КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИНУТИХ КРАЇН СВІТУ

Ключові слова: кластер, кластерна політика, процес кластеризації економіки, кластерна ініціатива, модель, формування кластерів

Анотація

У статті розглядається існуючий закордонний практичний досвід розвитку концепції кластеризації економіки, що є одним із сучасних напрямків регіональної економічної політики, спрямованої не тільки на активізацію соціально-економічного, а й інноваційного розвитку територій. В ході дослідження виявлено ряд світових тенденцій кластеризації економіки, визначено особливості кластерної політики. В результаті порівняльного аналізу кластерної політики в окремих країнах було виявлено основні моделі здійснення кластерної політики: дирижистську і ліберальну та сформульовано відмінність між ними. Виділено два основні підходи сучасної політики щодо підтримки формування кластерів: висхідний і спадний. Запропоновано угруповання регіонів в кластери за показниками, що відображають сукупність економічних характеристик регіонів. Виявлено та охарактеризовано фактори, що сприяють і перешкоджають розвитку кластерів. Уточнено сутність кластера як особливої інституційної форми організації бізнесу.

Посилання

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року від 03 березня 2021 р. № 179”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/202-2021-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки" від 5 серпня 2020 р. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-п#

Васильківський Д.М., Войнаренко М.П., Нижник В.М. Кластерна політика як чинник підвищення ефективності функціонування соціально-економічних систем. Вісник економічної науки України. 2017. № 1. С. 25-30.

Вертакова Ю., Плотніков В. Разработка и реализация кластерной политики: международная практика. ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2015. Серія Економіка: 6(171). с. 15-20.

Гласов П.В. Кластеризація економіки як ефективний механізм управлінського обліку витрат підприємств. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2018. № 14. С. 4-12.

Григорук П.М., Хрущ Н.А. Інтегральне оцінювання рівня та динаміки інноваційного потенціалу регіону. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2016. №3. С.109-129.

Кизим М.О., Хаустова В.Є., Козирєва О.В. Еволюція регіональної політики в Европейському Союзі. Науковий вісник Полісся. 2017. № 4 (1). С.189-200.

Потапенко Т.П. Роль та місце інновацій у процесах кластеризації. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 2018. № 1. С.67-76.

Самійленко Г.М. Кластерні структури регіонів України: теоретичні аспекти, проблеми та перспективи практичного впровадження. Проблеми та перспективи економіки та управління. 2019. № 1. С. 155-165.

Шпак Ю.В. Кластерний підхід в управлінні територіальним розвитком України. Публічне управління та митне адміністрування. 2020. № 2 (25). С. 187-191.

Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ekonomichnoi stratehii na period do 2030 roku vid 03 bereznia 2021 r. № 179 [On Approval of the National Economic Strategy for the Period Until 2030 dated March 3, 2021 No. 179]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/202-2021-%D0%BF#Text

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na 2021-2027 roky" vid 5 serpnia 2020 r. № 695 [On Approval of the State Strategy for Regional Development for 2021-2027" dated August 5, 2020 No. 695]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020- n #

Vasylkivsky, D.M. Voynarenko, M.P. and Nyzhnyk, V.M. (2017) Klasterna polityka yak chynnyk pidvyshchennia efektyvnosti funktsionuvannia sotsialno-ekonomichnykh system [Cluster policy as a factor in improving the efficiency of socio-economic systems]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 1, pp. 25-30.

Vertakova Yu., Plotnikov V. (2015), Razrabotka y realyzatsyia klasternoi polytyky: mezhdunarodnaia praktyka [Development and implementation of cluster policy: international practice]. VISNYK Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia Ekonomika, vol. 6(171), pp. 15-20.

Glasov, P.V. (2018) Klasteryzatsiia ekonomiky yak efektyvnyi mekhanizm upravlinskoho obliku vytrat pidpryiemstv [Clustering of the economy as an effective mechanism for management accounting of enterprise costs]. Problemy innovatsijno-investytsijnoho rozvytku, vol. 14, pp. 4-12.

Grigoruk, P.M. and Khrushchev, N.A. (2016) Intehralne otsiniuvannia rivnia ta dynamiky innovatsiinoho potentsialu rehionu [Integral assessment of the level and dynamics of innovation potential of the region]. Marketynh i menedzhment innovatsij, vol. 3, pp. 109-129.

Kizim, M.O. Khaustova, V.E. and Kozyreva, O.V. (2017) Evoliutsiia rehionalnoi polityky v Evropeiskomu Soiuzi [Evolution of regional policy in the European]. Naukovyj visnyk Polissia, vol. 4, pp. 189-200.

Potapenko T.P. (2018), Rol ta mistse innovatsii u protsesakh klasteryzatsii [The role and place of innovations in clustering processes]. Visnyk Skhidnoievropeiskoho universytetu ekonomiky i menedzhmentu, no.1, pp. 67-76.

Samiilenko H.M. (2019), Klasterni struktury rehioniv Ukrainy: teoretychni aspekty, problemy ta perspektyvy praktychnoho vprovadzhennia [Cluster structures of regions of Ukraine: theoretical aspects, problems and prospects of practical implementation]. Problemy ta perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, no. 1, pp. 155-165.

Shpak, Y.V. (2020) Klasternyi pidkhid v upravlinni terytorialnym rozvytkom Ukrainy [Cluster approach in the management of territorial development of Ukraine]. Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia, vol. 2, pp. 187-191.

Переглядів статті: 115
Завантажень PDF: 114
Опубліковано
2023-03-29
Як цитувати
Шевченко, А., Хайдарова, Т., & Сабірова, І. (2023). КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИНУТИХ КРАЇН СВІТУ. Цифрова економіка та економічна безпека, (5 (05), 69-74. https://doi.org/10.32782/dees.5-10