ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Ключові слова: цифровізація, диджиталізація, цифрова економіка, бізнес-середовище, систематизація інформації, економічна безпека, інформаційна небезпека, кібербезпека

Анотація

Глобалізаційні процеси в економіці, стрімкі зміни зовнішнього середовища, розвиток інформаційних технологій змінили сучасні вимоги до діяльності кожного суб’єкта господарювання, вимагаючи, з одного боку, впровадження в діяльність цифровізації, з іншого – суттєвого оновлення та посилення інформаційної безпеки як складової економічної безпеки. Забезпечення економічної безпеки в нових умовах є ключовим питанням сучасної організації, чинником утримання іміджу та прибутковості. В статті висвітлено основні законодавчі вимоги до роботи організації з інформацією, їх досить проблемні для практичної реалізації протиріччя. Розкрито вплив людського чинника на можливе формування небезпек з визначенням напрямів їх можливої нейтралізації. Зроблено наголос на необхідності постійного прогнозування доцільності впровадження диджиталізації та новітніх інформаційних технологій в діяльність організації. Приділено увагу кібербезпеці як складовій економічної безпеки організації.

Посилання

Бензарь, А., Пєстова, О. Проблеми та перспективи розвитку цифрової економіки в Україні. Цифрова економіка та економічна безпека. 2022. № 2. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.2-25.

Гудзь О. Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 2 (24). URL: http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1010_10116202.pdf.

Ареф’єва О., Кузенко Т. Планування економічної безпеки підприємств. Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2014. 150 с.

Бородіна О. Оцінка економічної безпеки підприємства. Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. : В 3 т. Т. I. Дніпропетровськ : ДНУ, 2013. Вип. 183. С. 33–41.

Вороніна В., Спінжар Р. Аналіз підходів до визначення поняття економічної безпеки підприємства. Економічний форум. 2019. № 4. С.109-115. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/6243.

Потапюк І., Годловський А. Теоретичні аспекти управління економічною безпекою підприємства. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. Харків : ХНАДУ, 2016. № 2 (13), т. 1. С. 25–30. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2016_2%281%29__7.

Потапюк, І., Мазіленко, С., Прусова, М. Фінансово-економічна безпека як основа безпеки підприємства. Цифрова економіка та економічна безпека, 2022. № 2. https://doi.org/10.32782/dees.2-26.

Дергачова В., Воржакова Ю., Хлебинська О. Організація бізнес-процесів в умовах цифровізації. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, 2021. № 14, С.60-68. DOI: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-14-06.

Про електронні документи та електронний документообіг. Закон України від 22.05.2003 № 851-IV зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text.

Про електронні комунікації. Закон України від 16.12.2020 № 1089-IX зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#Text.

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Закон України від 06.07.1995 № 265/95-ВР зі змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80#Text.

Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання. Наказ Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5 зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1421-14#Text.

Про захист прав споживачів. Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII зі змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12?find=1&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5#Text.

Про інформацію. Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII зі змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text.

Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Закон України від 15.07.2021 № 1667-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20#Text.

Гудзь О., Федюнін С., Щербина В. Диджиталізація, як конкурентна перевага підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. № 3 (29). С.18-24. http://doi.org/10.31673/2415-8089.2019.031824.

Маковець О., Дрозд І. Кібербезпека як фактор фінансової безпеки підприємства. Економіка. Фінанси. Право. 2020. № 5/3. С. 31-35. https://doi.org/10.37634/efp.2020.5(3).8.

Вітер С., Світлишин І. Захист облікової інформації та кібербезпека підприємства. Економіка і суспільство. 2017. Випуск 11. С.497-502. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/11_ukr/80.pdf.

Benzar, A., Piestova, O. (2022) Problemy ta perspektyvy rozvytku tsyfrovoi ekonomiky v Ukraini [Problems and prospects for the development of the digital economy in Ukraine]. Tsyfrova ekonomika ta ekonomichna bezpeka, no. 2. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.2-25.

Hudz O. (2018) Tsyfrova ekonomika: zmina tsinnostei ta oriientyriv upravlinnia pidpryiemstvamy [Digital economy: changing values and orientations of enterprise management]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes, no. 2 (24). Available at: http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1010_10116202.pdf.

Arefieva O., Kuzenko T. (2014) Planuvannia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv [Planning of economic security of enterprises]. Kyiv : Vyd-vo Yevrop. un-tu, 150 s.

Borodina O. (2013) Otsinka ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky : zb. nauk. pr. : V 3 t.[Assessment of economic security of the enterprise. Economics: problems of theory and practice: coll. of science pr.: In 3 vols]. Dnipropetrovsk : DNU, vol. 183, pp. 33–41.

