ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОСТУПНОСТІ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ключові слова: цифрова фінансова доступність, економічна політика, регулювання розвитку, інтеграція, цифрові технології

Анотація

У статті обговорюється вплив цифрової фінансової доступності на перетворення економіки. Розвиток цифрової фінансової доступності допомагає звільнити малий та мікробізнес від фінансових обмежень, заохотити цивільне споживання та покращити послуги з питань сільського господарства, сільської місцевості та фермерів. Тим не менш, його фінансові характеристики також вказують на потенційні систематичні ризики, що проявляються у вигляді відхилення капіталу від його цільової мети обслуговування основної економіки. Серед трьох вимірів цифрової фінансової доступності (обсяг охоплення, глибина використання та рівень цифровізації) саме сфера охоплення має найсильніший позитивний ефект в сучасних умовах обмеженості фінансування у прикордонних до російської федерації чи зони бойових дій областях України.

Посилання

Довгань Л. Є., Козинець А. В. Розвиток ІТ-сфери: проблеми та шляхи вирішення в забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Актуальні проблеми економіки та управління: електрон. версія зб. наук. пр. молодих вчених КПІ ім. І. Сікорського. 2018. № 12. URL : http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/130936/126662.

Кутова Н. Г., Козир А. А. Аналіз та перспективи розвитку української ІТ-сфери. Актуальні економіко-правові, соціальні та екологічні аспекти розвитку промисловості та суспільства: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Кривий Ріг, 2020. С. 39–41.

Шевчук І. Б. Детермінації трансформаційних змін економіки регіону та розвитку ІТ-сфери. Бізнес Інформ. 2018. № 6. C. 344–348.

Chen C. H., Cao W., Cao Y. N., Shao X. J. The development of digital finance and firms’ transformation from virtual to real. Journal of Finance and Economics. 2021. Vol. 9. Pp. 78–92.

Cheng Q. R., Li J. G. Digital finance and enterprises’ shift from real to virtual: promoting or restraining? New Finance. 2021. Vol. 7. Pp. 35–43.

Cheng X. Z., Gong X. Y. How the digital inclusive finance affects the development of the real economy – analysis based on system GMM model and mediation effect test. Journal of Hunan University. 2020. Vol. 34. No. 3. Pp. 59–67.

Jiang C. L., Jiang C. T. Can digital inclusive finance promote high-quality development of regional economy: based on empirical evidence of 258 cities. Journal of Hunan University of Science &Technology (Social Science Edition). 2020. Vol. 3. Pp. 75–84.

Jiang S., Zhong S., Guo X. An empirical study of the impact of digital inclusive finance on high-quality economic development. Finance Forum. 2021. Vol. 26. No. 8. Pp. 39– 49.

Liang B., Zhang J. Can the development of digital inclusive finance stimulate innovation? Modern Economic Science. 2019. Vol. 41. No. 5. Pp. 74–86.

Naumenkova S., Mishchenko S., Dorofeiev D. Digital financial inclusion: Evidence from Ukraine. Investment management and financial innovations. 2019. No. 16 (3). Pp. 194–205.

Wang Y. N., Ye X., Xu L. Can digital finance boost the real economy? Finance and Economics. 2020. Vol. 3. Pp. 1–13.

Zhang H. H., Zhang Y., Jing R. How does the digitization of inclusive finance affect urban innovation: evidence from prefecture-level cities. 2021. Financial theory and Practice. Vol. 9. Pp. 62–69.

Zhao X. G., Zhong S. H., Guo X. X. Digital inclusive finance development, financial mismatch mitigation and enterprise innovations. Science Research Management. 2021. Vol. 4. Pp. 158–169.

Dovgan L. E., Kozynets A. V. (2018) Development of the IT sphere: problems and solutions in ensuring the competitiveness of domestic enterprises [Rozvytok IT-sfery: problemy ta shlyakhy vyrishennya v zabezpechenni konkurentospromozhnosti vitchyznyanykh pidpryyemstv]. Actual problems of economy and management: electron. version of the coll. of science avenue of young scientists of KPI named after I. Sikorsky [Aktualʹni problemy ekonomiky ta upravlinnya: elektron. versiya zb. nauk. pr. molodykh], vol. 12. Available at: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/130936/126662.

Kutova N. G., Kozyr A. A. (2020). Analysis and prospects for the development of the Ukrainian IT sphere [Analiz ta perspektyvy rozvytku ukrayinsʹkoyi IT-sfery]. Current economic-legal, social and ecological aspects of the development of industry and society [Aktualʹni ekonomiko-pravovi, sotsialʹni ta ekolohichni aspekty rozvytku promyslovosti ta suspilʹstva]: materials Ukrainian science and practice conference, Kryvyi Rih, pp. 39–41.

Shevchuk I. B. (2018). Determinants of transformational changes in the regional economy and development of the IT sphere [Determinatsiyi transformatsiynykh zmin ekonomiky rehionu ta rozvytku IT-sfery]. Business Inform [Biznes Inform], vol. 6, pp. 344–348.

Chen C. H., Cao W., Cao Y. N., Shao X. J. (2021) The development of digital finance and firms’ transformation from virtual to real. Journal of Finance and Economics, vol. 9, pp. 78–92.

Cheng Q. R., Li J. G. (2021) Digital finance and enterprises’ shift from real to virtual: promoting or restraining? New Finance, vol. 7, pp. 35–43.

Cheng X. Z., Gong X. Y. (2020) How the digital inclusive finance affects the development of the real economy – analysis based on system GMM model and mediation effect test. Journal of Hunan University, vol. 34, no. 3, pp. 59–67.

Jiang C. L., Jiang C. T. (2020) Can digital inclusive finance promote high-quality development of regional economy: based on empirical evidence of 258 cities. Journal of Hunan University of Science &Technology (Social Science Edition), vol. 3, pp. 75–84.

Jiang S., Zhong S., Guo X. (2021) An empirical study of the impact of digital inclusive finance on high-quality economic development. Finance Forum,vol. 26, no. 8, pp. 39– 49.

Liang B., Zhang J. (2019) Can the development of digital inclusive finance stimulate innovation? Modern Economic Science, vol. 41, no. 5, pp. 74–86.

Naumenkova S., Mishchenko S., Dorofeiev D. (2019) Digital financial inclusion : Evidence from Ukraine. Investment management and financial innovations, no. 16 (3), pp. 194–205.

Wang Y. N., Ye X., Xu L. (2020) Can digital finance boost the real economy? Finance and Economics, vol. 3, pp. 1–13.

Zhang H. H., Zhang Y., Jing R. (2021) How does the digitization of inclusive finance affect urban innovation: evidence from prefecture-level cities. Financial theory and Practice, vol. 9, pp. 62–69.

Zhao X. G., Zhong S. H., Guo X. X. (2021) Digital inclusive finance development, financial mismatch mitigation and enterprise innovations. Science Research Management, vol. 4, pp. 158–169.

Переглядів статті: 98
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2023-01-30
Як цитувати
Кудріна, О., & Шишенко, І. (2023). ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОСТУПНОСТІ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Цифрова економіка та економічна безпека, (4 (04), 63-67. https://doi.org/10.32782/dees.4-11