РОЗВИТОК СФЕРИ ПОСЛУГ: ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА СТРАТЕГІЧНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ключові слова: сфера послуг, конкурентоспроможність, національна економіка, державна політика, економічна політика, стратегія розвитку

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню основних стратегічних напрямків та заходів державної політики розвитку сфери послуг України для забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Проаналізовано динаміку структури ВВП України та структуру зайнятого населення за видами економічної діяльності, встановлено значення сфери послуг у формуванні українського ВВП та забезпеченні зайнятості. Визначено, що сервісний сектор позитивно впливає на конкурентоспроможність економіки України за рахунок створення робочих місць, забезпечення валютних надходжень, зменшення залежності від традиційних секторів економіки та диверсифікації, покращення інвестиційної привабливості країни, а також підвищення продуктивності в промисловому та агропромисловому секторах економіки за рахунок надання їм таких допоміжних послуг як транспортування, фінанси, маркетинг, зв’язок тощо. Враховуючи роль сфери послуг в забезпеченні економічного зростання української економіки, запропоновано розробити комплексну стратегію розвитку сектору обслуговування, основні напрямки якої повинні бути спрямовані на: поліпшення бізнес-середовища; заохочення прямих іноземних інвестицій в сферу послуг; забезпечення сектору обслуговування кваліфікованими кадрами; сприяння підприємництву та інноваціям; оновлення та покращення інфраструктури; вдосконалення галузевої політики в сфері послуг; покращення доступу до українських ринків послуг та сприяння міжнародній торгівлі; посилення захисту споживачів та підвищення стандартів якості в секторі, заохочення регіонального розвитку сервісних галузей.

Посилання

Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/

Пугачевська К.Й. Сфера послуг в Україні: особливості розвитку та стратегічні перспективи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 18. С. 52–55.

Businesses remain upbeat about their performance outlook – business outlook survey in May. URL: https://bank.gov.ua/en/news/all/biznes-zberigaye-pozitivni-otsinki-schodo-rezultativ-svoyeyi-diyalnosti--rezultati-opituvannya-pidpriyemstv-u-travni

Танасієнко Н.П., Гензера О.О. Особливості розвитку міжнародної торгівлі послугами України з державами світу. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. № 6 (11). С. 71–75.

Стадник В., Йохна В., Красовський О., Наскальний С. Роль сервісних підприємств в реалізації потенціалу розвитку економіки України в умовах війни і повоєнного відновлення. Економічний часопис Волинського національного університету ім. Лесі Українки. 2022. № 4. С. 103–115.

Кучин С.П., Сарматицька Н.В. Особливості та перспективи розвитку сфери послуг в Україні. Економіка та управління національним господарством. 2011. № 3(15). С. 43–46.

Швець Л.В., Редько Н.О., Дудка Т.В. Сучасні тенденції розвитку сфери послуг. Економіка та суспільство. 2021. № 34. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1015/973

Кучеренко С.Ю., Леваєва Л.Ю., Припута Н.В. Аналіз тенденцій розвитку сфери послуг в економіці України. Економічний вісник університету. 2021. Вип. 49. С. 96–107.

Клювак О.В. Інноваційний розвиток експорту послуг України в умовах мирного та воєнного часу. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2022. Вип. 18(1). С. 157–168.

Кусакова Ю.О., Саміло А С. Удосконалення механізму стимулювання розвитку сфери послуг у національній економіці в умовах глобалізації. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2016. № 2. С. 68–75.

Ofitsiynyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/

Puhachevska, K. (2016). Sfera poslug v Ukrainі: osoblivostі rozvitku ta strategіchnі perspektivi [Service sector in Ukraine: features of development and strategic perspectives]. Naukovij vіsnik mіzhnarodnogo gumanіtarnogo unіversitetu. Zbіrnik naukovih prac, vol. 18, pp. 52‒56. (in Ukrainian)

Businesses remain upbeat about their performance outlook – business outlook survey in May. Available at: https://bank.gov.ua/en/news/all/biznes-zberigaye-pozitivni-otsinki-schodo-rezultativ-svoyeyi-diyalnosti--rezultati-opituvannya-pidpriyemstv-u-travni

Tanasiyenko, N., Henzera, O. (2017). Osoblyvosti rozvytku mizhnarodnoyi torhivli posluhamy Ukrayiny z derzhavamy svitu [Peculiarities of development the international trade by services of Ukraine with the countries of the world]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya, vol. 6 (11), pp. 71–75. (in Ukrainian)

Stadnyk, V., Yokhna, V., Krasovskyi, O., Naskalnyj, S. (2022). Rol servisnykh pidpryyemstv v realizatsiyi potentsialu rozvytku ekonomiky Ukrayiny v umovakh viyny i povoyennoho vidnovlennya [The role of service companies in realizing the development potential of the economy of Ukraine in the conditions of war and post-war recovery]. Ekonomichnyy chasopys Volynskoho natsionalnoho universytetu im. Lesi Ukrayinky, vol. 4, pp. 103‒115. (in Ukrainian)

Kuchin, S., Sarmatytska, N. (2011). Osoblyvosti ta perspektyvy rozvytku sfery posluh v Ukraini [Peculiarities and prospects of the development of the service sector in Ukraine]. Ekonomika ta upravlinnya natsionalnym hospodarstvom, vol. 3(15), pp. 43–46. (in Ukrainian)

Shvets, L., Redko, N., Dudka, T. (2021). Suchasni tendentsiyi rozvytku sfery posluh [Nodern trends in the development of the service sector]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 34. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1015/973 (in Ukrainian)

Kucherenko, S., Levaieva, L. and Pryputa, N. (2021). Analiz tendentsij rozvytku sfery posluh v ekonomitsi Ukrainy [Analysis of trends in services sector development in the economy of Ukraine]. Ekonomichnyj visnyk universytetu, vol. 49, pp. 96‒107. (in Ukrainian)

Kliuvak, O. (2022). Innovatsiynyy rozvytok eksportu posluh Ukrayiny v umovakh myrnoho ta voyennoho chasu [Innovative development of services export of Ukrainian in conditions of peace and war]. Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionu, vol. 18(1), pp. 157‒168. (in Ukrainian)

Kusakova, Yu. and Samilo, A. (2016). Udoskonalennya mekhanizmu stymulyuvannya rozvytku sfery posluh u natsionalniy ekonomitsi v umovakh hlobalizatsiyi [Improvement of the stimulation mechanism for the development of services in the national economy in globalization]. Ekonomichnyy visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu: naukovyy zhurnal, vol. 2, pp. 68‒75. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 209
Завантажень PDF: 168
Опубліковано
2023-07-31
Як цитувати
Горник, В. (2023). РОЗВИТОК СФЕРИ ПОСЛУГ: ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА СТРАТЕГІЧНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Цифрова економіка та економічна безпека, (7 (07), 3-8. https://doi.org/10.32782/dees.7-1