ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЦИФРОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Ключові слова: цифрова економіка, цифрова інфраструктура, ринкова інфраструктура бізнес-процес, економічна ефективність, ціле покладання бізнесу, сталий розвиток

Анотація

У статті проведено аналіз сутності та властивостей цифрової ринкової інфраструктури. За результатами дослідження фахової предметної літератури виявлено значний науковий інтерес до питань розвитку методів підвищення ефективності бізнес-процесів, в тому числі методів цифрової інфраструктури. Проте, незважаючи на активізацію проведення наукових досліджень різних аспектів економічних процесів ринкової інфраструктури, які пов’язані із цифровою трансформацією ринкової економіки, наявні наукові здобутки не надають можливості стверджувати, що управління такими бізнес-процесами вивчено докладно. Спостерігається проблема недостатності наукових знань з питань управління бізнес-процесами в ринковій інфраструктурі економічними методами, які релевантні природі цифрової інфраструктури. Важливість досліджень в цьому аспекті обумовлена також актуальною тенденцією, яка свідчить про те, що сучасні бізнес-моделі економічних організацій більш схильні переходити до мультихмарних середовищ в організаційних комунікаціях та до гібридних бізнес-процесів в каналах збуту. Аналізуючи сучасні підходи до управління бізнес-процесами, в статті запропоновано підхід, який узгіднюється з необхідністю застосування методів управління та оцінки ефективності бізнес-процесів в аспекті мінімізації витрат на функціонування економічного механізму («efficiency»), але при цьому визначає за першочергову необхідність досліджувати підвищення ефективності бізнес-процесів в цифровій інфраструктурі з позиції розуміння ефективності відносно досягнення планованого результату («effectiveness») шляхом циклічного моніторингу рівня досягнення бізнес-цілей. Отже, розширення методів управління бізнес-процесами завдяки можливостям сучасних цифрових технологій дозволяє підвищити їх економічну ефективність в різнорідному середовищі ринкової інфраструктури, в тому числі для ефективного здійснення таргетованного маркетингу, а отже забезпечення прибутковості та стійкості бізнес-моделей підприємств.

Посилання

Гавриленко Н. Г., Тарасенко І.О. Сучасні тенденції цифровізації економіки: проблеми та перспективи розвитку. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2021. № 3(47), 1 т. С. 36-46.

Рагуліна Н.В., Каракай М. С. Особливості та тентендії розвитку цифрової економіки в Україні. Електронне фахове видання «Ефективна економіка». 2020. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2020/107.pdf

Шаповал Н., Федосенко М., Терещенко О. Дослідження: повоєнне відновлення України. Нові ринки та цифрові рішення. URL: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/povoyenne-vidnovlennya-ukrayini-novi-rinki-ta-tsifrovi-rishennya/

Хайруллина А.Р. Цифровая инфраструктура как среда принятия управленческих решений в малом и среднем предпринимательстве. Экономика, предпринимательство и право. 2021. Том 11. № 5. С. 1151-1166. DOI: https://doi.org/10.18334/epp.11.5.112066.

Брунець Б. Р. Сутність означення поняття інфраструктура. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sutnist-oznachennya-ponyattya-infrastruktura

Жамин В.А. Инфраструктура при социализме. Вопросы экономики : теорет. и научно-практ. журнал. 1977. № 2. C.16

Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устенко О.А., Юрій С.І. Економічний енциклопедичний словник: У 2 т. Т.1. Львів: Світ, 2005. 616с.

The Critical Role of Digital Infrastructure in Today’s Business Landscape. Веб-сайт. URL: https://www.dincloud.com/blog/critical-role-of-digital-infrastructure-in-todays-business-landscape

Pratt. K. Mary 10 digital transformation benefits for business. Веб-сайт. URL: https://www.techtarget.com/searchcio/tip/Top-10-digital-transformation-benefits-for-business

Flower Alan. What Is Digital Infrastructure? Веб-сайт. URL: https://www.hcltech.com/blogs/what-digital-infrastructure

Колесник М.В., Касьянова Н.В., Чернишова Т.В., Маркетингова стратегія як фактор розвитку інноваційної інфраструктури. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2022. Том 7. № 3. С. 155-162.

Колесник М.В., Командровська В.Є., Созинова І.В.Відкриті інновації як прояв сучасної моделі інноваційного процесу. Інтелект XXI, 2019. № 6. C.73-78 DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2019-6.43

Ярмолюк О.Я., Сабірова І.М. Використання SCRUM методології в маркетинговій діяльності підприємств. Електронне науково-практичне фахове видання «Інфраструктура ринку. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/7_2017_ukr/7_2017.pdf

Краус К. М., Краус Н. М., Поченчук Г. М. Цифрова інфраструктура в умовах віртуалізації та нової якості управління економічними відносинами. Ефективна економіка. 2021. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9279; DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.9.82

Командровська В. Є., Морозенко О.Ю. Бізнес-процеси підприємства: сутність та методи удосконалення. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. 2011. URL:https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/325/314

Тигарева В.А., Станкевич І.В. Аналіз існуючих підходів оцінювання бізнес-процесів підприємств та організацій. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Науковий журнал. 2016. Вип.3. С. 113-122

Baker Tilly. Efficiency and effectiveness through improved business process URL: https://www.bakertilly.com/insights/efficiency-and-effectiveness-through-improved-business-process

Steps for an Effective Business Process Improvement Cycle URL:https://explorance.com/blog/8-steps-effective-business-process-improvement-cycle

Developing a Scorecard. URL: https://www.eosworldwide.com/blog/3-ways-to-measure-the-effectiveness-of-your-processes

Havrylenko N. H., Tarasenko I.O. (2021). Suchasni tendentsiyi tsyfrovizatsiyi ekonomiky: problemy ta perspektyvy rozvytku. [Modern trends in the digitalization of the economy: problems and prospects for development] International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences", No. 3 (47), volume 1. рр. 36-46.

