ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ТА БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

  • О.В. Смагло Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету http://orcid.org/0000-0002-5856-6053
Ключові слова: фінансова санація, банкрутство підприємств, фінансово-економічна безпека, підприємство, санація, стратегія, ризики, боржник

Анотація

У статті розкрито сутність фінансової санації та з’ясовано основні її характерні ознаки. Характерною рисою розвитку інституту неспроможності є затвердження гуманістичних принципів у процесі врегулювання майнових спорів між контрагентами господарських відносин. У процесі становлення цього інституту відбувається безупинний поступальний розвиток правових механізмів, спрямованих на запобігання банкрутству і ліквідації боржника як суб‘єкта господарських відносин. Запропоновано визначати сутність санації за змістом, формою прояву, а також, роль санації в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. За допомогою наукових методів аналізу, синтезу і логічного узагальнення запропоновано власне визначення поняття “санація”. Окреслено цілі, шляхи та функції процесу реалізації санації. Охарактеризовано проблему неплатоспроможності суб’єктів господарювання. Проаналізовано динаміку банкрутства підприємств України. Розглянуто сутність організаційно-економічного механізму управління санацією підприємства, охарактеризовано його складові. Визначено основні інструменти організаційно-економічного механізму, що забезпечують ефективне управління санацією підприємства на основі формування санаційної стратегії. На сьогоднішній день дослідження фінансової санації найбільш актуальні, оскільки частка підприємств, які мають проблеми з платоспроможністю та фінансовою стійкістю, зростає. Таким чином, важливість подальшої розробки дієвого та ефективного інструмента антикризового управління стає необхідністю. В складній економічній ситуації, що склалася в Україні за сучасних умов, окремим питанням удосконалення та виходу з економічно нестабільного положення суб’єктів господарювання є вжиття санаційних заходів. Варто зауважити, що антикризове управління розглядає санацію як один з важливих засобів запобігання банкрутству підприємств, тому вжиття ефективних заходів санаційного процесу є необхідною умовою виходу з кризового стану та подальшого функціонування суб’єктів підприємницької діяльності.

Посилання

Bukhtiarova A.G., Semenets V.P. Theoretical approaches to the interpretation of the essence of the concept of enterprise rehabilitation. Problems and prospects for the development of the financial and credit system of Ukraine: abstracts of reports of the II All-Ukrainian Scientific and Practical Conference Sumy, 2017. P. 68–72.

Vasylenko V.O. Anti-crisis management of the enterprise: a study guide for students of higher educational institutions. Kyiv: TsUL, 2003. 503 p.

Donchenko T. V. Theoretical foundations of enterprise restructuring: essence and functions. Bulletin of the Zhytomyr State University of Technology. 2020. No. 3. p. 124–132.

Lisnichuk O. A. Calculation of the rehabilitation potential of the enterprise: foreign experience and domestic practice. Innovative economy. 2019. No. 5(31). with. 51–56.

I.M. Zelisko Management of the financial rehabilitation of the enterprise: a study guide. Kyiv, 2016. 355 p.

Karpun I.N. Anti-crisis measures at the enterprise: management, strategy, goals and objectives: monograph. Lviv: Magnolia-2006, 2008. 440 p.

Larionova K.L., Donchenko T.V. The role of strategic goals in the formation of a rehabilitation strategy for the development of an enterprise. Scientific results of 2012: a collection of scientific works based on the materials of the international scientific and practical conference. Kyiv, 2012. P. 61–64.

Larionova K.L., Donchenko T.V. The formation of the constituent elements of the organizational and economic management mechanism of the rehabilitation of the enterprise. KHNU Bulletin. 2012. Vol. 2. No. 6. P. 87–94.

Melikhova T. O. Estimating the probability of bankruptcy in order to improve the financial condition of the enterprise. Agroworld No. 10. p. 11-18. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/10_2019/3.pdf DOI: DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.10.11.2019.

Poddyerogin A. M., Chorna N. M. Methodical approaches to assessing the financial condition of the enterprise: domestic and foreign experience. Collection of scientific works of the State Fiscal Service University of Ukraine. No. 1. URL: http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs2/article/view/297/354

Yuri E.V. Remediation as a system of enterprise recovery measures. Bulletin of ONU named after I. Mechnikova. 2017. No. 3. p. 160–162.

Knight F.H. Risk, Uncertainty, and Profit. Hart, Schaffner, and Marx Prize Essays, no. 31. Boston and New York: Houghton Mifflin, 1921. Library of Economics and Liberty. URL: http://www.econlib.org/library/Knight/knRUP.html).

Переглядів статті: 48
Завантажень PDF: 31
Опубліковано
2022-11-28
Як цитувати
Смагло, О. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ТА БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ. Цифрова економіка та економічна безпека, (3(03) /), 47-50. https://doi.org/10.32782/dees.3-9