ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: економічна безпека, торгівля, комерційна діяльність, торговельна діяльність, торговельне підприємство

Анотація

У статті розглянуто питання щодо організації заходів економічної безпеки торговельного підприємства при реалізації процесів торгівлі й комерційної діяльності. У ході дослідження зазначено, що торговельні підприємства формують один з ключових базисів економічного сектору України. До повномасштабного вторгнення росії в Україну підприємства торговельної сфери показали позитивну динаміку товарообороту. Але в кризових умовах, викликаних воєнним станом, для підприємств сфери торгівлі виникли певні небезпеки й загрози, зокрема для торговельної й комерційної діяльності, негативний вплив яких, потрібно своєчасно виявляти та мінімізувати. Тому, для забезпечення розвитку сфери торгівлі та з метою підвищення рівня торговельної й комерційної діяльності торговельних підприємств, в систему стратегічного менеджменту варто впроваджувати заходи з економічної безпеки. У ході дослідження дано визначення поняттю «економічна безпека торговельного підприємства». Окреслено та розглянуто фактори економічної безпеки торговельного підприємства. Здійснено аналіз структурних елементів системи забезпечення економічної безпеки торговельного підприємства. Визначено заходи управлінсько-організаційного, матеріального (ресурсного) та законодавчо-нормативного характеру для забезпечення економічної безпеки торговельного підприємства. Запропоновано методику забезпечення економічної безпеки в системі організації торгівлі та комерційної діяльності торговельного підприємства.

Посилання

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 30.03.2023).

Огляд економічної активності (підсумки лютого 2021 року). Внутрішня торгівля. Міністерство економіки України. С. 1-18. URL: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hqTQ15wCOhsJ:https://www.me.gov.ua/Documents/Download%3Fid%3D68c5cc03-4fdb-4f55-8d7e-5383844f17f6&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ua (дата звернення: 30.03.2023).

Пашкуда Т., Афенді А. Напрями розвитку торгівлі в україні в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 43. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1759 DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-73 (дата звернення: 30.03.2023).

Колодяжна І.В., Букріна К.А. Економічна безпека в системі сталого

функціонування підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 23, Ч. 1. С. 135-140.

Сосновська О.О., Житар М.О. Економічна безпека підприємства: сутність та ознаки забезпечення. Облік і фінанси. 2018. № 3 (81). С. 124-132.

Сисоліна Н.П. Економічна безпека підприємства. Кіровоград: КНТУ, 2014. 226 с.

Ситник Г.В., Блакита Г.В., Гуляєва Н.М. та ін. Економічна безпека підприємництва в Україні: монографія. Київ: КНТЕУ, 2020. 284 с.

Ярмак О.В. Економічна безпека підприємства. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. 92 с.

Живко З.Б., Черевко О.В., Зачосова Н.В., Живко М.О., Баворовська О.Б., Занора В.О. Організація та управління системою економічної безпеки підприємства. Черкаси: Вид-ць Чабаненко Ю.А., 2019. 120 с.

Бабіна Н.О. Економічна безпека підприємства в умовах викликів посткризового розвитку. Ефективна економіка. 2013. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2484 (дата звернення: 30.03.2023).

Ярославський А.О. Формування механізму управління економічною безпекою підприємств: дис. ... д-ра філософії в галузі знань 051 – економіка. Вінницький національний аграрний університет. Вінниця, 2020. 221 с.

Шуміло О.С. Системний підхід під час дослідження економічної безпеки підприємства роздрібної торгівлі. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 5. С. 650-653.

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed March 30, 2023)

Ohliad ekonomichnoi aktyvnosti (pidsumky liutoho 2021 roku) [Review of economic activity (results of February 2021). Domestic trade. Vnutrishnia torhivlia]. Ministerstvo ekonomiky Ukrainy. рр. 1-18. Available at: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hqTQ15wCOhsJ:https://www.me.gov.ua/Documents/Download%3Fid%3D68c5cc03-4fdb-4f55-8d7e-5383844f17f6&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ua (accessed March 30, 2023)

Pashkuda, T. & Afendi, A. (2022) Napriamy rozvytku torhivli v ukraini v umovakh voiennoho stanu [Directions of development of trade in Ukraine in the conditions of martial law]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 43. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1759 DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-73 (accessed March 30, 2023)

Kolodiazhna, I.V. & Bukrina, K.A. (2019) Ekonomichna bezpeka v systemi staloho funktsionuvannia pidpryiemstva [Economic security in the system of sustainable functioning of the enterprise]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Ser.: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 23, no. 1, рр. 135-140 [in Ukrainian]

Sosnovska, O.O. & Zhytar, M.O. (2018) Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist ta oznaky zabezpechennia [Economic security of the enterprise: essence and signs of provision]. Oblik i finansy, vol. 3, no. 81, рр. 124-132 [in Ukrainian]

Sysolina, N.P. (2014) Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva [Economic security of the enterprise]. Kirovohrad: KNTU [in Ukrainian]

Sytnyk, H.V., Blakyta, H.V. & Huliaieva, N.M. ta in. 2020. Ekonomichna bezpeka pidpryiemnytstva v Ukraini [Economic security of entrepreneurship in Ukraine]: monohrafiia. Kyiv: KNTEU [in Ukrainian]

Yarmak, O.V (2020) Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva [Economic security of the enterprise]. Kharkiv: Nats. yuryd. un-t im. Yaroslava Mudroho [in Ukrainian]

Zhyvko, Z.B., Cherevko, O.V., Zachosova, N.V., Zhyvko, M.O., Bavorovska, O.B., & Zanora, V.O. (2019) Orhanizatsiia ta upravlinnia systemoiu ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Organization and management of the economic security system of the enterprise]. Cherkasy: Vyd-ts Chabanenko Yu.A. [in Ukrainian]

Babina, N.O. (2013) Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva v umovakh vyklykiv postkryzovoho rozvytku. Efektyvna ekonomika, no. 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2484 (accessed March 30, 2023)

Yaroslavskyi, A.O. (2020) Formuvannia mekhanizmu upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstv [Formation of the economic security management mechanism of enterprises], (PhD Thesis), Vinnytskyi natsionalnyi ahrarnyi universytet. Vinnytsia [in Ukrainian]

Shumilo, O.S. (2015) Systemnyi pidkhid pid chas doslidzhennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva rozdribnoi torhivli [A systematic approach during the study of the economic security of a retail enterprise]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no. 5, рр. 650-653 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 93
Завантажень PDF: 98
Опубліковано
2023-01-30
Як цитувати
Сатир, Л., Кепко, В., & Стаднік, Л. (2023). ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Цифрова економіка та економічна безпека, (4 (04), 75-80. https://doi.org/10.32782/dees.4-13