]. Retrieved from: https://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/dig_ukraine_eu_15.12.2020-_WEB_3.pdf

Mintsyfra predstavyla onovlenu Dorozhniu kartu intehratsii do Yedynoho tsyfrovoho rynku YeS [The Digital Ministry presented an updated Roadmap for integration into the EU's Single Digital Market]. Retrieved from: https://thedigital.gov.ua/news/mintsifra-predstavila-onovlenu-dorozhnyu-kartu-integratsii-do-edinogo-tsifrovogo-rinku-es

Na shliakhu do yedynoho tsyfrovoho rynku YeS: dovirchi posluhy [Towards a single EU digital market: trust services]. Retrieved from: https://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/ucep_report_trust_service__6.06.2021.pdf

Na shliakhu do Yedynoho tsyfrovoho rynku YeS: elektronna komertsiia [On the way to the EU Digital Single Market: e-commerce]. Retrieved from: https://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/ucep_report_e-commerce_31.05.2021.pdf

Na shliakhu do Yedynoho tsyfrovoho rynku YeS: telekomunikatsii [On the way to the Single EU digital market: telecommunications]. Retrieved from: https://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/ucep_report_telecom_1.06.2021.pdf 11. Nablyzhaiemos do tsyfrovoho bezvizu z YeS: rezultaty zustrichi Uriadu Ukrainy z Kolehiieiu Yevrokomisii [We are getting closer to digital visa-free access with the EU: the results of the meeting between the Government of Ukraine and the College of the European Commission]. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/news/nablyzhaiemos-do-tsyfrovoho-bezvizu-z-ies-rezultaty-zustrichi-uriadu-ukrainy-z-kolehiieiu-ievrokomisii

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zabezpechennia ukladennia uhody mizh Ukrainoiu ta Yevropeiskym Soiuzom pro vzaiemne vyznannia kvalifikovanykh elektronnykh dovirchykh posluh ta implementatsii zakonodavstva Yevropeiskoho Soiuzu u sferi elektronnoi identyfikatsii [On making changes to some legislative acts of Ukraine to ensure the conclusion of an agreement between Ukraine and the European Union on the mutual recognition of qualified electronic trust services and the implementation of European Union legislation in the field of electronic identification]: Law of Ukraine dated 01.12.2022 No. 2801-IX. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-20#Text

Chaliuk, Yu.O. (2020) Determinanty tsyfrovizatsii ekonomiky ta suspilstva [Determinants of digitization of the economy and society]. Intelligence XXI, 5, 138–143.

Shatalova, L.M. (2021) Suchasnyi stan harmonizatsii vitchyznianoho zakonodavstva u sferi zakhystu prav spozhyvachiv iz zakonodavstvom Yevropeiskoho Soiuzu [The current state of harmonization of domestic legislation in the field of consumer rights protection with the legislation of the European Union]. Analytical and comparative jurisprudence, 3, 59–63.

Shaping Europe's digital future. Retrieved from: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europes-digital-future_en

Shaping Europe's digital future: Commission presents strategies for data and Artificial Intelligence. Retrieved from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_273

The Digital Economy and Society Index (DESI). Retrieved from: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi

Переглядів статті: 78
Завантажень PDF: 97
Опубліковано
2023-07-31
Як цитувати
Смерічевський, С., & Поканевич, Ю. (2023). ДЕТЕРМІНАНТИ АДВОКАЦІЇ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ЦИФРОВИХ РИНКІВ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНИХ ТА БЕЗПЕКОВИХ ВИКЛИКІВ. Цифрова економіка та економічна безпека, (7 (07), 9-15. https://doi.org/10.32782/dees.7-2