ВНЕСОК МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ У ІНКЛЮЗИВНИЙ РОЗВИТОК

Ключові слова: малі та середні підприємства, інклюзивний розвиток, інклюзивність, доход та зайнятість населення, модель інклюзивного розвитку МСП

Анотація

Малі та середні підприємства були визнані незамінними складовими багатьох національних економік, які вносять помітний внесок у створення робочих місць, інновації та економічне зростання. Однак ці підприємства часто стикаються з перешкодами доступу до фінансових та інших ресурсів, які заважають їм повністю реалізувати свій потенціал. Для подолання цих проблем та сприяння зростанню та успіху МСП як потенційне рішення з'явилися моделі інклюзивності. У цій статті досліджується внесок малих та середніх бізнесів на інклюзивний розвиток в Україні. Було сформульовано економічну модель інклюзивності МСП, у якій виділяються ключові чинники, що впливають на розвиток МСП. Модель передбачає, що такі фактори, як доступ до фінансування, менторські програми та навчання, а також створення робочих місць та рівних можливостей для всіх груп населення мають вирішальне значення інклюзивного розвитку. Загалом результати показують, що сприяння інклюзивності МСП є перспективною стратегією заохочення економічного зростання та створення робочих місць. Наділяючи МСП ресурсами, необхідними їм задля досягнення успіху, можна створити динамічну економіку, що приносить користь всім членам суспільства.

Посилання

Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва. Київ : Держ. служба статистики України, 2022. 119 с. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/12/Dsvsmm_21.pdf (дата звернення: 27.04.2023).

Підтримка малого і середнього підприємництва. Київ. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/ekonomichne-zrostannya/pidtrimka-malogo-i-serednogo-pidpriyemnictva (дата звернення: 28.04.2023).

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану : Закон України від 15.03.2022 р. № 2120-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text (дата звернення: 28.04.2023).

Рівень зайнятості в Україні в 2021 р. Київ. URL: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=596eb7ae-1738-4939-8e80-ae3b4f57ddec&title=InformatsiiaProReformuRinkuPratsi (дата звернення: 27.04.2023).

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності. Київ : Держ. служба статистики України, 2022. 2 с. URL: https://ukrstаt.gоv.uа/Nоvіny/new2020/zmіst/nоvіnі/pоvіdоml.htm (дата звернення: 27.04.2023).

Brazil. The Strategy. IFAD. URL: https://www.ifad.org/en/web/operations/w/country/brazil (дата звернення: 28.04.2023).

India. The Strategy. IFAD. URL: https://www.ifad.org/en/web/operations/w/country/india (дата звернення: 28.04.2023).

Mittelstand ist der Motor der deutschen Wirtschaft | KfW. Bank aus Verantwortung | KfW. URL: https://www.kfw.de/Über-die-KfW/KfW-Research/Mittelstand.html (дата звернення: 28.04.2023).

SMАLL MАTTERS Glоbаl evіdence оn the cоntrіbutіоn tо emplоyment by the self-emplоyed, mіcrо-enterprіses аnd SMEs. 2019. 58 с. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_723282.pdf (дата звернення: 26.04.2023).

SMEs and environmental sustainability Background document. Luxembourg : European Union, 2022. 102 с.

Who we are. BUSІNESS FОR ІNCLUSІVE GRОWTH (B4ІG). URL: https://www.b4іg.оrg/ (дата звернення: 28.04.2023).

Diialnist subiektiv velykoho, serednoho, maloho ta mikropidpryiemnytstva (2022) [Activities of subjects of large, medium, small and micro enterprises]. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 119 p. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/12/Dsvsmm_21.pdf (accessed 27.04.2023).

Pidtrymka maloho i serednoho pidpryiemnytstva [Support of small and medium-sized enterprises]. Kyiv. Available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/ekonomichne-zrostannya/pidtrimka-malogo-i-serednogo-pidpriyemnictva (accessed 28.04.2023).

Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo dii norm na period dii voiennoho stanu [On amendments to the Tax Code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine regarding the application of norms during the period of martial law]. Zakon Ukrainy vid 15.03.2022 r. № 2120-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text (accessed 28.04.2023).

Riven zainiatosti v Ukraini v 2021 r. [Employment level in Ukraine in 2021]. Kyiv. Available at: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=596eb7ae-1738-4939-8e80-ae3b4f57ddec&title=InformatsiiaProReformuRinkuPratsi (accessed 27.04.2023).

Serednomisiachna zarobitna plata shtatnykh pratsivnykiv za vydamy ekonomichnoi diialnosti (2022) [Average monthly salary of full-time employees by type of economic activity]. Kyiv : Derzh. sluzhba statystyky Ukrainy, 2 p. Available at: https://ukrstаt.gоv.uа/Nоvіny/new2020/zmіst/nоvіnі/pоvіdоml.htm (accessed 27.04.2023).

Brazil. The Strategy. IFAD. Available at: https://www.ifad.org/en/web/operations/w/country/brazil (accessed 28.04.2023).

India. The Strategy. IFAD. Available at: https://www.ifad.org/en/web/operations/w/country/india (accessed 28.04.2023).

Mittelstand ist der Motor der deutschen Wirtschaft | KfW. Bank aus Verantwortung | KfW. Available at: https://www.kfw.de/Über-die-KfW/KfW-Research/Mittelstand.html (accessed 28.04.2023).

SMALL MATTERS Global evidence on the contribution to employment by the self-employed, micro-enterprises and SMEs. 2019. 58 p. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_723282.pdf (accessed 26.04.2023).

SMEs and environmental sustainability Background document. Luxembourg: European Union, 2022. 102 p.

Who we are. BUSINESS FOR INCLUSIVE GROWTH (B4IG). Available at: https://www.b4іg.оrg/ (accessed 28.04.2023).

Переглядів статті: 30
Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2023-03-29
Як цитувати
Мініна, В. (2023). ВНЕСОК МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ У ІНКЛЮЗИВНИЙ РОЗВИТОК. Цифрова економіка та економічна безпека, (5 (05), 75-79. https://doi.org/10.32782/dees.5-11