СТАБІЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ERP-СИСТЕМИ

  • О.М. Жусь Одеська державна академія будівництва та архітектури https://orcid.org/0000-0001-5734-9375
  • С.О. Ракицька Одеська державна академія будівництва та архітектури https://orcid.org/0000-0002-0874-6670
  • Г.М. Тожиєва Одеська державна академія будівництва та архітектури
Ключові слова: будівельний комплекс, витрати, управління, ERP-системи стабілізація

Анотація

Проаналізовано діяльність будівельних підприємств як ключового елементу відновлення економіки та фізичної відбудови промисловості. Результати показують, що в сучасних умовах питання збереження життєздатності вітчизняної будівельної галузі має вирішальне значення для країни. Враховуючи велику кількість та складні взаємозв'язки учасників будівництва, всі його етапи потребують чіткої організації та координації. Управління реалізацією інвестиційних проєктів вимагає ефективного документообігу протягом усього робочого процесу. Ця документація відповідає не тільки за точність графіку зведення об'єкта, а й за облік обсягів робіт, використаних технологій, контроль якості, дотримання стандартів і норм, а також забезпечення безпеки об'єкта після введення в експлуатацію. Цього можна досягти шляхом впровадження програмних продуктів, призначених для планування та аналізу діяльності компанії, автоматизації та оптимізації виробничих процесів. Доведено, що впровадження ERP системи допомагає покращити роботу та стабілізувати діяльність підприємств.

Посилання

Козаченко Г.В. Управління затратами підприємства: монографія / Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорєлов, Я.Ю. Хлапьонов, Г.А. Макухін. Київ: Лібра, 2007. 320 с.

Крушельницька О.В. Удосконалення системи управління витратами на підприємствах. Вісник ЖДТУ. 2010. № 1(51). С. 125-129.

Пилипенко А.А. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об'єднань: монографія / А.А. Пилипенко, І.П. Дзьобко, О.В. Писарчук; за заг. ред. докт. екон. наук, доцента А.А. Пилипенка. Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. 344 с.

Фостолович В.А. Місце управління витратами в сучасній системі управління підприємством. Економіка та держава. 2019. № 10. С. 36-45.

Офіційний сайт Міністерства розвитку громад та територій України. URL: https://www.minregion.gov.ua/about/ (дата звернення 27.01.2023)

Звіт про фінансову стабільність грудень 2022 року. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-gruden-2022-roku (дата звернення 28.01.2023)

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua (дата звернення 28.01.2023)

ERP будівельних компаній. Офіційний сайт CRMindex. URL: https://crmindex.com.ua/erp/stroitelnye_kompanii?page=1 (дата звернення 22.12.2022)

Kozachenko, H.V., Pohorielov, Yu.S., Khlaponov, Ya.Yu. (2007). Upravlinnia zatratamy pidpryiemstva [Enterprise cost management: monograph]. Kyiv: Libra [in Ukrainian].

Krushelnytska, O.V. (2010). Udoskonalennia systemy upravlinnia vytratamy na pidpryiemstvakh [Improvement of the cost management system at enterprises]. Visnyk ZhDTU, vol. 1(51), pp. 125-129 [in Ukrainian].

Pylypenko, A.A., Dzobko, I.P., & Pysarchuk, O.V. (2011) Formuvannia oblikovo-analitychnoho zabezpechennia upravlinnia vytratamy pidpryiemstv ta yikh obiednan [Formation of accounting and analytical support for cost management of enterprises and their associations: monograph]. Kharkiv: Vyd. KhNEU [in Ukrainian].

Fostolovych, V.A. (2019) Mistse upravlinnia vytratamy v suchasnii systemi upravlinnia pidpryiemstvom [The place of cost management in the modern enterprise management system]. Ekonomika ta derzhava, no. 10, pp. 36-45 [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Ministerstva rozvytku hromad ta terytorii Ukrainy [Official website of the Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine]. Available at: https://www.minregion.gov.ua/about/ (accessed 27 January 2023).

Zvit pro finansovu stabilnist hruden 2022 roku [December 2022 financial stability report]. Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-gruden-2022-roku (accessed 28 January 2023)

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://ukrstat.gov.ua (accessed 28 January 2023)

ERP budivelnykh kompanii. Ofitsiinyi sait CRMindex [ERP of construction companies. CRMindex official site]. Available at: https://crmindex.com.ua/erp/stroitelnye_kompanii?page=1 (accessed 22 December 2022)

Переглядів статті: 95
Завантажень PDF: 59
Опубліковано
2023-01-30
Як цитувати
Жусь, О., Ракицька, С., & Тожиєва, Г. (2023). СТАБІЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ERP-СИСТЕМИ. Цифрова економіка та економічна безпека, (4 (04), 15-19. https://doi.org/10.32782/dees.4-3