Voronina V., Spinzhar R. (2019) Analiz pidkhodiv do vyznachennia poniattia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Analysis of approaches to defining the concept of economic security of the enterprise]. Ekonomichnyi forum, no. 4, pp. 109-115. Available at: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/6243.

Potapiuk I., Hodlovskyi A. (2016) Teoretychni aspekty upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva [Theoretical aspects of managing the economic security of the enterprise]. Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva, no. 2 (13), vol. 1, pp. 25–30. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2016_2%281%29__7.

Potapiuk, I., Mazilenko, S., Prusova, M. (2022) Finansovo-ekonomichna bezpeka yak osnova bezpeky pidpryiemstva [Financial and economic security as the basis of enterprise security]. Tsyfrova ekonomika ta ekonomichna bezpeka, no. 2. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.2-26.

Derhachova V., Vorzhakova Yu., Khlebynska O. (2021) Orhanizatsiia biznes-protsesiv v umovakh tsyfrovizatsii [Organization of business processes in conditions of digitalization]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm, no. 14, pp.60-68. DOI: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-14-06.

Pro elektronni dokumenty ta elektronnyi dokumentoobih. Zakon Ukrainy vid 22.05.2003 № 851-IV zi zminamy [About electronic documents and electronic document flow. Law of Ukraine dated 05/22/2003 No. 851-IV as amended]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text.

Pro elektronni komunikatsii. Zakon Ukrainy vid 16.12.2020 № 1089-IX zi zminamy [About electronic communications. Law of Ukraine dated 16.12.2020 No. 1089-IX as amended]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#Text.

Pro zastosuvannia reiestratoriv rozrakhunkovykh operatsii u sferi torhivli, hromadskoho kharchuvannia ta posluh. Zakon Ukrainy vid 06.07.1995 № 265/95-VR zi zminamy ta dopovnenniamy [On the use of registrars of settlement operations in the sphere of trade, catering and services. Law of Ukraine dated 07/06/1995 No. 265/95-BP as amended]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80#Text.

Pro zatverdzhennia Poriadku roboty z elektronnymy dokumentamy u dilovodstvi ta yikh pidhotovky do peredavannia na arkhivne zberihannia. Nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 11.11.2014 № 1886/5 zi zminamy [On approval of the Procedure for working with electronic documents in record keeping and their preparation for transfer to archival storage. Order of the Ministry of Justice of Ukraine dated 11.11.2014 No. 1886/5 with changes]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1421-14#Text.

Pro zakhyst prav spozhyvachiv. Zakon Ukrainy vid 12.05.1991 № 1023-XII zi zminamy ta dopovnenniamy [On the protection of consumer rights. Law of Ukraine dated 12.05.1991 No. 1023-XII as amended]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12?find=1&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5#Text.

Pro informatsiiu. Zakon Ukrainy vid 02.10.1992 № 2657-XII zi zminamy ta dopovnenniamy [About information. Law of Ukraine dated 02.10.1992 No. 2657-XII as amended]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text.

Pro stymuliuvannia rozvytku tsyfrovoi ekonomiky v Ukraini. Zakon Ukrainy vid 15.07.2021 № 1667-IX [On stimulating the development of the digital economy in Ukraine. Law of Ukraine dated 15.07.2021 No. 1667-IX]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20#Text.

Hudz O., Fediunin S., Shcherbyna V. (2019) Dydzhytalizatsiia, yak konkurentna perevaha pidpryiemstv [Digitalization as a competitive advantage of enterprises]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes, no. 3 (29), pp. 18-24. DOI: http://doi.org/10.31673/2415-8089.2019.031824.

Makovets O., Drozd I. (2020) Kiberbezpeka yak faktor finansovoi bezpeky pidpryiemstva [Cybersecurity as a factor in the financial security of an enterprise]. Ekonomika. Finansy. Pravo, no. 5/3, pp. 31-35. DOI: https://doi.org/10.37634/efp.2020.5(3).8.

Viter S., Svitlyshyn I. (2017) Zakhyst oblikovoi informatsii ta kiberbezpeka pidpryiemstva [Protection of accounting information and enterprise cyber security]. Ekonomika i suspilstvo, vol. 11, pp. 497-502. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/11_ukr/80.pdf.

Переглядів статті: 116
Завантажень PDF: 87
Опубліковано
2022-11-28
Як цитувати
Кір’ян, О., Кононенко, Я., & Торяник, Д. (2022). ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЇ. Цифрова економіка та економічна безпека, (3 (03), 79-84. https://doi.org/10.32782/dees.3-14