СОЦІАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Ключові слова: соціальне підприємництво, соціальні підприємства, місія, вразливі групи населення, фінансування, кредитування, державна підтримка

Анотація

У статті висвітлено сутність та основні критерії соціального підприємництва, проаналізовано тенденції його розвитку в європейських країнах. Наведена оцінка зарубіжними експертами ролі соціальних підприємств у підвищенні конкурентоспроможності та ефективності європейської економіки. Розглянуто зародження та становлення концепції соціального підприємництва в Україні. Досліджено динаміку кількості соціальних підприємств в Україні, їх розподіл за видами діяльності, уточнено місію соціальних підприємств, наведено приклади успішних соціальних підприємств, що функціонують в різних регіонах країни. Проаналізовано джерела фінансування вітчизняних соціальних підприємств, охарактеризовано грантову програму для соціальних підприємств в умовах воєнного стану. У процесі дослідження виявлено проблеми та бар’єри, що стримують створення та розвиток соціальних підприємств, визначено основні напрями активізації розвитку соціального підприємництва в Україні.

Посилання

Соціальне підприємництво в Україні. Економіко-правовий аналіз. Звіт за проектом EU4Youth, 2020. URL: https://euneighbourseast.eu/news/publications/social-entrepreneurship-in-ukraine-economic-and-legal-analysis/.

Social enterprise in Europe: regent trends and develjpments. URL: https://base.socioeco.org/docs/wp_08_01_se_web.pdf.

Developing social entrepreneurship in the EU: a cross-country analysis. URL: https://www.socialenterprisebsr.net/2020/08/developing-social-entrepreneurship-in-the-eu-a-cross-country-analysis.

Завадських Г. М., Тебенко В. М. Практичні аспекти становлення соціального підприємництва в Україні. БізнесІнформ. 2020. № 11. С. 177-184.

Western NIS Enterprise Fund. URL: https://wnisef.org.

В Україні запускають грантову програму для соціальних підприємств. URL: https://biz.ligazakon.net/news/214602_v-ukran-zapuskayut-grantovu-programu-dlya-sotsalnikh-pdprimstv.

Андрощук Б., Корнецький А. Соціальне підприємництво: Ефективний інструмент подолання соціальних викликів в Україні? URL: https://socialbusiness.in.ua/knowledge_base/sotsial-ne-pidpryiemnytstvo-efektyvnyy-instrument-podolannia-sotsial-nykh-vyklykiv-v-ukraini/.

Біла І. С., Шевченко О. О. Соціальне підприємництво – сучасний тренд економічного розвитку. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 2021. Том 6. Випуск 1. С. 28-33.

Білик О. І., Корецька Т. М. Перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua.

Лункіна Т. І. Соціальне підприємництво в Україні як сучасний тренд розвитку: особливості, фінансові аспекти. Інфраструктура ринку. 2020. Випуск 39. С. 297-303.

Ільченко В. М. Соціальне підприємництво як індикатор свідомості суспільства. Економічний простір. 2022. № 178. С. 46-50.

Sotsialne pidpryiemnytstvo v Ukraini. Ekonomiko-pravovyi analiz. Zvit za proektom EU4Youth, 2020 [Social entrepreneurship in Ukraine. Economic and legal analysis. EU4Youth Project Report, 2020]. Available at: https://euneighbourseast.eu/news/publications/social-entrepreneurship-in-ukraine-economic-and-legal-analysis/ [in Ukrainian].

Social enterprise in Europe: regent trends and develjpments. Available at: https://base.socioeco.org/docs/wp_08_01_se_web.pdf.

Developing social entrepreneurship in the EU: a cross-country analysis. Available at: https://www.socialenterprisebsr.net/2020/08/developing-social-entrepreneurship-in-the-eu-a-cross-country-analysis.

Zavadskykh H. M., Tebenko V. M. (2020). Praktychni aspekty stanovlennia sotsialnoho pidpryiemnytstva v Ukraini [Practical aspects of the formation of social entrepreneurship in Ukraine]. BiznesInform, vol. 11, pp. 177-184.

Western NIS Enterprise Fund. Available at: https://wnisef.org.

V Ukraini zapuskaiut hrantovu prohramu dlia sotsialnykh pidpryiemstv [A grant program for social enterprises is being launched in Ukraine]. Available at: https://biz.ligazakon.net/news/214602_v-ukran-zapuskayut-grantovu-programu-dlya-sotsalnikh-pdprimstv[in Ukrainian].

Androshchuk B., Kornetskyi A. (2019). Sotsialne pidpryiemnytstvo: Efektyvnyi instrument podolannia sotsialnykh vyklykiv v Ukraini? [Social entrepreneurship: An effective tool for overcoming social challenges in Ukraine?]. Available at: https://socialbusiness.in.ua/knowledge_base/sotsial-ne-pidpryiemnytstvo-efektyvnyy-instrument-podolannia-sotsial-nykh-vyklykiv-v-ukraini/ [in Ukrainian].

Bila I. S., Shevchenko O. O. (2021). Sotsialne pidpryiemnytstvo – suchasnyi trend ekonomichnoho rozvytku [Social entrepreneurship is a modern trend of economic development]. Naukovi zapysky NaUKMA. Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 28-33 [in Ukrainian].

Bilyk O. I., Koretska T. M. (2020). Perspektyvy rozvytku sotsialnoho pidpryiemnytstva v Ukraini [Prospects for the development of social entrepreneurship in Ukraine]. Efektyvna ekonomika, vol. 1. Available at:http://www.economy.nayka.com.ua [in Ukrainian].

Lunkina T. I. (2020). Sotsialne pidpryiemnytstvo v Ukraini yak suchasnyi trend rozvytku: osoblyvosti, finansovi aspekty [Social entrepreneurship in Ukraine as a modern development trend: features, financial aspects]. Infrastruktura rynku, vol. 39, pp. 297-303 [in Ukrainian].

Ilchenko V. M. (2022). Sotsialne pidpryiemnytstvo yak indykator svidomosti suspilstva [Social entrepreneurship as an indicator of society's consciousness]. Ekonomichnyi prostir, vol. 178, pp. 46-50 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 358
Завантажень PDF: 185
Опубліковано
2022-11-28
Як цитувати
Юрченко, О., & Свирида, О. (2022). СОЦІАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ. Цифрова економіка та економічна безпека, (3 (03), 74-78. https://doi.org/10.32782/dees.3-13