МЕТОДИЧНИЙ БАЗИС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ «AGMEMOD» В ОБЛІКУ ВИТРАТ І КОНТРОЛЮ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: аграрний сектор економіки, витрати, облік, собівартість, контроль, поточні біологічні активи, тваринництво, продукція рослинництва, галузь, інвестиційне забезпечення

Анотація

У статті розглянуто методичні підходи до обліку витрат та оцінки біологічних активів як рослинництва, так і тваринництва з метою інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектору економіки. Здійснено попередні дослідження, які дали можливість забезпечити практичну реалізацію сценаріїв прийняття рішень з використанням моделі часткової ринкової рівноваги «AGMEMOD» в обліку витрат і контролю собівартості продукції тваринництва й рослинництва для досягнення запланованих індикаторів інвестиційно-інноваційного розвитку. Вказано, на той факт, що постійний брак фінансових ресурсів на рівні суб’єктів господарювання, нерозвинена інфраструктура і неоптимальні підходи та інструментарій державного регулювання стримують зростання виробництва і, як наслідок, процеси інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектору економіки. Зроблено висновок, що зміни в аграрній політиці сприятимуть усуненню факторів, які стають перешкодою у аспекті реалізації значного потенціалу у вирощуванні тварин, виробництві продукції рослинництва, формування пропозиції на таку продукцію.

Посилання

Про затвердження П(С)БО 30 «Біологічні активи»: Положення від 18.11.2005 № 790. Офіційний вісник України. 2005. № 49. С. 101.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів: затверджені наказом Мінфіну від 29.12.2006 № 1315. URL: http://dtkt.com.ua/show/2cid04673.html

Бондаренко Н. М., Різченко Н. В. Особливості обліку витрат і виходу продукції рослинництва. Економіка та держава. 2019. № 11. С. 76–82.

Жук В. М. Нові методологічні засади обліку сільськогосподарської діяльності та проблеми практичного застосування П(С)БО 30 «Біологічні активи». Облік і фінанси АПК. 2018. № 6. С. 34–42.

Погріщук О. Б. Інвестиційне кредитування в системі інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектора. Агросвіт. 2017. № 21. С. 35–40.

Мельник В., Погріщук О. Інвестиційне забезпечення аграрного сектору: розширення можливостей для України. Вісник Економіки. 2019. № 3. С. 23–34. doi:https://doi.org/10.35774/visnyk2018.03.023

Chantreuil, F., K. F. Hanrahan and M. van Leeuwen The Future of EU Agricultural Markets by AGMEMOD. Springer, NL: Dortrecht. 2012.

Pro zatverdzhennia P(S)BO 30 «Biolohichni aktyvy»: Polozhennia vid 18.11.2005 № 790 (2005) [On the approval of P(S)BO 30 "Biological assets": Regulation No. 790 of 11/18/2005]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, no. 49, p. 101.

Metodychni rekomendatsii z bukhhalterskoho obliku biolohichnykh aktyviv: zatverdzheni nakazom Minfinu vid 29.12.2006 № 1315 [Methodological recommendations for accounting of biological assets: approved by order of the Ministry of Finance dated 12.29.2006 No. 1315]. URL: http://dtkt.com.ua/show/2cid04673.html

Bondarenko N. M., Rizchenko N. V. (2019) Osoblyvosti obliku vytrat i vykhodu produktsii roslynnytstva [Peculiarities of accounting for costs and output of crop production]. Ekonomika ta derzhava, no. 11, pp. 76–82.

Zhuk V. M. (2018) Novi metodolohichni zasady obliku silskohospodarskoi diialnosti ta problemy praktychnoho zastosuvannia P(S)BO 30 «Biolohichni aktyvy» [New methodological principles of accounting for agricultural activity and problems of practical application of P(S)BO 30 "Biological assets"]. Oblik i finansy APK, no. 6, pp. 34–42.

Pohrishchuk O. B. (2017) Investytsiine kredytuvannia v systemi investytsiinoho zabezpechennia rozvytku ahrarnoho sektora [Investment lending in the system of investment support for the development of the agrarian sector]. Ahrosvit, no. 21, pp. 35–40.

Melnyk V., Pohrishchuk O. (2019) Investytsiine zabezpechennia ahrarnoho sektoru: rozshyrennia mozhlyvostei dlia Ukrainy [Investment provision of the agricultural sector: expanding opportunities for Ukraine]. Visnyk Ekonomiky, no. 3, pp. 23–34.

Chantreuil, F., K. F. Hanrahan and M. van Leeuwen (2012): The Future of EU Agricultural Markets by AGMEMOD. Springer, NL: Dortrecht.

Переглядів статті: 54
Завантажень PDF: 41
Опубліковано
2022-11-28
Як цитувати
Вдовенко, Н., & Маргасова, В. (2022). МЕТОДИЧНИЙ БАЗИС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ «AGMEMOD» В ОБЛІКУ ВИТРАТ І КОНТРОЛЮ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ. Цифрова економіка та економічна безпека, (3(03) /), 85-90. https://doi.org/10.32782/dees.3-15