Rahulina N.V., Karakay M. S. Osoblyvosti ta tentendiyi rozvytku tsyfrovoyi ekonomiky v Ukrayini. [Features and trends of the digital economy development in Ukraine] Electronic professional edition "Effective Economy", no. 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2020/107.pdf.

Shapoval N., Fedosenko M., Tereshchenko O. Doslidzhennya: povoyenne vidnovlennya Ukrayiny. Novi rynky ta tsyfrovi rishennya [Research: post-war recovery of Ukraine. New markets and digital solutions.] Available at: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/povoyenne-vidnovlennya-ukrayini-novi-rinki-ta-tsifrovi-rishennya/.

Khairullina A.R. (2021) Tsifrovaya infrastruktura kak sreda prinyatiya upravlencheskikh resheniy v malom i srednem predprinimatel'stve [Digital infrastructure as an environment for managerial decision-making in small and medium entrepreneurship]. Economics, Entrepreneurship and Law, vol. 11, no. 5, С. 1151-1166. DOI: https://doi.org/10.18334/epp.11.5.112066.

Brunets B.R. Sutnistʹ oznachennya ponyattya infrastruktura. [The essence of the definition of the concept of infrastructure.] Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/sutnist-oznachennya-ponyattya-infrastructura

Zhamin V.A. (1977) Ynfrastruktura pry sotsyalyzme [Infrastructure under socialism]. Questions of economics: theory and scientific practice. Magazine, no. 2, p. 16

Mocherny S.V., Larina Y.S., Ustenko O.A., Yuriy S.I. (2005). Economic encyclopedic dictionary: In 2 vols. T.1. Lviv: Svit, 616p.

The Critical Role of Digital Infrastructure in Today’s Business Landscape. Website. Available at: https://www.dincloud.com/blog/critical-role-of-digital-infrastructure-in-todays-business-landscape

Pratt. K. Mary 10 digital transformation benefits for business. Available at: https://www.techtarget.com/searchcio/tip/Top-10-digital-transformation-benefits-for-business

Flower Alan. What Is Digital Infrastructure? Website. Available at: https://www.hcltech.com/blogs/what-digital-infrastructure

Kolesnуk M.V., Kasyanova N.V., Chernysheva T.V. (2022) Marketynhova stratehiya yak faktor rozvytku innovatsiynoyi infrastruktury. [Marketing strategy as a factor of development of innovation infrastructure]. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology, vol. 7, no. 3. pp. 155-162.

Kolesnyk M.V., Komandrovska V.E., Sozinova I.V. (2019) Vidkryti innovatsiyi yak proyav suchasnoyi modeli innovatsiynoho protsesu. [Open innovation as a manifestation of the modern model of the innovation process]. Intelligence XXI, no. 6, pp. 73-78. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2019-6.43

Yarmolyuk O.Ya., Sabirova I.M. Use of SCRUM methodology in the marketing activities of enterprises. Electronic scientific and practical specialist publication "Market Infrastructure". Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/7_2017_ukr/7_2017.pdf

Yarmolyuk O.Ya., Sabirova I.M. Vykorystannya SCRUM metodolohiyi v marketynhoviy diyalʹnosti pidpryyemstv [Use of SCRUM methodology in marketing activities of enterprises]. Electronic scientific and practical specialist publication “Infrastructure of the market”. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/7_2017_ukr/7_2017.pdf

Kraus, K., Kraus, N. and Pochenchuk, G. (2021) Tsyfrova infrastruktura v umovakh virtualizatsii ta novoi yakosti upravlinnia ekonomichnymy vidnosynamy [Digital infrastructure in the conditions of virtualization and new quality of economic relations management]. Efektyvna ekonomika, vol. 9. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9279 DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.9.82

Komandrovsʹka V. YE., Morozenko O.YU. (2011). Biznes-protsesy pidpryyemstva: sutnistʹ ta metody udoskonalennya. [Business processes of the enterprise: essence and methods of improvement]. Problems of improving the efficiency of infrastructure. Available at: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/325/314

Tyhareva V.A. Stankevich I.V. (2016) Analiz isnuyuchykh pidkhodiv otsinyuvannya biznes-protsesiv pidpryyemstv ta orhanizatsiy [Analysis of existing approaches to evaluating business processes of enterprises and organizations]. Bulletin of the Mykhailo Ostrohradskyi Kyiv National University. Scientific Journal, vol. 3, pp. 113-122.

Baker Tilly. Efficiency and effectiveness through improved business process. Available at: https://www.bakertilly.com/insights/efficiency-and-effectiveness-through-improved-business-process

Steps for an Effective Business Process Improvement Cycle. Website. Available at: https://explorance.com/blog/8-steps-effective-business-process-improvement-cycle

Developing a Scorecard. Website. Available at: https://www.eosworldwide.com/blog/3-ways-to-measure-the-effectiveness-of-your-processes

Переглядів статті: 124
Завантажень PDF: 98
Опубліковано
2023-01-30
Як цитувати
Колесник, М., Ярмолюк, О., & Созинова, І. (2023). ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЦИФРОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. Цифрова економіка та економічна безпека, (4 (04), 97-103. https://doi.org/10.32782/dees.4-16